W Przychodni Amodent zajmujemy się kompleksowym leczeniem zębów u najmłodszych pacjentów.
Mamy świadomość, jak ważna jest prawidłowa opieka nad zębami mlecznymi i pierwszymi stałymi.
Proponujemy najnowsze metody leczenia próchnicy, nowoczesne i bezpieczne leczenie ortodontyczne oraz pełną gamę zabiegów profilaktycznych, ponieważ są one gwarancją uśmiechu na twarzy dziecka.
Odpowiednia fachowa opieka od pierwszych miesięcy, to najlepsza inwestycja w jego zdrowy uśmiech w dorosłym życiu.

 • Komfort i bezpieczeństwo najmłodszych

  W naszych gabinetach dzieci czują się komfortowo i bezpiecznie. Dzięki profesjonalnemu podejściu lekarzy znika strach przed stomatologiem. Staramy się, aby wszystkie zabiegi były maksymalnie bezbolesne, jeśli wymaga tego zabieg, podajemy specjalne bezpieczne znieczulenia dla najmłodszych pacjentów.

  Zajmujemy się kompleksowo zębami mlecznymi i stałymi, proponując najnowsze metody leczenia próchnicy oraz pełną gamę zabiegów profilaktycznych m.in. fluoryzacje czy lakowanie bruzd. Priorytetem dla nas jest, by każda wizyta przebiegała w bezstresowej atmosferze, tak by nasi najmłodsi pacjenci chętnie do nas wracali.

  • Bezstresowa atmosfera, wizyty adaptacyjne
  • Doświadczony zespół lekarzy specjalistów
  • Wizyty komercyjne oraz na NFZ
 • Zakres usług dla dzieci

   

Cennik

 • Zęby mleczne

  Zęby mleczne

  Lakowanie bruzd – jeden ząb

  80 zł

  Lapisowanie zębów

  80 zł

  Opatrunek czasowy w zębie mlecznym

  50 zł

  Usunięcie zęba mlecznego ze znieczuleniem

  100 – 150 zł

  Wizyta adaptacyjna – 15 minut bez leczenia

  50 zł

  Wizyta niezakończona procedurą medyczną

  70 – 100 zł

  Wypełnienie ostateczne kanałów w zębie mlecznym

  od 120 zł

  Wypełnienie zębów mlecznych amalgamat /glassjonomer

  100 – 140 zł

  Wypełnienie zębów mlecznych kompozyt biały/kolorowy

  120 – 150 zł
 • Zęby mleczne

  Zęby mleczne

  Lakowanie bruzd – jeden ząb

  80 zł

  Lapisowanie zębów

  80 zł

  Opatrunek czasowy w zębie mlecznym

  50 zł

  Usunięcie zęba mlecznego ze znieczuleniem

  100 – 150 zł

  Wizyta adaptacyjna – 15 minut bez leczenia

  50 zł

  Wizyta niezakończona procedurą medyczną

  70 – 100 zł

  Wypełnienie ostateczne kanałów w zębie mlecznym

  od 120 zł

  Wypełnienie zębów mlecznych amalgamat /glassjonomer

  100 – 150 zł

  Wypełnienie zębów mlecznych kompozyt biały/kolorowy

  120 – 150 zł
 • Zęby mleczne

  Zęby mleczne

  Lakowanie bruzd – 1 ząb

  80 zł

  Lapisowanie zębów

  80 zł

  Opatrunek czasowy w zębie mlecznym

  50 zł

  Usunięcie zęba mlecznego ze znieczuleniem

  100 – 150 zł

  Wizyta adaptacyjna – 15 minut bez leczenia

  50 zł

  Wizyta niezakończona procedurą medyczną

  70 – 100 zł

  Wypełnienie ostateczne kanałów w zębie mlecznym

  od 120 zł

  Wypełnienie zębów mlecznych amalgamat /glassjonomer

  100 – 140 zł

  Wypełnienie zębów mlecznych kompozyt biały/kolorowy

  120 – 150 zł

Wybrane pozycje z cennika stomatologicznego

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.
Cen­nik obo­wią­zuje od 2021.04.01