Pracownia USG

Ultra­so­no­gra­fia, USG jest to bada­nie narzą­dów wewnętrz­nych za pomocą fal ultra­dź­wię­ko­wych. Lekarz otrzy­muje obraz orga­nów w cza­sie rze­czy­wi­stym, może obser­wo­wać ich ruch, wiel­kość i kształt. Dzięki wyko­rzy­sta­niu ultra­so­no­gra­fii ist­nieje moż­li­wość wykry­cia wielu cho­rób w bar­dzo wcze­snym sta­dium, w tym nowo­two­rów i wad gene­tycz­nych u pło­dów. Naj­now­sze apa­raty mają moż­li­wość przed­sta­wie­nia obrazu prze­strzen­nego w tech­no­lo­gii 3D i 4D.

Każda Przy­chod­nia Amo­dent posiada nowo­cze­sne apa­raty ultra­so­no­gra­ficzne. Do dys­po­zy­cji pacjen­tów pozo­stają 3 urzą­dze­nie USG firmy Sie­mens wypo­sa­żone w wyso­kiej jako­ści sondy do bada­nia narzą­dów jamy brzusz­nej, układu rod­nego, serca (echo serca, dop­pler). Dzięki temu ist­nieje moż­li­wość szyb­kiego zdia­gno­zo­wa­nia wielu scho­rzeń. Wszyst­kie bada­nia są wyko­ny­wane zgod­nie ze stan­dar­dami Pol­skiego Towa­rzy­stwa Ultra­so­no­gra­ficz­nego.
Lekarz spe­cja­li­sta wyko­nu­jący dane bada­nie, spo­rzą­dza wydruk oraz opis.

Badania ultrasonograficzne

 • jama brzuszna,
 • układ moczowy,
 • układ rodny,
 • serce (echo serca, color doppler),
 • naczynia,
 • tarczyca,
 • piersi,
 • ślinianki,
 • węzły chłonne,
 • stawy,
 • istnieje możliwość nagrania kilkuminutowego filmu kobiety w ciąży.

Zobacz jak przygotować się do badania →

Cennik

 • USG

  Cennik badań USG bez kon. lek. - Ursus

  USG ciąży mnogiej do 10 Hbd

  240 zł

  USG ciąży mnogiej powyżej 10 Hbd

  300 zł

  USG ciąży pojedynczej do 10 Hbd

  200 zł

  USG ciąży pojedynczej powyżej 10 Hbd

  240 zł

  USG Doppler tętnic dogłowowych

  250 zł

  USG echo serca

  220 zł

  USG gruczołu krokowego, układu moczowego, prostaty

  220 zł

  USG jąder

  200 zł

  USG jamy brzusznej

  220 zł

  USG narządu rodnego – transwaginalne

  200 zł

  USG nerek

  200 zł

  USG piersi

  200 zł

  USG ślinianek

  200 zł

  USG tarczycy

  200 zł

  USG tkanki podskórnej i węzłów chłonnych

  200 zł
 • USG

  Cennik badań USG bez kon. lek. - Skorosze

  USG ciąży mnogiej do 10 Hbd

  240 zł

  USG ciąży mnogiej powyżej 10 Hbd

  300 zł

  USG ciąży pojedynczej do 10 Hbd

  200 zł

  USG ciąży pojedynczej powyżej 10 Hbd

  240 zł

  USG piersi

  200 zł

  USG w kierunku wad genetycznych związanych z wiekiem matki – trisomie

  380 zł
 • USG

  Cennik badań USG bez kon. lek. - Piastów

  USG narządu rodnego – transwaginalne

  200 zł
Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2022.02.01