ISO 9001:2008

Strona główna >> Regulamin Promocji

REGULAMIN PROMOCJI STOMATOLOGICZNYCH

1. Organizatorem promocji stomatologicznych w Przychodni AMODENT („Promocje”) jest Przychodnia Lekarsko Stomatologiczna "AMODENT", ul. Dzieci Warszawy 29 lok. U10, 11, 12, 02-495 Warszawa („Przychodnia AMODENT”).

2. W ramach Promocji Przychodnia AMODENT oferuje:
a. Bezpłatny przegląd stomatologiczny – Wizyta trwa około 15 minut, na której pacjent informowany jest o stanie zdrowia  jamy ustnej. Wykonywany jest przegląd stomatologiczny. Lekarz nie układa pisemnego planu leczenia.
Czas trwania promocji – do odwołania.
b. Wypełnienie materiałem kompozytowym od 100 zł – lekarz informuje pacjenta przed rozpoczęciem leczenia o orientacyjnym koszcie wykonania wypełnienia. Cena może ulec zmianie, ze względu na zmianę sposobu lub zakresu leczenia, które nie było do przewidzenia na etapie planowania. Najtańsze wypełnienie materiałem kompozytowym bez znieczulenia kosztuje 100 zł.
Czas trwania promocji – do odwołania.
c. Skaling, piaskowanie – 120 zł – Czyszczenie zębów skaling i piaskowanie kosztuje 120 zł za oba łuki. Jeśli pacjent chce zabezpieczyć zęby fluorem to płaci dodatkowo 60 zł (oba łuki). Wizyta twa około 30 minut.
Czas trwania promocji – do odwołania wyłącznie w godzinach 8.00-14.00.
d. Dla pacjentów INTER rabat 10% na usługi protetyczne – jeśli pacjent ma ubezpieczenie w Inter dostaje 10% rabatu. Rabat nie dotyczy usług implantoprotetycznych i nie łączy się z innymi promocjami.
Czas trwania promocji – do 30 czerwca 2015 roku.
e. Z tą ulotką pierwsza usługa zachowawcza 20% taniej – Jeśli pacjent chce skorzystać z tej promocji musi się zgłosić z ulotką. Promocja dotyczy wyłącznie stomatologii zachowawczej (nie dotyczy endodoncji, wybielania, zabiegów profilaktycznych).
Czas trwania promocji – do 30 czerwca 2015 roku.
f. Dla kobiet w ciąży 10% rabatu na stomatologię zachowawczą - Promocja dotyczy wyłącznie stomatologii zachowawczej (nie dotyczy endodoncji, wybielania, zabiegów profilaktycznych).
Czas trwania promocji – do 30 czerwca 2015 roku.
g. Aparat ruchomy od 550 zł – Promocja dotyczy wybranych typów aparatów ortodontycznych. Pełne informacje poda lekarz podczas płatnej konsultacji ortodontycznej.
Czas trwania promocji – do 30 czerwca 2015 roku.
h. Aparat stały od 1350 zł – Promocja dotyczy wybranych systemów ortodontycznych i jednego łuku. Pełne informacje poda lekarz podczas płatnej konsultacji ortodontycznej.
Czas trwania promocji – do 30 czerwca 2015 roku.
i. Leczenie implantologiczne od 2000 zł - Promocja dotyczy wybranych systemów implantologicznych, które nie zawsze mogą zostać wykorzystane. Pełne informacje poda lekarz podczas płatnej konsultacji implantologicznej.
Czas trwania promocji – do 30 czerwca 2015 roku.


3. Uczestnikami Promocji będą te osoby, które, po zapoznaniu się z Regulaminem Promocji, we wskazanych powyżej terminach wyrażą chęć wzięcia udziału w Promocji oraz zapłacą za zabiegi objęte Promocją.

4. Promocje stomatologiczne nie łączą się z innymi promocjami Przychodni AMODENT.

5. W celu przeprowadzenia Promocji, dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Promocje stomatologiczne Przychodni AMODENT obowiązują od 1 kwietnia 2015 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie Promocji lub odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmian lub odwołaniem Promocji.

7. Regulamin Promocji stomatologicznych Przychodni AMODENT dostępny jest na stronie internetowej: www.amodent.pl, oraz w każdej placówce Przychodni AMODENT. W tych miejscach będą też ogłaszane informacje o zmianach w Regulaminie Promocji lub o odwołaniu Promocji.

8. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane
przez Uczestników Promocji w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora Promocji. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora Promocji. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Promocji niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator Promocji opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

Przychodnia AMODENT zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, itp. zawarte w niniejszym dokumencie stanowią własność intelektualną AMODENT lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.