Zapis na teleporadę

Zamów e-receptę

W celu szybkiej i sprawnej rejestracji na wizytę, prosimy o przygotowanie numeru PESEL oraz skierowania, jeśli jest wymagane.
Przypominamy, że nie odwołanie wizyty u lekarza specjalisty i stomatologa skutkuje utratą miejsca w kolejce osób oczekujących, co wydłuży termin zapisu na nową wizytę.

  PESEL (wymagane)

  Nazwa Poradni (wymagane)

  Przychodnia (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Data umówionej wizyty

  Powód odwołania wizyty


   PESEL (wymagane)

   Nazwa poradni (wymagane)

   Przychodnia (wymagane)

   Telefon kontaktowy (wymagane)

   E-mail kontaktowy


   Przychodnia Ursus

   22 416 26 26

   22 416 36 36

   Przychodnia Skorosze

   22 412 00 11

   22 412 00 22

   Przychodnia Piastów

   22 753 85 85

   22 753 85 86

   Centrum Rehabilitacji

   22 400 11 99

   Aktualności

   Zakres świadczonych usług

   POZ

   Świadczymy usługi z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

   Specjaliści

   Ofe­ru­jemy dostęp do spe­cja­li­stów naj­waż­niej­szych dzie­dzin medy­cyny

   Stomatologia

   Sto­su­jemy zaawan­so­wane metody lecze­nia na nowo­cze­snym sprzę­cie

   Rehabilitacja

   Zabiegi do­bie­ra­my zgod­nie z in­dy­wi­du­al­ny­mi po­trze­ba­mi Pa­cjen­ta

   Diagnostyka

   Posiadamy nowoczesne pracownie wykonujące różnorodne badania

   Sklep rehabilitacyjny

   Na miej­scu ofe­ru­je­my pod­sta­wo­we ar­ty­ku­ły me­dycz­ne i re­ha­bi­li­ta­cyj­ne

   O nas

   Nowo­cze­sne, wypo­sa­żone przy­chod­nie

   Stale podno­simy poprzeczkę, poprzez inwe­sto­wa­nie w urzą­dze­nia i sys­temy, które zapew­niają Pań­stwu sku­teczne lecze­nie na naj­wyż­szym pozio­mie.

   Doświadczenie i wiarygodność

   Od ponad 15 lat wytrwale i bez ustanku pra­cu­jemy na wize­ru­nek lokal­nego świad­cze­nio­dawcy, któ­remu można zaufać.

   Jakość stawiana na pierwszym miejscu

   Jeste­śmy prze­ko­nani, że nie­ustanna poprawa jako­ści świad­czo­nych usług jest gwa­ran­tem zado­wo­le­nia i zdro­wia naszych Pacjen­tów.

   Wykwalifikowany personel

   O Państwa zdrowie dbają najlepsi specjaliści, pracujący na co dzień w szpitalach i klinikach uniwersyteckich.

   Nasi Partnerzy

   Nasze przychodnie

   ul. Dzieci Warszawy 29 lok. U10-12
   02-495 Warszawa

   Telefon: 22 416 26 26
   Telefon: 22 416 36 36
   E-mail: ursus@amodent.pl

   Poniedziałek–Piątek: 7.30–20.00
   Sobota: 9.00–14.00

   DOSTĘPNE DLA OSÓB OGRANICZONYCH RUCHOWO

   PRZYJMUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ

   PLACÓWKA KLIMATYZOWANA

   DOSTĘPNA DARMOWA SIEĆ WI-FI

   NA MIEJSCU DOSTĘPNY PRZEWIJAK

   PARKING DLA KLIENTÓW

   OBIEKT MONITOROWANY

   ul. Skoroszewska 7 lok. U1
   02-495 Warszawa

   Telefon: 22 412 00 11
   Telefon: 22 412 00 22
   E-mail: skorosze@amodent.pl

   Poniedziałek–Piątek: 7.30–20.30
   Sobota: 9.00–14.00

   DOSTĘPNE DLA OSÓB OGRANICZONYCH RUCHOWO

   PRZYJMUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ

   PLACÓWKA KLIMATYZOWANA

   DOSTĘPNA DARMOWA SIEĆ WI-FI

   NA MIEJSCU DOSTĘPNY PRZEWIJAK

   PARKING DLA KLIENTÓW

   OBIEKT MONITOROWANY

   ul. Paderewskiego 13
   05-820 Piastów

   Telefon: 22 753 85 85
   Telefon: 22 753 85 86
   E-mail: piastow@amodent.pl

   Poniedziałek–Piątek: 7.30–20.00

   DOSTĘPNE DLA OSÓB OGRANICZONYCH RUCHOWO

   PRZYJMUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ

   PLACÓWKA KLIMATYZOWANA

   DOSTĘPNA DARMOWA SIEĆ WI-FI

   NA MIEJSCU DOSTĘPNY PRZEWIJAK

   PARKING DLA KLIENTÓW

   OBIEKT MONITOROWANY

   Centrum Rehabilitacji Skorosze

   ul. Skoroszewska 11 lok. U12–15
   02-495 Warszawa

   Telefon: 22 400 11 99

   E-mail: centrum.rehabilitacji@amodent.pl

   Poniedziałek–Piątek: 8.00–20.00

   DOSTĘPNE DLA OSÓB OGRANICZONYCH RUCHOWO

   PRZYJMUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ

   PLACÓWKA KLIMATYZOWANA

   DOSTĘPNA DARMOWA SIEĆ WI-FI

   PARKING DLA KLIENTÓW

   OBIEKT MONITOROWANY