Implantologia

Implant stomatologiczny to najczęściej tytanowa śruba pogrążana chirurgicznie w kości żuchwy bądź szczęki zastępująca brakujący ząb. W ten sposób tworzy ona podbudowę dla przyszłej korony.

Za pomocą implantu można odbudowywać braki pojedynczych zębów bądź też grupy zębów. Służą one także do trwałego umocowania częściowych lub całkowitych protez zębowych. Dzięki temu możliwe jest dobre umocowanie protezy na podłożu bez stosowania klei do protez.

 • Zalety implantów

  Zalety implantów

  • przywrócenie funkcji brakującego zęba
  • doskonała estetyka
  • redukcja konieczności szlifowania sąsiednich zębów
  • ogranicznie zaniku kości w miejscu brakującego zęba

 • Etapy leczenia implantologicznego

  Odbudowa zęba na implancie składa się z 3 etapów

  Pogrążenie implantu w kości

  Zabieg jest bezbolesny przy zastosowaniu znieczulenia miejscowego takiego jak przy leczeniu próchnicy. W czasie jednego zabiegu istnieje możliwość wszczepienia więcej niż jednego implantu

  Osteointegracja implantu

  Jest to czas, w którym następuje integracja implantu z kością. Średnio dla żuchwy wynosi on 3 miesiące, a dla szczęki 6 miesięcy. W tym okresie część metalowa implantu jest niewidoczna.

  Wykonanie uzupełnienia protetycznego

  Odsłania się implant pogrążony w kości i przykręca się do niego łącznik, który służy do odbudowy protetycznej brakującego zęba.
 • Czym jest implant

  Czym jest implant?

  Implant (inaczej wszczep) jest umieszczany w miejscu gdzie wcześniej był korzeń zęba. Na implancie umieszcza się koronę, wykonaną w laboratorium dentystycznym, która wygląda i funkcjonuje tak jak własny ząb.
  Co więcej, obecność implantu zapobiega zanikowi kości, a leczenie nie wiąże się ze szlifowaniem zębów sąsiednich. Regularne wizyty kontrolne i dobra higiena pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie „nowych zębów” przez całe życie.
 • W jaki sposób zęby mogą być zastąpione?

  W jaki sposób zęby mogą być zastąpione?

  Przy korzystnych warunkach można dokonać uzupełnienia braków „1 implant 1 ząb”. Istnieje także możliwość osadzenia protezy całkowitej na kilku wszczepach, dzięki czemu nie będzie wypadała w czasie mówienia i jedzenia. Przykładowe zastosowanie implantów przedstawiono na następnej stronie.
 • Kiedy i jak można odbudować braki w uzębieniu?

  Kiedy i jak można odbudować braki w uzębieniu?

  Pojedyńczy brak
  Odbudowa: 1 implant i osadzona na nim korona

  Brak kilku zębów
  Trzypunktowy most oparty na implantach

   

  Bezzębie

  Dwunastopunktowy most oparty na 8 implantach

   

   

   

   

   

   

  Całkowita proteza ruchoma wsparta na co najmniej 2 implantach

   

   

   

   

   

 • Co się dzieje w trakcie leczenia implantologicznego?

  Co się dzieje w trakcie leczenia implantologicznego?

  Zabieg implantacji jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu przebiega bezboleśnie. Aby implant uzyskał pełną stabilność w kości musi się z nią zrosnąć, co trwa od 3 do 6 miesięcy. W wypadku implantów INICELL® można znacząco przyspieszyć ten okres. W następnej kolejności osadza się odbudowę protetyczną. W międzyczasie można korzystać z dotychczasowych uzupełnień protetycznych lub uzupełnień tymczasowych.
  Należy pamiętać, że od reguł istnieją wyjątki, dlatego każdy plan leczenia implantologicznego jest ustalany indywidualnie przez prowadzącego lekarza stomatologa.

  Więcej informacji na temat implantów i możliwości ich wykorzystania w Państwa przypadku udzieli lekarz stomatolog podczas wizyty.

   

 • Wskazania do implantów

  Wskazania do implantów

  • brak pojedynczego zęba,
  • braki międzyzębowe o różnej rozpiętości w żuchwie i w szczęce,
  • bezzębie całkowite,
  • brak zawiązka lub zawiązków zębów stałych,
  • nietolerowanie protez konwencjonalnych.
 • Przeciwwskazania do implantów

  Przeciwwskazania do implantów

  Bezwzględne:

  • ostre schorzenia ogólne,
  • choroby psychiczne
  • alkoholizm, narkomania,

  Względne:

  • brak wystarczającej ilości tkanki kostnej,
  • zła jakość kości,
  • insulinozależna cukrzyca,
  • nałogowe palenie tytoniu.

Cennik

 • Implantologia

  Implantologia

  Augmentacja wyrostka z biomateriałami

  od 1500 zł

  Korona protetyczna na implancie

  od 2800 zł

  Przeszczep kości z augmentacją

  od 3000 zł

  Sinus lift metodą dojścia bocznego z biomateriałem

  od 3000 zł

  Sinus lift metodą podbicia z biomateriałem

  1500 zł

  Zabieg chirurgiczny wprowadzenia implantu

  od 2800 zł
Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2022.02.01