Zapis na teleporadę

Zamów e-receptę

W celu szybkiej i sprawnej rejestracji na wizytę, prosimy o przygotowanie numeru PESEL oraz skierowania, jeśli jest wymagane.
Przypominamy, że nie odwołanie wizyty u lekarza specjalisty i stomatologa skutkuje utratą miejsca w kolejce osób oczekujących, co wydłuży termin zapisu na nową wizytę.

PESEL (wymagane)

Nazwa Poradni (wymagane)

Przychodnia (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Data umówionej wizyty

Powód odwołania wizyty


PESEL (wymagane)

Nazwa poradni (wymagane)

Przychodnia (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

E-mail kontaktowy


Przychodnia Ursus

22 416 26 26

22 416 36 36

Przychodnia Skorosze

22 412 00 11

22 412 00 22

Przychodnia Piastów

22 753 85 85

22 753 85 86

Centrum Rehabilitacji

22 400 11 99

Szanowni Pacjenci,
W związku z ograniczoną dostępnością zdrowego personelu, kontakt telefoniczny z rejestracją może być utrudniony. Prosimy o wyrozumiałość i zachęcamy do korzystania z formularzy elektronicznych.

Aktualności

Zakres świadczonych usług

POZ

Świadczymy usługi z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Specjaliści

Ofe­ru­jemy dostęp do spe­cja­li­stów naj­waż­niej­szych dzie­dzin medy­cyny

Stomatologia

Sto­su­jemy zaawan­so­wane metody lecze­nia na nowo­cze­snym sprzę­cie

Rehabilitacja

Zabiegi do­bie­ra­my zgod­nie z in­dy­wi­du­al­ny­mi po­trze­ba­mi Pa­cjen­ta

Diagnostyka

Posiadamy nowoczesne pracownie wykonujące różnorodne badania

Sklep rehabilitacyjny

Na miej­scu ofe­ru­je­my pod­sta­wo­we ar­ty­ku­ły me­dycz­ne i re­ha­bi­li­ta­cyj­ne

O nas

Nowo­cze­sne, wypo­sa­żone przy­chod­nie

Stale podno­simy poprzeczkę, poprzez inwe­sto­wa­nie w urzą­dze­nia i sys­temy, które zapew­niają Pań­stwu sku­teczne lecze­nie na naj­wyż­szym pozio­mie.

Doświadczenie i wiarygodność

Od ponad 15 lat wytrwale i bez ustanku pra­cu­jemy na wize­ru­nek lokal­nego świad­cze­nio­dawcy, któ­remu można zaufać.

Jakość stawiana na pierwszym miejscu

Jeste­śmy prze­ko­nani, że nie­ustanna poprawa jako­ści świad­czo­nych usług jest gwa­ran­tem zado­wo­le­nia i zdro­wia naszych Pacjen­tów.

Wykwalifikowany personel

O Państwa zdrowie dbają najlepsi specjaliści, pracujący na co dzień w szpitalach i klinikach uniwersyteckich.

Nasi Partnerzy

Nasze przychodnie

ul. Dzieci Warszawy 29 lok. U10-12
02-495 Warszawa

Telefon: 22 416 26 26
Telefon: 22 416 36 36
E-mail: ursus@amodent.pl

Poniedziałek–Piątek: 7.30–20.00
Sobota: 9.00–14.00

DOSTĘPNE DLA OSÓB OGRANICZONYCH RUCHOWO

PRZYJMUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ

PLACÓWKA KLIMATYZOWANA

DOSTĘPNA DARMOWA SIEĆ WI-FI

NA MIEJSCU DOSTĘPNY PRZEWIJAK

PARKING DLA KLIENTÓW

OBIEKT MONITOROWANY

ul. Skoroszewska 7 lok. U1
02-495 Warszawa

Telefon: 22 412 00 11
Telefon: 22 412 00 22
E-mail: skorosze@amodent.pl

Poniedziałek–Piątek: 7.30–20.30
Sobota: 9.00–14.00

DOSTĘPNE DLA OSÓB OGRANICZONYCH RUCHOWO

PRZYJMUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ

PLACÓWKA KLIMATYZOWANA

DOSTĘPNA DARMOWA SIEĆ WI-FI

NA MIEJSCU DOSTĘPNY PRZEWIJAK

PARKING DLA KLIENTÓW

OBIEKT MONITOROWANY

ul. Paderewskiego 13
05-820 Piastów

Telefon: 22 753 85 85
Telefon: 22 753 85 86
E-mail: piastow@amodent.pl

Poniedziałek–Piątek: 7.30–20.00

DOSTĘPNE DLA OSÓB OGRANICZONYCH RUCHOWO

PRZYJMUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ

PLACÓWKA KLIMATYZOWANA

DOSTĘPNA DARMOWA SIEĆ WI-FI

NA MIEJSCU DOSTĘPNY PRZEWIJAK

PARKING DLA KLIENTÓW

OBIEKT MONITOROWANY

Centrum Rehabilitacji Skorosze

ul. Skoroszewska 11 lok. U12–15
02-495 Warszawa

Telefon: 22 400 11 99

E-mail: centrum.rehabilitacji@amodent.pl

Poniedziałek–Piątek: 8.00–20.00

DOSTĘPNE DLA OSÓB OGRANICZONYCH RUCHOWO

PRZYJMUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ

PLACÓWKA KLIMATYZOWANA

DOSTĘPNA DARMOWA SIEĆ WI-FI

PARKING DLA KLIENTÓW

OBIEKT MONITOROWANY

[/column]