Cennik POZ

 • Internista

  Internista

  Konsultacja lekarza internisty

  100 zł

 • Szczepienia

  Szczepienia

  Szczepienia przeciw grypie sezonowej z kwalifikacją od lekarza POZ

  39 zł

  Szczepienia przeciwko żółtaczce typu B bez zaświadczenia lekarskiego – wizyta lekarska

  100 zł

  szczepionka 70 zł

  Szczepienia przeciwko żółtaczce typu B z zaświadczeniem od lekarza POZ nie z AMODENT – szczepionka

  70 zł

  iniekcja 15 zł

  Szczepienia przeciwko żółtaczce typu B z zaświadczeniem od lekarza POZ z AMODENT – szczepionka

  70 zł

  Szczepienia z zaświadczeniem od lekarza POZ z AMODENT (inne) – cena szczepionki + iniekcja

  0 zł

  Szczepienia z zaświadczeniem od lekarza POZ nie z AMODENT (inne) – cena szczepionki + iniekcja

  15 zł

  Wizyta lekarska – Szczepienia bez zaświadczenia lekarskiego (inne)

  100 zł

  cena szczepionki oraz iniekcja bezpłatnie


 • Gabinet zabiegowy

  Gabinet zabiegowy

  Iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne

  15 zł

  Iniekcje dożylne

  25 zł

  Zdjęcie szwów tylko po małych zabiegach chirurgicznych

  od 25 zł

  Zmiana opatrunku

  20–50 zł

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.

Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.

Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cen­nik obo­wią­zuje od 01.05.2017 r. do odwo­ła­nia.