Fizykoterapia

Nasza oferta z zakresu fizykoterapii obejmuje:

 • elektroterapia
  • galwanizacja
  • jonoforeza
  • diadynamik
  • prądy interferencyjne
  • prądy tens
  • prądy Kotz’a
  • prądy Träberta
  • elektrostymulacja
  • terapia falą uderzeniową
 • magnetoterapia
  • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
  • elektromagnetyczne pole wysokiej częstotliwości
  • sonoterapia
   • ultradźwięki
   • fonoforeza
   • fala uderzeniowa
  • światłoterapia
   • lampa sollux
   • laser punktowy
   • laser skaner
   • laser wysokoenergetyczny
  • krioterapia
   • miejscowe schładzanie parami azotu
   • miejscowe schładzanie CO2

Cennik

 • Fizykoterapia

  Fizykoterapia

  Diatermia / Terapuls (10 – 30 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Diatermia / Terapuls (10 – 30 minut) – 5 zabiegów

  80 zł

  Diatermia / Terapuls (10 – 30 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Fala uderzeniowa (3 – 10 minut) – 10 zabiegów

  420 zł

  Fala uderzeniowa (3 – 10 minut) – 5 zabiegów

  220 zł

  Fala uderzeniowa (3 – 10 minut) – jeden zabieg

  45 zł

  Krioterapia 1 punkt (3 minuty) – 10 zabiegów

  150 zł

  Krioterapia 1 punkt (3 minuty) – 5 zabiegów

  80 zł

  Krioterapia 1 punkt (3 minuty) – jeden zabieg

  20 zł

  Krioterapia 2 punkty (6 minut) – 10 zabiegów

  280 zł

  Krioterapia 2 punkty (6 minut) – 5 zabiegów

  150 zł

  Krioterapia 2 punkty (6 minut) – jeden zabieg

  35 zł

  Lampa Sollux (10 – 15 minut) – 10 zabiegów

  120 zł

  Lampa Sollux (10 – 15 minut) – 5 zabiegów

  70 zł

  Lampa Sollux (10 – 15 minut) – jeden zabieg

  15 zł

  Laser (5 – 10 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Laser (5 – 10 minut) – 5 zabiegów

  80 zł

  Laser (5 – 10 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Laser HIL (5 – 10 minut) – 10 zabiegów

  250 zł

  Laser HIL (5 – 10 minut) – 5 zabiegów

  130 zł

  Laser HIL (5 – 10 minut) – jeden zabieg

  30 zł

  Pole magnetyczne (10 – 30 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Pole magnetyczne (10 – 30 minut) – 5 zabiegów

  80 zł

  Pole magnetyczne (10 – 30 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Prądy – 10 zabiegów

  150 zł

  Elektrostymulacja, Tonoliza, Elektrogimnastyka, Interferencja, Tens, Trabert, Kotz, Galwaniczny, Diadynamiczny, Jonoforeza.

  Prądy – 5 zabiegów

  80 zł

  Elektrostymulacja, Tonoliza, Elektrogimnastyka, Interferencja, Tens, Trabert, Kotz, Galwaniczny, Diadynamiczny, Jonoforeza.

  Prądy – jeden zabieg

  20 zł

  Elektrostymulacja, Tonoliza, Elektrogimnastyka, Interferencja, Tens, Trabert, Kotz, Galwaniczny, Diadynamiczny, Jonoforeza.

  Ultradźwięki (5 – 7 minut) – 10 zabiegów

  130 zł

  Ultradźwięki (5 – 7 minut) – 5 zabiegów

  70 zł

  Ultradźwięki (5 – 7 minut) – jeden zabieg

  15 zł
 • Fizykoterapia

  Fizykoterapia

  Diatermia / Terapuls (10 – 30 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Diatermia / Terapuls (10 – 30 minut) – 5 zabieg

  80 zł

  Diatermia / Terapuls (10 – 30 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Fala uderzeniowa (3 – 10 minut) – 10 zabiegów

  420 zł

  Fala uderzeniowa (3 – 10 minut) – 5 zabiegów

  220 zł

  Fala uderzeniowa (3 – 10 minut) – jeden zabieg

  45 zł

  Krioterapia 1 punkt (3 minuty) – 10 zabiegów

  150 zł

  Krioterapia 1 punkt (3 minuty) – 5 zabiegów

  80 zł

  Krioterapia 1 punkt (3 minuty) – jeden zabieg

  20 zł

  Krioterapia 2 punkty (6 minut) – 10 zabiegów

  280 zł

  Krioterapia 2 punkty (6 minut) – 5 zabiegów

  150 zł

  Krioterapia 2 punkty (6 minut) – jeden zabieg

  35 zł

  Lampa Sollux (10 – 15 minut) – 10 zabiegów

  120 zł

  Lampa Sollux (10 – 15 minut) – 5 zabiegów

  70 zł

  Lampa Sollux (10 – 15 minut) – jeden zabieg

  15 zł

  Laser (5 – 10 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Laser (5 – 10 minut) – 5 zabiegów

  80 zł

  Laser (5 – 10 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Laser HIL (5 – 10 minut) – 10 zabiegów

  250 zł

  Laser HIL (5 – 10 minut) – 5 zabiegów

  130 zł

  Laser HIL (5 – 10 minut) – jeden zabieg

  30 zł

  Pole magnetyczne (10 – 30 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Pole magnetyczne (10 – 30 minut) – 5 zabiegów

  80 zł

  Pole magnetyczne (10 – 30 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Prądy – 10 zabiegów

  150 zł

  Elektrostymulacja, Tonoliza, Elektrogimnastyka, Interferencja, Tens, Trabert, Kotz, Galwaniczny, Diadynamiczny, Jonoforeza.

  Prądy – 5 zabiegów

  80 zł

  Elektrostymulacja, Tonoliza, Elektrogimnastyka, Interferencja, Tens, Trabert, Kotz, Galwaniczny, Diadynamiczny, Jonoforeza.

  Prądy – jeden zabieg

  20 zł

  Elektrostymulacja, Tonoliza, Elektrogimnastyka, Interferencja, Tens, Trabert, Kotz, Galwaniczny, Diadynamiczny, Jonoforeza.

  Ultradźwięki (5 – 7 minut) – 10 zabiegów

  130 zł

  Ultradźwięki (5 – 7 minut) – 5 zabiegów

  70 zł

  Ultradźwięki (5 – 7 minut) – jeden zabieg

  15 zł
 • Fizykoterapia

  Fizykoterapia

  Diatermia / Terapuls (10 – 30 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Diatermia / Terapuls (10 – 30 minut) – 5 zabieg

  80 zł

  Diatermia / Terapuls (10 – 30 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Fala uderzeniowa (3 – 10 minut) – 10 zabiegów

  420 zł

  Fala uderzeniowa (3 – 10 minut) – 5 zabiegów

  220 zł

  Fala uderzeniowa (3 – 10 minut) – jeden zabieg

  45 zł

  Krioterapia 1 punkt (3 minuty) – 10 zabiegów

  150 zł

  Krioterapia 1 punkt (3 minuty) – 5 zabiegów

  80 zł

  Krioterapia 1 punkt (3 minuty) – jeden zabieg

  20 zł

  Krioterapia 2 punkty (6 minut) – 10 zabiegów

  280 zł

  Krioterapia 2 punkty (6 minut) – 5 zabiegów

  150 zł

  Krioterapia 2 punkty (6 minut) – jeden zabieg

  35 zł

  Lampa Sollux (10 – 15 minut) – 10 zabiegów

  120 zł

  Lampa Sollux (10 – 15 minut) – 5 zabiegów

  70 zł

  Lampa Sollux (10 – 15 minut) – jeden zabieg

  15 zł

  Laser (5 – 10 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Laser (5 – 10 minut) – 5 zabiegów

  80 zł

  Laser (5 – 10 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Laser HIL (5 – 10 minut) – 10 zabiegów

  250 zł

  Laser HIL (5 – 10 minut) – 5 zabiegów

  130 zł

  Laser HIL (5 – 10 minut) – jeden zabieg

  30 zł

  Pole magnetyczne (10 – 30 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Pole magnetyczne (10 – 30 minut) – 5 zabiegów

  80 zł

  Pole magnetyczne (10 – 30 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Prądy – 10 zabiegów

  150 zł

  Elektrostymulacja, Tonoliza, Elektrogimnastyka, Interferencja, Tens, Trabert, Kotz, Galwaniczny, Diadynamiczny, Jonoforeza.

  Prądy – 5 zabiegów

  80 zł

  Elektrostymulacja, Tonoliza, Elektrogimnastyka, Interferencja, Tens, Trabert, Kotz, Galwaniczny, Diadynamiczny, Jonoforeza.

  Prądy – jeden zabieg

  20 zł

  Elektrostymulacja, Tonoliza, Elektrogimnastyka, Interferencja, Tens, Trabert, Kotz, Galwaniczny, Diadynamiczny, Jonoforeza.

Wybrane pozycje z cennika stomatologicznego

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2019.04.01