Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w POZ obejmują świadczenia udzielane w dni powszednie po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy:

  • porady lekarskie udzielane doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego w przypadkach,
  • zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
  • świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady,
  • świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone,
  • przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Pogotowie ratunkowe

999 lub 112

Nocna i Świąteczna Opieka Ursus

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HIPOKRATES Plac Czerwca 1976r. 1, 02-495 Warszawa, 22 250-28-01 wew. 4
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HIPOKRATES
Plac Czerwca 1976r. 1, 02-495 Warszawa,
22 250-28-01 wew. 4

Nocna i Świąteczna Opieka Piastów

Przychodnia SPZOZ Piastun ul. Reja 1, 05-820 Piastów 22 723 11 47
22 723 62 87
Samodzielny Publiczny Zespół ul. Armii, 05-800 Pruszków 22 758 63 12
*Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie Krajowej 2/4 22 758 80 02
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków 22 888 29 20,
22 888 29 21
Przychodnia SPZOZ Piastun
ul. Reja 1, 05-820 Piastów
22 723 11 47
22 723 62 87
Samodzielny Publiczny Zespół
ul. Armii, 05-800 Pruszków
22 758 63 12
*Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
Krajowej 2/4
22 758 80 02
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie
ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków
22 888 29 20,
22 888 29 21

*W związku z roz­po­czę­tymi pra­cami moder­ni­za­cyjno-remon­to­wymi w okre­sie od 18 wrze­śnia 2017 r. do 31 marca 2018 roku loka­li­za­cja reali­za­cji świad­czeń z ramach Noc­nej i Świą­tecz­nej Opieki Zdro­wot­nej została prze­nie­siona do budynku sąsied­niego, w któ­rym aktu­al­nie znaj­duje się Przy­chod­nia Spe­cja­li­styczna przy ul. Andrzeja 23.

Dyrek­tor SPZZOZ w Prusz­ko­wie