Endodencja

Cennik

Endodoncja

Dewitalizacja bez znieczulenia

80 zł

Dodatkowa wizyta leczenia kanałowego – udrażnianie, zakładanie lekarstwa (koferdam, opatrunek)

80–130 zł

Ekstyrpacja przyżyciowa w znieczuleniu (znieczulenie, koferdam, opatrunek) – 1 kanał

90 zł

Ekstyrpacja przyżyciowa w znieczuleniu (znieczulenie, koferdam, opatrunek) – 2 kanały

120 zł

Ekstyrpacja przyżyciowa w znieczuleniu (znieczulenie, koferdam, opatrunek) – 3 kanały

140 zł

Ekstyrpacja przyżyciowa w znieczuleniu (znieczulenie, koferdam, opatrunek) – dodatkowy kanał

+20 zł

Opracowanie/udrożnienie kanału (koferdam, opatrunek) – 2 kanały

180 zł

Opracowanie/udrożnienie kanału (koferdam, opatrunek) – 1 kanał

100 zł

Opracowanie/udrożnienie kanału (koferdam, opatrunek) – 3 kanały

260 zł

Opracowanie/udrożnienie kanału (koferdam, opatrunek) – dodatkowy kanał

+60 zł

Orientacyjna cena leczenia zęba 1 kanałowego na jednej wizycie

300–400 zł

Ekstyrpacja w znieczuleniu, opracowanie kanału, wypełnienie kanału gutaperką, 2x RTG, opatrunek czasowy.

Orientacyjna cena leczenia zęba 2 kanałowego na jednej wizycie

400–500 zł

Ekstyrpacja w znieczuleniu, opracowanie kanałów, wypełnienie kanałów gutaperką, 2x RTG, opatrunek czasowy.

Orientacyjna cena leczenia zęba 3 kanałowego na jednej wizycie

550–650 zł

Ekstyrpacja w znieczuleniu, opracowanie kanałów, wypełnienie kanałów gutaperką, 2x RTG, opatrunek czasowy.

Rewizja leczenia kanałowego – ponowne opracowanie kanału (koferdam, opatrunek) – 1 kanał

150 zł

Rewizja leczenia kanałowego – ponowne opracowanie kanału (koferdam, opatrunek) – 2 kanały

250 zł

Rewizja leczenia kanałowego – ponowne opracowanie kanału (koferdam, opatrunek) – 3 kanały

350 zł

Rewizja leczenia kanałowego – ponowne opracowanie kanału (koferdam, opatrunek) – dodatkowy kanał

+100 zł

Usunięcie starego wkładu

200–350 zł

Usunięcie złamanego narzędzia

200-350 zł

Wypełnienie kanału gutaperką metodą tradycyjną (koferdam, opatrunek) – 2 kanały

110 zł

Wypełnienie kanału gutaperką metodą tradycyjną (koferdam, opatrunek) – 3 kanały

150 zł

Wypełnienie kanału gutaperką metodą tradycyjną (koferdam, opatrunek) – dodatkowy kanał

+50 zł

Wypełnienie kanału gutaperką metodą tradycyjną (koferdam, opatrunek) – 1 kanał

60 zł

Wypełnienie kanału gutaperką na ciepło (koferdam, opatrunek) – 1 kanał

100 zł

Wypełnienie kanału gutaperką na ciepło (koferdam, opatrunek) – 2 kanały

180 zł

Wypełnienie kanału gutaperką na ciepło (koferdam, opatrunek) – 3 kanały

240 zł

Wypełnienie kanału gutaperką na ciepło (koferdam, opatrunek) – dodatkowy kanał

+70 zł

Zamknięcie perforacji preparatem MTA (koferdam, opatrunek)

200–250 zł

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.

Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.

Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cen­nik obo­wią­zuje od 01.05.2017 r. do odwo­ła­nia.