Spirometria

Spi­ro­me­tria to rodzaj bada­nia medycz­nego, pod­czas któ­rego mie­rzy się obję­to­ści i pojem­no­ści płuc oraz prze­pływy powie­trza znaj­du­ją­cego się w płu­cach i oskrze­lach w róż­nych fazach cyklu odde­cho­wego. Spi­ro­me­tria ma na celu okre­śle­nie rezerw wen­ty­la­cyj­nych układu odde­cho­wego.

Nasze Spirometry spełniają wszystkie wymogi standardów ATS/ERS. Można wykonać wszyskie rodzaje testów FVC, SVC oraz MVV.

Skierowania na bezpłatne badania uzyskuje się podczas wizyty lekarskiej. Badanie można także wykonać odpłatnie (potrzebne jest skierowanie).

Badanie można wykonać od poniedziałku do piątku między 10.00–18.00 w: