Badanie Stóp

Piętnastominutowy test wystarczy, by ocenić kondycję Twoich stóp!

Wiele dys­funk­cji stóp jest baga­te­li­zo­wa­nych, co pro­wa­dzi do poważ­nych kon­se­kwen­cji. Urazy sta­wów sko­ko­wych, kolan, bio­der, zwy­rod­nie­nia, bóle sta­wów, ple­ców a nawet głowy mogą być spo­wo­do­wane nie­pra­wi­dło­wym wzor­cem chodu, co za tym idzie -dys­funk­cjami stóp. Dodat­kowo – ponad 80% znie­kształ­ceń stóp ma podłoże hipo­to­niczne, czyli jest zwią­zane z obni­żo­nym napię­ciem mię­śni szkie­le­to­wych stopy.

Pła­sko­sto­pie podłużne oraz poprzeczne to także czę­sto wystę­pu­jące scho­rze­nia, wyma­ga­jące korek­cji. Odpo­wied­nio wcze­śnie wykryte mogą zostać zaha­mo­wane poprzez pod­ję­cie tera­pii, przy uży­ciu wkła­dek orto­pe­dycz­nych. Wkładki orto­pe­dyczne odcią­żają jed­no­cze­śnie stopy, stawy kola­nowe i bio­drowe oraz krę­go­słup. Dzia­łają bio­me­cha­nicz­nie i wspo­ma­gają w ten spo­sób natu­ralną czyn­ność stopy.

Jak wygląda badanie?

Wybieramy wkładkę pomiarową, umieszczamy w bucie

Pacjent wykonuje chód testowy

Komputerowa analiza badania

Co zbadamy?

  • sposób dystrybucji ciężaru ciała na powierzchni stóp,
  • skłonność do płaskostopia podłużnego lub poprzecznego,
  • skłonność do koślawości, szpotawości, pronacji, supinacji,
  • rozmieszczenie środka ciężkości na każdej ze stóp,
  • umiejscowienie osi ciała podczas chodu,
  • ocenimy charakterystykę chodu oraz stan budowy anatomicznej stopy,
  • odsłonimy ukryte punkty przeciążeń, niewidoczne w metodzie statycznej.

Co dalej?

Po przeprowadzonym badaniu i skrupulatnej analizie -wykwalifikowana kadra pomoże w ewentualnym doborze wkładek ortopedycznych.

Badanie można wykonać po wcześniejszym umówieniu się w:

  • Centrum Rehabilitacji AMODENT 02-495 Warszawa, ul Skoroszewska 11 lok. U12–15, telefon: 22 400 11 99