Cennik wizyt specjalistycznych

 • Diabetolog

  Diabetolog

  Konsultacja lekarza diabetologa

  100 zł

  Konsultacji lekarska z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  100 zł

 • Endokrynolog

  Endokrynolog

  Konsultacja lekarza endokrynologa

  120 zł

  Konsultacji lekarska z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  120 zł

 • Ginekolog

  Ginekolog

  Konsultacja lekarza ginekologa pacjentka ciężarna lub nie

  100 zł

  Konsultacja lekarza ginekologa pacjentka ciężarna powyżej 10Hbd (prowadzenie ciąży)

  120 zł

  Konsultacja lekarza ginekologa pacjentka ciężarna powyżej 10Hbd (prowadzenie ciąży) z badaniem USG

  250 zł

  Konsultacja lekarza ginekologa pacjentka nieciężarna lub do 10 Hbd

  100 zł

  Konsultacja lekarza ginekologa pacjentka nieciężarna lub do 10 Hbd z badaniem USG

  180 zł

  Konsultacji lekarska z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  100 zł

  Założenie wkładki antykoncepcyjnej (wkładkę zakupuje Pacjentka w aptece)

  350 zł

 • Internista

  Internista

  Konsultacja lekarska z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  100 zł

  Konsultacja lekarza internisty

  100 zł

 • Kardiolog

  Kardiolog

  Echo serca z konsultacją lekarza kardiologa

  220 zł

  EKG spoczynkowe z opisem i z konsultacją lekarza kardiologa

  150 zł

  Konsultacja lekarza kardiologa

  120 zł

  Konsultacji lekarska z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  120 zł

 • Laryngolog

  Laryngolog

  Konsultacja lekarza laryngologa

  100 zł

  Konsultacji lekarska z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  100 zł

  Krwawienie z nosa – postępowanie zachowawcze (tamponada przednia/tylna)

  120 zł

  Płukanie uszu bez konsultacji lekarskiej

  60 zł

  Płukanie uszu z konsultacją lekarską

  120 zł

  Przedmuchiwanie trąbki słuchowej bez konsultacji lekarskiej bez leku

  30 zł

  Przedmuchiwanie trąbki słuchowej bez konsultacji lekarskiej z lekiem

  70 zł

  Przedmuchiwanie trąbki słuchowej z konsultacją lekarską bez leku

  120 zł

  Przedmuchiwanie trąbki słuchowej z konsultacją lekarską z lekiem

  160 zł

  Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa lub gardła bez konsultacji lekarskiej

  40–80 zł

  Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa lub gardła z konsultacją lekarską

  120–180 zł

  Usuwanie woskowiny usznej bez konsultacji lekarskiej

  60 zł

  Usuwanie woskowiny usznej z konsultacją lekarską

  120 zł

  Założenie opatrunku ucho bez konsultacji lekarskiej

  60 zł

  Założenie opatrunku ucho z konsultacją lekarską

  120 zł

 • Medycyna Pracy

  Medycyna pracy

  Konsultacja lekarza medycyna pracy (wydanie zaświadczenia)

  80 zł

 • Okulista

  Okulista

  Konsultacja lekarza okulisty

  100 zł

  Konsultacji lekarska z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  100 zł

  Płukanie dróg łzowych bez konsultacji lekarskiej

  60 zł

  Płukanie dróg łzowych z konsultacją lekarską

  120 zł

  Usunięcie ciała obcego z oka z konsultacją lekarską

  120-180 zł

  Usunięcie ciała obcego z oka bez konsultacji lekarskiej

  40-80 zł

 • Ortopeda

  Ortopeda

  Konsultacja lekarza ortopedy

  100 zł

  Konsultacja lekarza ortopedy z badaniem

  180 zł

  Konsultacji lekarska z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  100 zł

  Punkcja stawu bez konsultacją lekarskiej

  60 zł

  Punkcja stawu z konsultacją lekarską

  120 zł

 • Urolog

  Urolog

  Konsultacja lekarza urologa

  120 zł

  Konsultacji lekarska z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  120 zł

  Założenie/usunięcie cewnika bez konsultacji

  80 zł

  Założenie/usunięcie cewnika z konsultacją

  200 zł

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.

Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.

Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cen­nik obo­wią­zuje od 01.05.2017 r. do odwo­ła­nia.