Pracownia USG

Ultra­so­no­gra­fia, USG jest to bada­nie narzą­dów wewnętrz­nych za pomocą fal ultra­dź­wię­ko­wych. Lekarz otrzy­muje obraz orga­nów w cza­sie rze­czy­wi­stym, może obser­wo­wać ich ruch, wiel­kość i kształt. Dzięki wyko­rzy­sta­niu ultra­so­no­gra­fii ist­nieje moż­li­wość wykry­cia wielu cho­rób w bar­dzo wcze­snym sta­dium, w tym nowo­two­rów i wad gene­tycz­nych u pło­dów. Naj­now­sze apa­raty mają moż­li­wość przed­sta­wie­nia obrazu prze­strzen­nego w tech­no­lo­gii 3D i 4D.

Każda Przy­chod­nia Amo­dent posiada nowo­cze­sne apa­raty ultra­so­no­gra­ficzne. Do dys­po­zy­cji pacjen­tów pozo­stają 3 urzą­dze­nie USG firmy Sie­mens wypo­sa­żone w wyso­kiej jako­ści sondy do bada­nia narzą­dów jamy brzusz­nej, układu rod­nego, serca (echo serca, dop­pler). Dzięki temu ist­nieje moż­li­wość szyb­kiego zdia­gno­zo­wa­nia wielu scho­rzeń. Wszyst­kie bada­nia są wyko­ny­wane zgod­nie ze stan­dar­dami Pol­skiego Towa­rzy­stwa Ultra­so­no­gra­ficz­nego.
Lekarz spe­cja­li­sta wyko­nu­jący dane bada­nie, spo­rzą­dza wydruk oraz opis.

Badania ultrasonograficzne

 • jama brzuszna,
 • układ moczowy,
 • układ rodny,
 • serce (echo serca, color doppler),
 • naczynia,
 • tarczyca,
 • piersi,
 • ślinianki,
 • węzły chłonne,
 • stawy,
 • istnieje możliwość nagrania kilkuminutowego filmu kobiety w ciąży.

Zobacz jak przygotować się do badania →