Diagnostyka

W celu posta­wie­nia peł­nego i pra­wi­dło­wego roz­po­zna­nia nie­zbędne stają się wyso­ko­spe­cja­li­styczne bada­nia. Szybka i trafna dia­gnoza daje moż­li­wość wpro­wa­dze­nia sku­tecz­nego lecze­nia.

Przy­chod­nia Amo­dent posiada wła­sne nowo­cze­sne pra­cow­nie dia­gno­styczne świad­czące róż­no­rodne bada­nia oraz współ­pra­cuje z innymi podmio­tami lecz­ni­czymi. Dobry sprzęt to jed­nak nie wszystko. Bada­nia są wyko­ny­wane przez spe­cja­li­stów posia­da­ją­cych doświad­cze­nie.