Implantologia

Implant stomatologiczny to najczęściej tytanowa śruba pogrążana chirurgicznie w kości żuchwy bądź szczęki zastępująca brakujący ząb. W ten sposób tworzy ona podbudowę dla przyszłej korony.

Za pomocą implantu można odbudowywać braki pojedynczych zębów bądź też grupy zębów. Służą one także do trwałego umocowania częściowych lub całkowitych protez zębowych. Dzięki temu możliwe jest dobre umocowanie protezy na podłożu bez stosowania klei do protez.

Zalety implantów

 • przywrócenie funkcji brakującego zęba
 • doskonała estetyka
 • redukcja konieczności szlifowania sąsiednich zębów
 • ogranicznie zaniku kości w miejscu brakującego zęba

Odbudowa zęba na implancie składa się z 3 etapów

Pogrążenie implantu w kości

Zabieg jest bezbolesny przy zastosowaniu znieczulenia miejscowego takiego jak przy leczeniu próchnicy. W czasie jednego zabiegu istnieje możliwość wszczepienia więcej niż jednego implantu

Osteointegracja implantu

Jest to czas, w którym następuje integracja implantu z kością. Średnio dla żuchwy wynosi on 3 miesiące, a dla szczęki 6 miesięcy. W tym okresie część metalowa implantu jest niewidoczna.

Wykonanie uzupełnienia protetycznego

Odsłania się implant pogrążony w kości i przykręca się do niego łącznik, który służy do odbudowy protetycznej brakującego zęba.

Wskazania do implantów

 • brak pojedynczego zęba,
 • braki międzyzębowe o różnej rozpiętości w żuchwie i w szczęce,
 • bezzębie całkowite,
 • brak zawiązka lub zawiązków zębów stałych,
 • nietolerowanie protez konwencjonalnych.

Przeciwwskazania do implantów

Bezwzględne:

 • ostre schorzenia ogólne,
 • choroby psychiczne
 • alkoholizm, narkomania,

Względne:

 • brak wystarczającej ilości tkanki kostnej,
 • zła jakość kości,
 • insulinozależna cukrzyca,
 • nałogowe palenie tytoniu.

Cennik

 • Implantologia

  Implantologia

  Augmentacja wyrostka z biomateriałami

  1200 – 2000 zł

  Korona implantologiczna pełnoceramiczna

  2500 – 3500 zł

  Korona implantologiczna porcelanowa na metalu

  2500 – 3000 zł

  Proteza ruchoma na 2 implantach – wzmocnienie metalowe)

  od 5000 zł

  Proteza ruchoma na 4 implantach – wzmocnienie metalowe

  od 6000 zł

  Przeszczep kości z augmentacją

  2000 – 3000 zł

  Sinus lift metodą dojścia bocznego z biomateriałem

  2500 – 3000 zł

  Sinus lift metodą podbicia z biomateriałem

  1500 zł

  Zabieg chirurgiczny wprowadzenia implantu

  2400 – 3000 zł
 • Implantologia

  Implantologia

  Augmentacja wyrostka z biomateriałami

  1200 – 2000 zł

  Korona implantologiczna pełnoceramiczna

  2500 – 3500 zł

  Korona implantologiczna porcelanowa na metalu

  2000 – 3000 zł

  Proteza ruchoma na 2 implantach – wzmocnienie metalowe

  od 5000 zł

  Proteza ruchoma na 4 implantach – wzmocnienie metalowe

  od 6000 zł

  Przeszczep kości z augmentacją

  2000 – 3000 zł

  Sinus lift metodą dojścia bocznego z biomateriałem

  2500 – 3000 zł

  Sinus lift metodą podbicia z biomateriałem

  1500 zł

  Zabieg chirurgiczny wprowadzenia implantu

  2400 – 3000 zł
Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2018.12.01