Urologia

W Przychodni AMODENT przyjmuję lekarze specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Posiadają oni wieloletnie doświadczenia zawodowe zdobyte w uznanych warszawskich szpitalach i uniwersyteckich klinikach. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Pacjentom najwyższą jakość i wysoki komfort świadczonych usług.

Zapewniamy Państwu:

 • Szybki dostęp do specjalistów zarówno w ramach ubezpieczenia NFZ jak i komercyjnie,
 • Kierujemy się tylko sprawdzonymi i aktualnymi metodami leczenia,
 • Nasi lekarze posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas codziennych praktyk oraz uczestnicząc w kursach i w kongresach naukowych,
 • Placówki posiadają gabinety zabiegowe oraz pracownię diagnostyczne
 • Możliwość konsultacji lekarskich z następujących dziedzin:
  • diabetologia
  • ginekologia i położnictwo
  • interna
  • kardiologia
  • laryngologia
  • medycyna pracy
  • okulistyka
  • rehabilitacja
  • urologia

Cennik

Urolog

Konsultacja lekarza urologa

120 zł

Konsultacji lekarska z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

120 zł

Założenie/usunięcie cewnika bez konsultacji

80 zł

Założenie/usunięcie cewnika z konsultacją

200 zł

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.

Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.

Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cen­nik obo­wią­zuje od 01.05.2017 r. do odwo­ła­nia.