Prawa i Obowiązki Pacjenta

Załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą pod nazwą Przychodnia Lekarsko Stomatologiczna AMODENT w Warszawie.

Pacjent ma między innymi prawo do1:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej i normom etycznym, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 2. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Informacji o swoim stanie zdrowia.
 4. Wyrażenia zgody na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy udzielenia takiej zgody na piśmie, po udzieleniu mu odpowiedniej informacji.
 5. Poszanowania jego godności i intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 6. Udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona.
 7. Zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczące jego osoby.
 8. Składania skarg na naruszenie jego praw.
 9. Składania wniosków.

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska
adres: 01-171 Warszawa ul. Młynarska 46
tel: 22 532 82 50

Pełen zapis Praw i Obowiązków Pacjenta znajduje się na rejestracji Przychodni AMODENT.

Obowiązki Pacjenta:

 1. Ogólne
  1. Pacjent ma obowiązek przestrzegać ustalonego dla Przychodni AMODENT Regulaminu organizacyjnego, zwłaszcza części poświęconej obowiązkom Pacjenta.
  2. Pacjent ma obowiązek stosować się do zaleceń uprawnionego personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty) i pracowników rejestracji (recepcji).
  3. Pacjent ma obowiązek poszanowania własności Przychodni AMODENT oraz utrzymania czystości i porządku w miejscu swojego przebywania na terenie Przychodni AMODENT.
 2. Rejestracja
  1. Podczas rejestracji osobistej Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest zobowiązany potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia2.
  2. Podczas rejestracji telefonicznej Pacjent zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, nr PESEL, telefon kontaktowy oraz dane do zarejestrowania skierowania.
  3. Rejestracji może dokonać osoba trzecia po podaniu imienia i nazwiska, nr PESEL, telefonu kontaktowego osoby rejestrowanej oraz danych do zarejestrowania skierowania.
 3. Wizyta
  1. Pacjent zobowiązany jest odwołać wizytę osobiście lub telefonicznie. Nieodwołanie wizyty skutkuje adnotacją w karcie Pacjenta. W przypadku nieodwołania wizyty NFZ, podczas ponownej rejestracji Pacjent zostaje przesunięty na koniec kolejki oczekujących. W przypadku nieodwołania wizyty komercyjnej, lekarz może odmówić kolejnego zapisu i rozpoczęcia leczenia.
  2. Przed udaniem się na wizytę NFZ, Pacjent jest zobowiązany potwierdzić w rejestracji posiadanie uprawnień w systemie eWUŚ. W przypadku nie potwierdzenia ubezpieczenia Pacjenta w eWUŚ, Pacjent zobowiązany jest do złożenia każdorazowo oświadczenia o posiadaniu uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Wyjątek stanowią turnusy rehabilitacyjne, gdzie Pacjent składa oświadczenie pierwszego dnia cyklu rehabilitacyjnego.
  3. Bez dokumentu tożsamości ze zdjęciem w dniu wizyty Pacjent nie zostanie przyjęty (Patrz: Pkt 2 a).
  4. Do gabinetu lekarskiego Pacjent może wejść z jedną osobą towarzyszącą, na swoje wyraźne życzenie.
  5. Recepty bądź skierowania wydawane są wyłącznie Pacjentom, na których zaadresowana jest recepta lub skierowanie. Obowiązkiem Pacjenta jest pamiętanie odpowiednio wcześniej o kończących się lekach. Placówka nie pełni roli ostrego dyżuru i recepta może nie zostać wypisana na CITO.
 4. Telefony komórkowe
  1. Po wejściu do Przychodni (dotyczy to zarówno recepcji jak i korytarzy) Pacjent musi wyłączyć swój telefon komórkowy lub ustawić go w trybie offline. Ze względu na obecność w Przychodni specjalistycznej aparatury pomiarowej, pracowni radiologicznej oraz urządzeń stosujących pole magnetyczne, które mogą ulec uszkodzeniu przez niewyłączony telefon komórkowy Pacjenta, niezastosowanie się do powyższego nakazu skutkuje przerwaniem wizyty lekarskiej, świadczenia rehabilitacyjnego lub obsługi w rejestracji. Należy wziąć również pod uwagę, że korzystanie przez jednego Pacjenta z telefonu komórkowego w Przychodni uniemożliwia korzystanie z Praw Pacjenta pozostałym Pacjentom w gabinetach i oczekujących na wizytę, a w szczególności prawa do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
  2. Każdy incydent używania telefonu komórkowego zostanie odnotowany w rejestracji.
 5. Kultura osobista
  1. Pacjent zobowiązany jest do kulturalnego, cichego i uprzejmego zachowania się w Przychodni ze względu na poszanowanie praw innych Pacjentów.
  2. Jakiekolwiek przejawy agresji słownej lub fizycznej w stosunku do personelu Przychodni spotkają się konsekwencjami przewidzianymi w Kodeksie Karnym z dn. 6.06.1997 r. K. K. (Dz. U. nr 88, poz. 553) i mogą skutkować wezwaniem ochrony Przychodni AMODENT i/lub Policji.
  3. Pacjent będący pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających nie zostanie przyjęty. Ponadto może zostać wyproszony z Przychodni AMODENT.
 6. Dzieci 3
  1. Rodzice i opiekunowie odpowiadają prawnie i materialnie za swoje dzieci.
  2. Na terenie Przychodni AMODENT dzieci nie mogą zostać w żadnym momencie pozostawione bez opieki.
  3. Leczenie Pacjenta do 16 r. ż. wymaga pisemnej zgody jego przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna), zaś leczenie Pacjenta pomiędzy 16 i 18 r. ż. wymaga zgody zarówno przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna) jak i samego Pacjenta.
  4. Pacjenci do 18. r. ż. mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej, pobrania krwi, badań diagnostycznych oraz rehabilitacji jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Jeżeli dziecko jest pod opieką opiekuna faktycznego, jest on zobowiązany do okazania pisemnego upoważnienia przedstawiciela ustawowego. W myśl Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 92, art. 98 par. 1, art. 95 par. 1), rodzice są zobowiązani towarzyszyć dziecku do lat 18 w trakcie konsultacji i badań medycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych.
 7. Szatnia
  1. Do gabinetu lekarskiego Pacjenci wchodzą bez okryć wierzchnich i parasoli.
  2. Okrycia wierzchnie mogą zostać pozostawione wyłącznie w szatni lub miejscach do tego wyznaczonych.
  3. Pacjent odpowiada za rzeczy przyniesione ze sobą do Przychodni, w szczególności: dokumenty, pieniądze, klucze, telefon komórkowy. Dlatego zalecamy, by Pacjent miał je zawsze przy sobie.
 8. Dokumentacja medyczna4
  1. Dokumentacja medyczna jest własnością Przychodni AMODENT.
  2. Dokumentacja medyczna Pacjenta (dokumentacja indywidualna wewnętrzna, którą stanowi w szczególności historia zdrowia i choroby) jest prowadzona, przechowywana i udostępniana przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, czyli przez Przychodnię AMODENT. Przychodnia AMODENT zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.
  3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana Pacjentowi:
   1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
   2. poprzez sporządzenie jej kopii;

   W celu skorzystania z możliwości wglądu w dokumentację medyczną, Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez Pacjenta składa ustny wniosek i uzgadnia termin dokonania tego wglądu pod nadzorem osoby zatrudnionej w Przychodni AMODENT, uprawnionej do udostępniania dokumentacji medycznej.

   W celu otrzymania kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej, Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej.

   Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, w terminie do 3 dni, licząc od daty złożenia wniosku (odpowiednie gotowe wnioski do wypełnienia znajdują się w rejestracji).

   Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie kopii Przychodnia AMODENT pobiera opłatę5. Informacja na temat aktualnej wysokości opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej znajduje się na tablicy informacyjnej w Przychodni AMODENT.

  4. Zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.), podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji. Pacjent otrzymuje oryginał wyników badań diagnostycznych lub konsultacji na wizycie lekarskiej. Wcześniej Pacjent ma możliwość zapoznania się z tymi wynikami na zasadach ogólnych dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom.
 9. Pozostałe obowiązki Pacjenta
  1. Zakaz jedzenia, palenia, fotografowania i filmowania na terenie Przychodni AMODENT.
  2. Przychodnia AMODENT jest objęta monitoringiem i ochroną zewnętrznej firmy ochroniarskiej. Z tego względu każdy Pacjent ma obowiązek poinformować pracowników rejestracji o każdym postrzeganym przez siebie zagrożeniu.
 10. Nieprzestrzeganie obowiązków Pacjenta
  1. Każdy przypadek nieprzestrzegania obowiązków przez Pacjenta zostanie zgłoszony Kierownikowi Przychodni AMODENT, a także odnotowany w dokumentacji medycznej Pacjenta i/lub w Rejestrze prowadzonym przez Pracowników Rejestracji Przychodni AMODENT.
  2. Uporczywe nieprzestrzeganie obowiązków przez Pacjenta, mimo wcześniejszych upomnień ze strony upoważnionych pracowników Przychodni AMODENT, może skutkować odstąpieniem lub niepodjęciem przez lekarza Przychodni AMODENT leczenia tego Pacjenta, zgodnie z Art. 38 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152).

Zatwierdzony przez Pełnomocnika ds. ISO Zatwierdzony przez Dyrektora Przychodni AMODENT


1Prawa pacjenta są regulowane przede wszystkim przez Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.)

2Na podstawie art. 50 ust. 2 i następnych Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm)

3Na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.), Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152), Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59)

4Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) 5 Na podstawie Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.)

Dokument sporządzony 2013.08.01, wersja 1
Dokument jest własnością Przychodni AMODENT i zabrania się jego powielania