Diagnostyka

W celu posta­wie­nia peł­nego i pra­wi­dło­wego roz­po­zna­nia nie­zbędne stają się wyso­ko­spe­cja­li­styczne bada­nia. Szybka i trafna dia­gnoza daje moż­li­wość wpro­wa­dze­nia sku­tecz­nego lecze­nia.

Przy­chod­nia Amo­dent posiada wła­sne nowo­cze­sne pra­cow­nie dia­gno­styczne świad­czące róż­no­rodne bada­nia oraz współ­pra­cuje z innymi podmio­tami lecz­ni­czymi. Dobry sprzęt to jed­nak nie wszystko. Bada­nia są wyko­ny­wane przez spe­cja­li­stów posia­da­ją­cych doświad­cze­nie.

Badania diagnostyczne

 • Czy wynik badania może zostać podany mi przez telefon lub elektronicznie na adres e-mailowy?

  Nie udzielamy żadnych informacji dotyczących wyników badań, stanu zdrowia oraz nie przesyłamy ich drogą e-mailową. Jeśli Pacjent nie może zgłosić się do placówki osobiście, może pisemnie kogoś upoważnić do odbioru wyników.

 • Czy mogę odebrać wynik badań przed wizytą lekarską?

  Badania są wydawane podczas wizyty lekarskiej, ponieważ tylko lekarz może je prawidłowo zinterpretować mając ogólną wiedzę na temat stanu zdrowia. Pacjent powinien umówić się na wizytę lekarską podczas której może zostać wydana kserokopia wyników badań zgodnie z cennikiem ustalonym w uchwale.

 • Czy podczas badania ginekologicznego USG mogę uzyskać więcej informacji na temat mojego stanu zdrowia i ciąży?

  Lekarz prowadzący znając pełną historię Pacjentki i jej ciąży oraz mając wyniki badań USG może je zinterpretować oraz przekazać wiążące informacje medyczne. Lekarz radiolog, który wyłącznie wykonuje badanie USG odmówi ich interpretacji, ponieważ nie ma wystarczającej wiedzy do ich interpretacji.

 • Było wykonywane badanie diagnostyczne w Przychodni, ale nie odbyła się wizyta lekarska, w systemie ZIP, zostało wykazane świadczenie medyczne, na którym nie byłam.

  Placówka medyczna ma prawo rozliczyć Pacjenta w ramach wizyty NFZ, nawet jeśli Pacjent nie odebrał wyniku badania, które zostało wykonane lub nie zgłosił się na wizytę lekarską podczas której badanie powinno zostać wydane.

 • Czy jeśli jestem w ciąży zostanie wykonane badanie RTG. stomatologiczne?

  Jeśli Pacjentka jest pewna, że jest lub może być w ciąży lekarz odmówi wykonania badania radiologicznego. Lekarza zawsze o tym fakcie należy powiadomić. Podczas wizyty lekarskiej Pacjentka uzyska więcej informacji o dalszym postępowaniu.

 • Jeśli nie mam skierowania na badanie RTG. stomatologiczne, to czy zostanie ono wykonane?

  Bez skierowania może zostać wykonane wyłącznie RTG. punktowe zęba. Na zdjęcie pantomograficzne, cefalometryczne i tomografię należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza, który na takie badanie kieruje.

 • Czy mogę wykonać badanie USG, jeśli nie mam skierowania?

  Tak, ale takie badanie będzie płatne.