Chirurgia

Nasi chirurdzy stomatologiczni przeprowadzają bezbolesnie zabiegi: usuwania zębów (również zatrzymanych), usuwania złamanych korzeni, resekcji korzeni, hemisekcji, odbudowę zaników kostnych. Współpraca między specjalistami umożliwia przygotowanie chirurgiczne pacjenta do dalszego leczenia protetycznego, ortodontycznego czy periodontologicznego.

Zabiegi chirurgiczne:

 • usuwanie zębów, w tym zębów zatrzymanych,
 • usuwanie złamanych korzeni,
 • hemisekcja,
 • resekcja wierzchołków,
 • odbudowa zaników kostnych,
 • podnoszenie dna zatoki szczękowej,
 • implantologia.

Cennik

 • Chirurgia

 • Chirurgia

  Chirurgia

  Leczenie suchego zębodołu – jedna wizyta

  100 zł

  Odsłonięcie zatrzymanego zęba

  od 800 zł

  Odsłonięcie zatrzymanego zęba dla celów ortodontycznych
 – zabieg + zaczep ortodontyczny

  Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

  od 550 zł

  Pobranie wycinka do badania histologicznego wraz z badaniem

  200 zł

  Resekcja wierzchołka korzenia – bez biomateriałów

  1000 zł

  Usunięcie torbieli – bez biomateriałów

  1000 zł

  Usunięcie zęba jednokorzeniowego ze znieczuleniem

  od 250 zł

  Usunięcie zęba mlecznego ze znieczuleniem

  od 150 zł

  Usunięcie zęba wielokorzeniowego ze znieczuleniem

  od 350 zł

  Usunięcie zęba z dłutowaniem ze znieczuleniem

  od 450 zł
 • Chirurgia

  Chirurgia

  Leczenie suchego zębodołu – jedna wizyta

  80 zł

  Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

  od 500 zł

  Resekcja wierzchołka korzenia – bez biomateriałów

  1000 zł

  Usunięcie torbieli – bez biomateriałów

  800 zł

  Usunięcie zęba jednokorzeniowego ze znieczuleniem

  od 200 zł

  Usunięcie zęba mlecznego ze znieczuleniem

  od 150 zł

  Usunięcie zęba wielokorzeniowego ze znieczuleniem

  od 300 zł

  Usunięcie zęba z dłutowaniem ze znieczuleniem

  od 350 zł
Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2022.02.01