Stomatolodzy

Przemysław Kurpiel

Lekarz Dentysta, Specjalista protetyk, MBA  

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej, ukończył podyplomowe studia na SGH z Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia, Prawo Medyczne na UW oraz MBA HR. Inspektor Ochrony Radiologicznej z rozszerzonymi uprawnieniami. Uczestnik wielu kongresów i kursów praktycznych w kraju oraz za granicą, między innymi New York University College of Dentistry, Summer School in Tokio. Pracował na Uniwersytecie Medycznym w Katedrze Protetyki Stomatologicznej. Wykładowca w dziedzinie implantologii w kraju i za granicą oraz autor licznych publikacji stomatologicznych. Z zakresu implantologii posiada międzynarodowy tytuł Diplomate uzyskany przed międzynarodową komisją egzaminacyjną. W codziennej praktyce korzysta wyłącznie ze sprawdzonych systemów oraz uznanych światowym marek. Przeprowadza liczne zabiegi chirurgiczne z zakresu implantologii w tym augmentacji, przeszczepów kości, czy zabiegi na tkankach miękkich. Zwycięzca IV Międzynarodowego Kongresu Studentów Medycyny oraz Młodych Lekarzy. W 2018 roku wyróżniony przez szwajcarską firmę implantologiczną Thommen Medical® za osiągnięcia implantologiczne. Poza stomatologią uwielbia narty, żeglowanie oraz fotografię.

Zakres świadczeń

 • Chirurgia stomatologiczna,
 • Implantologia,
 • Protetyka,
 • Planowanie leczenia,
 • Przebudowa zwarcia.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Magdalena Wojda-Kurpiel

Lekarz Dentysta, Ortodonta

Ukoń­czyła kie­ru­nek lekar­sko-den­ty­styczny na War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym. Czło­nek Pol­skiego Towa­rzy­stwa Orto­don­tycz­nego oraz uczest­niczka licz­nych szko­leń i kur­sów w dzie­dzi­nie orto­don­cji. W prak­tyce zawo­do­wej sta­wia na indy­wi­du­alne podej­ście do pacjenta oraz kom­plek­sowe lecze­nie zwią­zane ze wza­jemną współ­pracą leka­rzy sto­ma­to­lo­gów z róż­nych spe­cjal­no­ści. Prace trak­tuje jako hobby i reali­za­cje marzeń, które zro­dziło się już w dzie­ciń­stwie. Pro­fe­sjo­na­lizm i dokład­ność prze­pla­tane z poczu­ciem humoru to cechy, które towa­rzy­szą jej w codzien­nej prak­tyce. W wol­nych chwi­lach uwiel­bia podró­żo­wać i obco­wać z naturą, a swoje pry­watne pasje odnaj­duje w tańcu i róż­no­ra­kich spor­tach eks­tre­mal­nych.

Zakres świadczeń

 • Ortodoncja,
 • Stomatologia estetyczna.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Piotr Łasiński

Lekarz Dentysta, Specjalista chirurg

Ukoń­czył Aka­de­mię Medyczną w Gdań­sku w roku 1993. Swoją kwa­li­fi­ka­cję zawo­dową podniósł zda­jąc egza­min ze spe­cja­li­za­cji z chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej oraz na kur­sach zwią­za­nych z chi­rur­gią sto­ma­to­lo­giczną. Na co dzień zaj­muje się przede wszyst­kim sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą dzieci i doro­słych oraz chi­rur­gią ambu­la­to­ryjną. Poza pracą w gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicz­nym aktyw­nie spę­dza czas, uwiel­bia zwie­dzać Pol­skę i jeździć eks­tre­mal­nie na rowe­rze.

Zakres świadczeń

 • Chirurgia,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Higiena i profilaktyka.
Umów się na wizytę →

Karolina Kondrusik – Olszewska

Lekarz Dentysta 
Przychodnie:  Skorosze, Ursus

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W codziennej praktyce zajmuje się głównie stomatologią zachowawczą dzieci i dorosłych, endodoncją oraz chirurgią stomatologiczną. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i sympozjach. W pracy ceni sobie przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do pacjenta. Prywatnie miłośniczka siatkówki, jazdy na łyżwach i podróżowania.

Zakres świadczeń

 • Endodoncja,
 • Higiena i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
Umów się na wizytę →

Małgorzata Kostrzyńska

Lekarz Dentysta spec.

Ukończyła Warszawską Akademię Medyczną, obecnie Uniwersytet Medyczny. W 2001 r. uzyskała tytuł specjalisty I stopnia ze stomatologii ogólnej. Uczestniczy w licznych kursach stomatologicznych, głównie z zakresu leczenia skomplikowanych przypadków endodontycznych. Od początku swojej kariery zawodowej związana ze stomatologią zachowawczą i z leczeniem kanałowym zębów. Od 2014 roku zaawansowana i nowoczesna endodoncja stała się jej głównym zakresem świadczeń stomatologicznych. W pracy ceni sobie profesjonalizm, jakość oraz dobry kontakt z pacjentem.

Zakres świadczeń

 • Endodoncja,
 • Zaawansowane problemy endodontyczne,
 • Stomatologia zachowawcza dorosłych.
Umów się na wizytę →

Małgorzata Kos

Lekarz Dentysta spec.
Przychodnie: Piastów, Ursus

Absol­wentka wydziału sto­ma­to­lo­gicz­nego Pomor­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Szcze­ci­nie. W 1999 roku uzy­skała tytuł spe­cja­li­sty I st. ze sto­ma­to­lo­gii ogól­nej. Zwią­zana z Przy­chod­nią AMODENT od 2007 roku. Zaj­muje się przede wszyst­kim sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą dzieci i doro­słych oraz chi­rur­gią sto­ma­to­lo­giczną.

Zakres świadczeń

 • Endodoncja,
 • Higiena i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
Umów się na wizytę →

Agnieszka Bielska

Lekarz Dentysta spec.

Absol­wentka wydziału sto­ma­to­lo­gicz­nego Bia­ło­stoc­kiej Aka­de­mii Medycz­nej. W 1998 roku uzy­skała tytuł spe­cja­li­sty I st. ze sto­ma­to­lo­gii ogól­nej. Od 13 lat pro­wa­dzi Indy­wi­du­alną Spe­cja­li­styczną Prak­tykę Sto­ma­to­lo­giczną, a od 2009 roku zwią­zana jest z Przy­chod­nią AMODENT. Zaj­muje się przede wszyst­kim sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą dzieci i doro­słych oraz pro­te­tyką i chi­rur­gią sto­ma­to­lo­giczną. Swoją wie­dzę za zakresu sto­ma­to­lo­gii pogłę­bia uczest­ni­czą w licz­nych sym­po­zjach oraz koń­cząc kursy. Poza pracą uwiel­bia czas wolny spę­dzać z rodziną i przy­ja­ciółmi.

Zakres świadczeń

 • Endodoncja,
 • Higiena i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
Umów się na wizytę →

Joanna Ostrowska

Lekarz Dentysta spec.

Ukoń­czyła Aka­de­mię Medyczną w War­sza­wie (obec­nie Uni­wer­sy­tet Medyczny) w 1995 roku. W 1999 roku uzy­skała tytuł spe­cja­li­sty I stop­nia sto­ma­to­lo­gii ogól­nej. W codzien­nej pracy zaj­muje się sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą dzieci i doro­słych, endo­don­cją, pro­te­tyką i chi­rur­gią sto­ma­to­lo­giczną. Uczest­niczka licz­nych szko­leń i kur­sów zawo­do­wych. Poza pracą lubi aktywny wypo­czy­nek, jazdę na rowe­rze, narty oraz podróże.

Zakres świadczeń

 • Protetyka,
 • Endodoncja,
 • Higiena i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
Umów się na wizytę →

Ewa Krzyczkowska

Lekarz Dentysta

Ukoń­czyła War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Medyczny, kie­ru­nek lekar­sko-den­ty­styczny. W cza­sie stu­diów pra­co­wała jako wolon­ta­riuszka bio­rąc udział w wielu ini­cja­ty­wach orga­ni­za­cji pożytku publicz­nego. Ukoń­czyła liczne kursy dosko­na­lące w zawo­dzie a także pody­plo­mowo stu­dia peda­go­giczne. Cechuje ją deli­kat­ność i cier­pli­wość w podej­ściu do pacjenta, co szcze­gól­nie cenią sobie dzieci. W wol­nym cza­sie two­rzy drobne ręko­dzieło i jeździ z synami na łyż­wach i rol­kach albo wraz z rodziną anga­żuje się spo­łecz­nie.

Zakres świadczeń

 • Endodoncja,
 • Higiena i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
Umów się na wizytę →

Małgorzata Chodzeń

Lekarz Dentysta
Przychodnie: Skorosze, Ursus

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W codziennej praktyce zajmuje się głównie stomatologią zachowawczą i chirurgią. Stale podnosi kwalifikacje biorąc dział w licznych szkoleniach i sympozjach. W pracy ceni sobie przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do pacjenta. Poza pracą interesuje się podróżami i sportem.

Zakres świadczeń

 • Endodoncja,
 • Higiena i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
Umów się na wizytę →

Dominika Brzezek

Lekarz Dentysta

Ukończyła studia na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym, w trakcie których udzielała się w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii biorąc udział w licznych akcjach profilaktycznych.

Odbyła staż w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii w Warszawie.

Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej oraz estetycznej.

W pracy ważna dla niej jest edukacja pacjenta na temat profilaktyki oraz prawidłowego dbania o zdrowie jamy ustnej.

Zakres świadczeń

 • Stomatologia zachowawcza dorośli
 • Stomatologia zachowawcza dzieci
 • Stomatologia estetyczna
 • Higiena i profilaktyka
Umów się na wizytę →

Agata Gurdak

Lekarz Dentysta

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Przychodzi AMODENT zajmuje się leczeniem zachowawczym dzieci i dorosłych, endodoncją oraz chirurgią stomatologiczną.

Stale podnosi swoje kwalifikację biorąc udział w licznych konferencjach i sympozjach stomatologicznych.

W pracy ceni sobie indywidualne i holistyczne podejście do każdego pacjenta.

Prywatnie interesuje się podróżami i prowadzeniem zdrowego trybu życia.

Zakres świadczeń

 • Stomatologia zachowawcza dorośli
 • Stomatologia zachowawcza dzieci
 • Endodoncja
 • Higiena i profilaktyka
Umów się na wizytę →