Ortodoncja

Nieprawidłowości zgryzu należy poddać jak najszybszemu leczeniu, gdyż mogą doprowadzić do poważnych wad w uzębieniu. Leczenie ortodontyczne dzieci i młodzieży daje doskonałe wyniki i zapobiega w przyszłości żmudnemu i długotrwałemu leczeniu. Również u dorosłych korekta wad zgryzu może być skuteczna z korzyścią nie tylko estetyczną ale przede wszystkim zdrowotną dla całego uzębienia.

Nasi specjaliści stosują aparaty stałe i ruchome w zależności od potrzeb każdego pacjenta.

Leczenie dzieci

Leczenia wad zgryzu u najmłodszych pacjentów odbywa się za pomocą ruchomych aparatów ortodontycznych. Wykorzystują one naturalne siły fizjologiczne związane ze wzrostem dziecka, które wpływają bardzo korzystnie na prawidłowe ustawienie zębów. Leczenie takie przynosi zadowalające i trwałe wyniki.

Do lekarza ortodonty należy się zgłosić, kiedy zaobserwowaliśmy u naszego dziecka następujące parafunkcje (nawyki):

 • ssanie palca (powyżej 1 roku życia), smoczka, policzka, wargi,
 • obgryzanie paznokci, ołówków,
 • zgrzytanie zębami,
 • dysfunkcje (zaburzone czynności fizjologiczne),
 • nieprawidłowe ułożenie w czasie snu,
 • nieprawidłowe trzymanie dziecka w czasie karmienia,
 • stosowanie niewłaściwych smoczków,
 • przetrwanie niemowlęcego typu połykania (przy rozchylonych ustach) powyżej 3–4 roku życia,
 • nieprawidłowa dieta (podawanie dziecku tylko miękkich papkowatych pokarmów),
 • oddychanie przez nos,
 • nieprawidłowa wymowa,
 • przyczyną wad zgryzu mogą także być urazy i próchnica (przedwczesna utrata zębów mlecznych lub usunięcie zębów stałych) oraz wady genetyczne.

Leczenie dorosłych

Leczenie można rozpocząć niezależnie od wieku pacjenta pod warunkiem wystarczającej ilości kości oraz brak stanów zapalnych przyzębia (dziąseł). Niezbędną czynnością przed założeniem aparatu ortodontycznego jest wyleczenie wszystkich zębów oraz ich zabezpiecznie preparatami fluorkowymi.

Każde leczenie w naszej Przychodni rozpoczyna się od wykonania modeli diagnostycznych i wykonania zdjęć rentgenowskich. Na ich podstawie lekarz ortodonta opracowuje plan leczenia, który następnie zostaje przedstawiony Pacjentowi.

W trakcie leczenia ortodontycznego Pacjent musi się zgłaszać na wizyty kontrolne. W związku z planowym przemieszczaniem się zębów lekarz aktywuje odpowiednio założony aparat. Leczenie trwa średnio 1,5 roku do 2 lat. W niektórych przypadkach wymaga zmiany kształtów zębów oraz mostów lub uzupełnień protetycznych brakujących zębów.

Po zdjęciu aparatu

Aparat ortodontyczny zdejmuje się po uzyskaniu prawidłowego zgryzu. W celu utrwalenia efektów leczenia, należy założyć aparat retencyjny, który może być ruchomy lub stały w postaci szyny przyklejanej po wewnętrznej stronie zębów. Noszenie takiego aparatu zapobiegnie nawrotowi wady, gdyż pozwoli na prawidłową odbudowę kości w nowych warunkach zgryzowych

Higiena

Najważniejszym elementem każdego leczenia ortodontycznego jest prawidłowa higiena jamy ustnej. Noszenie aparatu ortodontycznego utrudnia właściwe czyszcznie zębów. Należy stosować specjalne szczoteczki zębowe oraz postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. W naszej Przychodni każdy z pacjentów po założeniu aparatu ortodontycznego zostaje odpowiednio poinstruowany. Profesjonalne zabiegi higieniczne w gabinecie stomatologicznym zapobiegają rozwojowi próchnicy i niepotrzebnemu przerwaniu lecznia ortodonycznego.

Kiedy należy zgłosić się do ortodonty?

 • jeśli nie jesteś zadowolony z ustawienia swoich zębów,
 • przy wyrzynaniu się „ósemek” masz wrażenie, że zęby przestają sie mieścić w łuku,
 • jeśli zęby wrzynają się krzywo, poza łukiem zębowym,
 • masz problemy z prawidłowym żuciem, zwieraniem,
 • pojawia się zgrzytanie,
 • twoje zęby ulegają starciu/ rozchwianiu/ korony niektórych zębów sie wydłużają,
 • masz bóle stawów skronowo żuchwowych.

Cennik

Cennik w przygotowaniu.

Aparaty stałe

Aparaty ruchome

Aparat Clear-Aligner

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.

Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.

Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cen­nik obo­wią­zuje od 01.05.2017 r. do odwo­ła­nia.