Stomatolodzy

Przemysław Kurpiel

Lekarz Dentysta, Implantolog, MBA

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej, ukończył podyplomowe studia na SGH z Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia, Prawo Medyczne na UW oraz MBA HR. Inspektor Ochrony Radiologicznej z rozszerzonymi uprawnieniami. Uczestnik wielu kongresów i kursów praktycznych w kraju oraz za granicą, między innymi New York University College of Dentistry, Summer School in Tokio. Pracował na Uniwersytecie Medycznym w Katedrze Protetyki Stomatologicznej. Wykładowca w dziedzinie implantologii w kraju i za granicą oraz autor licznych publikacji stomatologicznych. Z zakresu implantologii posiada międzynarodowy tytuł Diplomate uzyskany przed międzynarodową komisją egzaminacyjną. W codziennej praktyce korzysta wyłącznie ze sprawdzonych systemów oraz uznanych światowym marek. Przeprowadza liczne zabiegi chirurgiczne z zakresu implantologii w tym augmentacji, przeszczepów kości, czy zabiegi na tkankach miękkich. Zwycięzca IV Międzynarodowego Kongresu Studentów Medycyny oraz Młodych Lekarzy. W 2018 roku wyróżniony przez szwajcarską firmę implantologiczną Thommen Medical® za osiągnięcia implantologiczne. Poza stomatologią uwielbia narty, żeglowanie oraz fotografię.

Zakres świadczeń

 • Chirurgia stomatologiczna,
 • Implantologia,
 • Protetyka,
 • Planowanie leczenia,
 • Przebudowa zwarcia.

Ze względu na egzaminy specjalizacyjne urlop od lipca do końca września 2018.

Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Magdalena Wojda-Kurpiel

Lekarz Dentysta, Ortodonta
Przychodnie: Skorosze, Piastów,

Ukoń­czyła kie­ru­nek lekar­sko-den­ty­styczny na War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym. Czło­nek Pol­skiego Towa­rzy­stwa Orto­don­tycz­nego oraz uczest­niczka licz­nych szko­leń i kur­sów w dzie­dzi­nie orto­don­cji. W prak­tyce zawo­do­wej sta­wia na indy­wi­du­alne podej­ście do pacjenta oraz kom­plek­sowe lecze­nie zwią­zane ze wza­jemną współ­pracą leka­rzy sto­ma­to­lo­gów z róż­nych spe­cjal­no­ści. Prace trak­tuje jako hobby i reali­za­cje marzeń, które zro­dziło się już w dzie­ciń­stwie. Pro­fe­sjo­na­lizm i dokład­ność prze­pla­tane z poczu­ciem humoru to cechy, które towa­rzy­szą jej w codzien­nej prak­tyce. W wol­nych chwi­lach uwiel­bia podró­żo­wać i obco­wać z naturą, a swoje pry­watne pasje odnaj­duje w tańcu i róż­no­ra­kich spor­tach eks­tre­mal­nych.

Zakres świadczeń

 • Ortodoncja,
 • Stomatologia estetyczna.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Piotr Łasiński

Lekarz Dentysta, Specjalista chirurg
Przychodnie: Skorosze, Ursus

Ukoń­czył Aka­de­mię Medyczną w Gdań­sku w roku 1993. Swoją kwa­li­fi­ka­cję zawo­dową podniósł zda­jąc egza­min ze spe­cja­li­za­cji z chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej oraz na kur­sach zwią­za­nych z chi­rur­gią sto­ma­to­lo­giczną. Na co dzień zaj­muje się przede wszyst­kim sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą dzieci i doro­słych oraz chi­rur­gią ambu­la­to­ryjną. Poza pracą w gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicz­nym aktyw­nie spę­dza czas, uwiel­bia zwie­dzać Pol­skę i jeździć eks­tre­mal­nie na rowe­rze.

Zakres świadczeń

 • Chirurgia,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Higiena 
i profilaktyka.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Tomasz Pieróg

Lekarz Dentysta

W codzien­nej prak­tyce wyko­nuje zabiegi z zakresu nowo­cze­snej sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej wraz z endo­don­cją. Więk­szość zabie­gów stara się wyko­ny­wać pod mikro­sko­pem, co zwięk­sza ich sku­tecz­ność. Swoją wie­dzę stale pogłę­bia uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach i szko­le­niach prak­tycz­nych. Szcze­gól­nym zain­te­re­so­wa­niem darzy sto­ma­to­lo­gię este­tyczną oraz chi­rur­gię. W miłej atmos­fe­rze prze­pro­wa­dza lecze­nie doro­słych i naj­młod­szych pacjen­tów. Ceni sobie pracę w miłej atmos­fe­rze oraz moż­li­wość współ­pracy z innymi leka­rzami.

Zakres świadczeń

 • Endodoncja,
 • Higiena 
i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Małgorzata Kos

Lekarz Dentysta spec.

Absol­wentka wydziału sto­ma­to­lo­gicz­nego Pomor­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Szcze­ci­nie. W 1999 roku uzy­skała tytuł spe­cja­li­sty I st. ze sto­ma­to­lo­gii ogól­nej. Zwią­zana z Przy­chod­nią AMODENT od 2007 roku. Zaj­muje się przede wszyst­kim sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą dzieci i doro­słych oraz chi­rur­gią sto­ma­to­lo­giczną.

Zakres świadczeń

 • Endodoncja,
 • Higiena 
i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Agnieszka Bielska

Lekarz Dentysta spec.

Absol­wentka wydziału sto­ma­to­lo­gicz­nego Bia­ło­stoc­kiej Aka­de­mii Medycz­nej. W 1998 roku uzy­skała tytuł spe­cja­li­sty I st. ze sto­ma­to­lo­gii ogól­nej. Od 13 lat pro­wa­dzi Indy­wi­du­alną Spe­cja­li­styczną Prak­tykę Sto­ma­to­lo­giczną, a od 2009 roku zwią­zana jest z Przy­chod­nią AMODENT. Zaj­muje się przede wszyst­kim sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą dzieci i doro­słych oraz pro­te­tyką i chi­rur­gią sto­ma­to­lo­giczną. Swoją wie­dzę za zakresu sto­ma­to­lo­gii pogłę­bia uczest­ni­czą w licz­nych sym­po­zjach oraz koń­cząc kursy. Poza pracą uwiel­bia czas wolny spę­dzać z rodziną i przy­ja­ciółmi.

Zakres świadczeń

 • Endodoncja,
 • Higiena 
i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Alicja Kowalczyk

Lekarz Dentysta spec.

Lekarz stomatolog z wieloletnim doświadczeniem, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej. Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie w 1983 roku. Przede wszystkim specjalizuje się w leczeniu zachowawczym dzieci oraz dorosłych. W Przychodni Amodent zajmuje się także protetyką stomatologiczną. W pracy ceni sobie indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz stosowanie nowoczesnych metod leczenia zachowawczego oraz endodontycznego. W wolnym czasie interesuje się psychologią w procesie leczenia pacjenta oraz dietetyką.

Zakres świadczeń

 • Protetyka,
 • Endodoncja,
 • Higiena 
i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

dr n. med. Katarzyna Białoszewska

Lekarz Dentysta
Przychodnie: Skorosze, Piastów,

Absol­wentka War­szaw­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego. W swo­jej pro­fe­sji kon­cen­truje się na wyko­ny­wa­niu pro­ce­dur z zakresu pro­te­tyki sto­ma­to­lo­gicz­nej, zabu­rzeń zwar­cia oraz sto­ma­to­lo­gii este­tycz­nej. Umie­jęt­no­ści i wie­dzę roz­wija bio­rąc udział w licz­nych kon­fe­ren­cjach i kur­sach bran­żo­wych. Cią­głe dokształ­ca­nie się pozwala jej leczyć pacjen­tów według naj­wyż­szych i naj­now­szych stan­dar­dów. Nau­czy­ciel aka­de­micki w Zakła­dzie Psy­cho­lo­gii Medycz­nej II Wydziału Lekar­skiego War­szaw­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego, gdzie dok­to­ry­zuje się z zagad­nie­nia pacjen­tów cier­pią­cych z powodu lęku przed lecze­niem sto­ma­to­lo­gicz­nym. Jest autorką licz­nych prac nauko­wych oraz arty­ku­łów z zakresu pro­te­tyki sto­ma­to­lo­giczne, chi­rur­gii i psy­cho­lo­gii medycz­nej. W wol­nych chwi­lach zwie­dza świat z małym Leonem i mężem Artu­rem.

Zakres świadczeń

 • Protetyka,
 • Endodoncja,
 • Higiena 
i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
 • Stomatologia estetyczna.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Monika Bartosiewicz

Lekarz Dentysta spec. Ortodoncja

W 1989 roku ukoń­czyła stu­dia na Oddziale Sto­ma­to­lo­gii I Wydziału Lekar­skiego Aka­de­mii Medycz­nej w War­sza­wie (obec­nie WUM). W póź­niej­szych latach uzy­skała spe­cja­li­za­cję I stop­nia w ramach Sto­ma­to­lo­gii Ogól­nej i II stop­nia z Orto­don­cji. W 2009 roku ukoń­czyła z wyni­kiem bar­dzo dobrym stu­dia pody­plo­mowe na Wydziale Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego „Reha­bi­li­ta­cja Dzieci Z Dys­funk­cjami Rozwo­jo­wymi”. Od 26 -ciu lat zaj­muje się lecze­niem dzieci z zasto­so­wa­niem apa­ra­tów orto­don­tycz­nych zdej­mo­wa­nych.
Bar­dzo lubi pracę i kon­takt z dziećmi. W wol­nym cza­sie czyta książki i spa­ce­ruje z psem.

Zakres świadczeń

 • Ortodoncja.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Joanna Niedzińska-Guzik

Lekarz Dentysta

Absol­wentka wydziału lekar­skiego oddziału sto­ma­to­lo­gii na Bia­ło­stoc­kiej Aka­de­mii Medycz­nej. Dok­to­rantka Woj­sko­wego Insty­tutu Nau­ko­wego w War­sza­wie, w trak­cie spe­cja­li­za­cji z chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej. W codzien­nej prak­tyce zaj­muje się przede wszyst­kim sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą, chi­rur­gią oraz pro­te­tyką. Pod­nosi swoje kwa­li­fi­ka­cje bio­rąc udział w licz­nych szko­le­niach oraz kur­sach zawo­do­wych. Poza pracą lubi spę­dzać czas z rodziną oraz przy­ja­ciółmi.

Zakres świadczeń

 • Protetyka,
 • Higiena 
i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci,
 • Stomatologia estetyczna.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Łukasz Bogdański

Lekarz Dentysta

Absol­went War­szaw­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego. W Przy­cho­dzi AMODENT zaj­muje się lecze­niem zacho­waw­czym dzieci i doro­słych, endo­don­cją, pro­te­tyką i chi­rur­gią sto­ma­to­lo­giczną. Stale podnosi swoje kwa­li­fi­ka­cję bio­rąc udział w licz­nych kon­fe­ren­cjach i sym­po­zjach sto­ma­to­lo­gicz­nych. W pracy cechuje go rze­telne i indy­wi­du­alne podej­ście do każ­dego pacjenta. Pry­wat­nie entu­zja­sta sportu i zdro­wego stylu życia.

Zakres świadczeń

 • Endodoncja,
 • Higiena 
i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Elżbieta Borychowska

Lekarz Dentysta
Przychodnie: Piastów, Ursus

Absol­wentka War­szaw­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego. Stu­dia na kie­runku lekar­sko- den­ty­stycz­nym ukoń­czyła w 2007oku. roku. Stale podnosi swoje kwa­li­fi­ka­cje oraz pogłę­bia wie­dzę na kur­sach i szko­le­niach. Zaj­muje się lecze­niem sto­ma­to­lo­gicz­nym zarówno małych jak i doro­słych Pacjen­tów. W pracy rze­telna oraz deli­katna i bar­dzo cier­pliwa zwłasz­cza dla naj­młod­szych pacjen­tów. Pod­cho­dzi indy­wi­du­al­nie do każ­dego Pacjenta mając na uwa­dze jego dobro i zado­wo­le­nie. Pry­wat­nie miło­śniczka squ­asha i zdro­wego stylu życia.

Zakres świadczeń

 • Higiena 
i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Liza Trzepatowska

Lekarz Dentysta
Przychodnie: Piastów, Ursus

W 2014 roku ukoń­czyła kie­ru­nek lekar­sko-den­ty­styczny na Wydziale Lekar­skim Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego Col­le­gium Medi­cum. Od 2015 roku pra­cow­nik Uni­wer­sy­tec­kiej Kli­niki Sto­ma­to­lo­gicz­nej w Kra­ko­wie. W toku stu­diów czło­nek kół nauko­wych z zakresu chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej i sto­ma­to­lo­gii este­tycz­nej. W cza­sie stu­diów posze­rzała zakres swo­jej wie­dzy na sta­żach zagra­nicz­nych m.in. na Sem­mel­weis Uni­ver­sity. W kręgu zain­te­re­so­wań wymie­nia sto­ma­to­lo­gię este­tyczną, chi­rur­gię sto­ma­to­lo­giczną oraz medy­cynę este­tyczną. ​ W 2017 roz­po­częła spe­cja­li­za­cję z chi­rur­gii szczę­kowo-twa­rzo­wej w Cen­trum Onko­lo­gii -Instytutu im. Marii Curie-Skło­dow­skiej.

Zakres świadczeń

 • Chirurgia,
 • Higiena 
i profilaktyka.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Beata Jankowska

Lekarz Dentysta spec.

Ukoń­czyła Aka­de­mię Medyczną w Lubli­nie (obec­nie Uni­wer­sy­tet Medyczny) w roku 1993. Dal­sze kształ­ce­nie oraz podno­sze­nie swo­ich umie­jęt­no­ści zawo­do­wych zakoń­czyło się uzy­ska­niem spe­cja­li­za­cji I st. ze sto­ma­to­lo­gii ogól­nej. W codzien­nej prak­tyce zaj­muje się przede wszyst­kim sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą dzieci i doro­słych, endo­don­cją oraz pro­te­tyką. Poza pracą uwiel­bia podróże oraz foto­gra­fo­wa­nie.

Zakres świadczeń

 • Endodoncja,
 • Protetyka,
 • Higiena 
i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Joanna Ostrowska

Lekarz Dentysta spec.

Ukoń­czyła Aka­de­mię Medyczną w War­sza­wie (obec­nie Uni­wer­sy­tet Medyczny) w 1995 roku. W 1999 roku uzy­skała tytuł spe­cja­li­sty I stop­nia sto­ma­to­lo­gii ogól­nej. W codzien­nej pracy zaj­muje się sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą dzieci i doro­słych, endo­don­cją, pro­te­tyką i chi­rur­gią sto­ma­to­lo­giczną. Uczest­niczka licz­nych szko­leń i kur­sów zawo­do­wych. Poza pracą lubi aktywny wypo­czy­nek, jazdę na rowe­rze, narty oraz podróże.

Zakres świadczeń

 • Protetyka,
 • Endodoncja,
 • Higiena 
i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Ewa Krzyczkowska

Lekarz Dentysta

Ukoń­czyła War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Medyczny, kie­ru­nek lekar­sko-den­ty­styczny. W cza­sie stu­diów pra­co­wała jako wolon­ta­riuszka bio­rąc udział w wielu ini­cja­ty­wach orga­ni­za­cji pożytku publicz­nego. Ukoń­czyła liczne kursy dosko­na­lące w zawo­dzie a także pody­plo­mowo stu­dia peda­go­giczne. Cechuje ją deli­kat­ność i cier­pli­wość w podej­ściu do pacjenta, co szcze­gól­nie cenią sobie dzieci. W wol­nym cza­sie two­rzy drobne ręko­dzieło i jeździ z synami na łyż­wach i rol­kach albo wraz z rodziną anga­żuje się spo­łecz­nie.

Zakres świadczeń

 • Endodoncja,
 • Higiena 
i profilaktyka,
 • Stomatologia zachowawcza dorośli,
 • Stomatologia zachowawcza dzieci.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →

Anna Piróg–Bednarska

  Lekarz Dentysta spec. Pedodonta
  Przychodnie: Skorosze, Ursus

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od początku kariery związana z najmłodszymi pacjentami. Przez wiele lat pracowała jako asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uzyskała tytuł lekarza specjalisty z pedodoncji (leczenia stomatologicznego dzieci). Uczestnik oraz wykładowca kursów i konferencji, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Autorka publikacji z zakresu stomatologii dziecięcej w czasopismach polskich i międzynarodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach praktycznych oraz kursach. Całkowicie oddana najmłodszym pacjentom, dba o ich zdrowy uśmiech i dobre samopoczucie na fotelu. Podczas wizyt wykazuje się spokojem oraz podejściem, dzięki któremu dzieci do niej chętnie wracają. Prywatnie kochająca żona i mama dwóch wspaniałych dziewczynek.

Zakres świadczeń

 • Stomatologia zachowawcza dzieci,
 • Higiena i profilaktyka.
Umów się na wizytę → Portal znanylekarz.pl →