Zapis na teleporadę

Zamów e-receptę

W celu szybkiej i sprawnej rejestracji na wizytę, prosimy o przygotowanie numeru PESEL oraz skierowania, jeśli jest wymagane.
Przypominamy, że nie odwołanie wizyty u lekarza specjalisty i stomatologa skutkuje utratą miejsca w kolejce osób oczekujących, co wydłuży termin zapisu na nową wizytę.

  PESEL (wymagane)

  Nazwa Poradni (wymagane)

  Przychodnia (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Data umówionej wizyty

  Powód odwołania wizyty


   PESEL (wymagane)

   Nazwa poradni (wymagane)

   Przychodnia (wymagane)

   Telefon kontaktowy (wymagane)

   E-mail kontaktowy


   Przychodnia Ursus

   22 416 26 26

   22 416 36 36

   Przychodnia Skorosze

   22 412 00 11

   22 412 00 22

   Przychodnia Piastów

   22 753 85 85

   22 753 85 86

   Centrum Rehabilitacji

   22 400 11 99

   X

    Potrzebujesz pomocy?
    Chcesz się umówić na wizytę?
    Napisz do nas. Oddzwonimy!
    Wybierz Przychodnię:

    Aktualności

    Zakres świadczonych usług

    POZ

    Świadczymy usługi z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

    Specjaliści

    Ofe­ru­jemy dostęp do spe­cja­li­stów naj­waż­niej­szych dzie­dzin medy­cyny

    Stomatologia

    Sto­su­jemy zaawan­so­wane metody lecze­nia na nowo­cze­snym sprzę­cie

    Rehabilitacja

    Zabiegi do­bie­ra­my zgod­nie z in­dy­wi­du­al­ny­mi po­trze­ba­mi Pa­cjen­ta

    Diagnostyka

    Posiadamy nowoczesne pracownie wykonujące różnorodne badania

    Sklep rehabilitacyjny

    Na miej­scu ofe­ru­je­my pod­sta­wo­we ar­ty­ku­ły me­dycz­ne i re­ha­bi­li­ta­cyj­ne

    O nas

    Nowo­cze­sne, wypo­sa­żone przy­chod­nie

    Stale podno­simy poprzeczkę, poprzez inwe­sto­wa­nie w urzą­dze­nia i sys­temy, które zapew­niają Pań­stwu sku­teczne lecze­nie na naj­wyż­szym pozio­mie.

    Doświadczenie i wiarygodność

    Od ponad 15 lat wytrwale i bez ustanku pra­cu­jemy na wize­ru­nek lokal­nego świad­cze­nio­dawcy, któ­remu można zaufać.

    Jakość stawiana na pierwszym miejscu

    Jeste­śmy prze­ko­nani, że nie­ustanna poprawa jako­ści świad­czo­nych usług jest gwa­ran­tem zado­wo­le­nia i zdro­wia naszych Pacjen­tów.

    Wykwalifikowany personel

    O Państwa zdrowie dbają najlepsi specjaliści, pracujący na co dzień w szpitalach i klinikach uniwersyteckich.

    Nasi Partnerzy

    Nasze przychodnie

    ul. Dzieci Warszawy 29 lok. U10-12
    02-495 Warszawa

    Telefon: 22 416 26 26
    Telefon: 22 416 36 36
    E-mail: ursus@amodent.pl

    Poniedziałek–Piątek: 7.30–20.00
    Sobota: 9.00–14.00

    DOSTĘPNE DLA OSÓB OGRANICZONYCH RUCHOWO

    PRZYJMUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ

    PLACÓWKA KLIMATYZOWANA

    DOSTĘPNA DARMOWA SIEĆ WI-FI

    NA MIEJSCU DOSTĘPNY PRZEWIJAK

    PARKING DLA KLIENTÓW

    OBIEKT MONITOROWANY

    ul. Skoroszewska 7 lok. U1
    02-495 Warszawa

    Telefon: 22 412 00 11
    Telefon: 22 412 00 22
    E-mail: skorosze@amodent.pl

    Poniedziałek–Piątek: 7.30–20.30
    Sobota: 9.00–14.00

    DOSTĘPNE DLA OSÓB OGRANICZONYCH RUCHOWO

    PRZYJMUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ

    PLACÓWKA KLIMATYZOWANA

    DOSTĘPNA DARMOWA SIEĆ WI-FI

    NA MIEJSCU DOSTĘPNY PRZEWIJAK

    PARKING DLA KLIENTÓW

    OBIEKT MONITOROWANY

    ul. Paderewskiego 13
    05-820 Piastów

    Telefon: 22 753 85 85
    Telefon: 22 753 85 86
    E-mail: piastow@amodent.pl

    Poniedziałek–Piątek: 7.30–20.00

    DOSTĘPNE DLA OSÓB OGRANICZONYCH RUCHOWO

    PRZYJMUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ

    PLACÓWKA KLIMATYZOWANA

    DOSTĘPNA DARMOWA SIEĆ WI-FI

    NA MIEJSCU DOSTĘPNY PRZEWIJAK

    PARKING DLA KLIENTÓW

    OBIEKT MONITOROWANY

    Centrum Rehabilitacji Skorosze

    ul. Skoroszewska 11 lok. U12–15
    02-495 Warszawa

    Telefon: 22 400 11 99

    E-mail: centrum.rehabilitacji@amodent.pl

    Poniedziałek–Piątek: 8.00–20.00

    DOSTĘPNE DLA OSÓB OGRANICZONYCH RUCHOWO

    PRZYJMUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ

    PLACÓWKA KLIMATYZOWANA

    DOSTĘPNA DARMOWA SIEĆ WI-FI

    PARKING DLA KLIENTÓW

    OBIEKT MONITOROWANY