RTG Stomatologiczne

Przychodnie AMODENT wyposażyliśmy w sprzęt światowego lidera w dziedzinie radiologii – firmę Carestream. Posiadamy akredytację tej firmy, która potwierdza zachowanie najwyższych standardów w diagnostyce radiologicznej. To jedyne aparaty na świecie, które przy najmniejszej dawce promieniowania pozwalają uzyskać najwyższej jakości obraz. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych oraz bardzo szybkich połączeń stworzyliśmy jedną bazę obrazowania RTG. Dzięki temu nieistotne jest w której placówce pacjent miał wykonywane badanie RTG., będzie ono zawsze dostępne dla lekarza.

W naszych pracowniach radiologicznych mogą Państwo wykonać następujące badania:

 • cyfrowe zdjęcie zęba,
 • zdjęcie pantomograficzne,
 • zdjęcie zatok czołowych i szczękowych,
 • zdjęcie cefalometryczne
 • zdjęcie stawów,
 • tomografię 3D żuchwy i szczeki.

Dzięki niskiej dawce promieniowania urządzenie przeznaczone jest do codziennego użytku w każdej praktyce stomatologicznej. Wycinkowe obrazowanie ogranicza się do zadanego obszaru przy jednoczesnym zachowaniu radiologicznej zasady ALARA (As Low as Reasonably Achievable). Średnia dostarczona dawka w przypadku pojedynczego badania 3D wykonywanego przy użyciu nowego systemu to jeden do trzech dni prominiowania tła – czyli ekspozycji, którą każdy z nas otrzymuje ze źródeł naturalnych. Stanowi to dziesięć do trzydziestu razy mniejszą dawkę niż w przypadku innych systemów.

Nowe urządzenie daje szereg zastosowań od endodoncji poprzez implantologię, periodontologię czy zaawansowaną chirurgię.

W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów i osiągnięcie najlepszych wyników terapeutycznych zapraszamy inne gabinety stomatologiczne do współpracy.Posiadamy akredytacjÍ firmy Carestream dla najlepszych pracowni radiologicznych.

Implantologia

 • ocena jakości i ilości kości,
 • określenie i zaznaczenie takich struktur anatomicznych jak kanał żuchwy, zatoka,
 • wykonywanie dokładnych pomiarów,
 • planowanie oraz kontrola zabiegów implantologicznych,
 • tworzenie szablonów chirurgicznych.

Endodencja

 • szczegółowa analiza anatomii korzenia (zagięcia, długość, pęknięcia),
 • wspomaganie leczenia endodontycznego.

Chirurgia

 • precyzyjne przygotowanie do zabiegu chirurgicznego,
 • określenie relacji między zębami a innymi strukturami anatomicznymi,
 • wizualizacja patologicznych zmian, torbieli,
 • wspomaganie przy usuwaniu zębów zatrzymanych, ósemek.

Zobacz jak przygotować się do badania →

Cennik

 • Zdjęcia RTG

  Zdjęcia RTG

  Cefalometryczne klisza lub płyta

  100 zł

  Pantomogram klisza lub płyta

  100 zł

  RTG, RVG zęba wydane na CD lub wydruk klisza

  30 zł

  Tomografia stomatologiczne 3D

  od 250 zł
Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2021.04.01