Sauny i Wellness

SAUNA FIŃSKA (SUCHA)

Charakteryzuje się najwyższą temperaturą od 100 °C do nawet 110 °C i jednocześnie bardzo niską wilgotnością powietrza – 10 do 30%. Doskonale oddziałuje na cały organizm. Zabieg w saunie fińskiej doskonale przyspiesza wydalanie toksyn z organizmu, otwiera pory skóry i oczyszcza ciało. Świetnie odpręża i relaksuje. Może być stosowana po wysiłku fizycznym i działa bardzo korzystnie zmniejszając bóle mięśni i stawów.

SAUNA PAROWA (MOKRA)

Charakteryzuje się temperaturą od 40 do 50 C oraz wilgotnością powietrza na poziomie 100%. Mogą z niej korzystać osoby, które źle znoszą wysoką temperaturę sauny suchej.

SAUNA IR

W saunie IR ciało poddawane jest promieniowaniu podczerwonemu o długości fal od 700 do 15 000 nm. które wykazuje dobroczynne działanie o wysokich właściwościach leczniczych, od lat z powodzeniem wykorzystywane jest w fizykoterapii (np. w terapeutycznych lampach Sollux). Temperatura powietrza osiągana w saunie IR wynosi od 45 do 60 C.

Wskazania:

 • profilaktyka tzw. „Chorób z przeziębienia”,
 • przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych,
 • przewlekłe zapalenie zatok,
 • stany wyczerpania głosowego,
 • przewlekłe, nieswoiste nieżyty oskrzeli,
 • łagodne postacie gośćca przewlekłego postępującego (GPP),
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa przy dobrym stanie ogólnym,
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa,
 • łuszczyca,
 • gościec zwyradniający kostno-stawowy przy pełnej sprawności ruchowej,
 • gościec mięśniowo-ścięgnisty,
 • stany po zapaleniu stawów, mięśni, wiązadeł torebek stawowych,
 • stany po zapaleniu gruźliczym kości i stawów wygojone klinicznie, radiologicznie,
 • stany pourazowe tkanek miękkich (mięśni, wiązadeł, torebek stawowych),
 • zespoły korzonkowe, szczególnie w zakresie nerwu kulszowego na tle zmian zwyrodnieniowych,
 • dyskopatie, lumbalgie, niektóre neuralgie,
 • chwiejność układu wegetatywnego, nerwice negetatywne, neurastenie, zaburzenia snu itp.

Przeciwwskazania

 • ostry stan reumatyczny,
 • infekcje: np: gruźlica, przeziębienie, ostry stan astmatyczny,
 • przebyty zawał mięśnia sercowego,
 • niewydolność serca, krążeniowa i wieńcowa,
 • ciąża, guzy, wrzody,
 • ostre stany zapalne,
 • ogniska zakażenia (np. przy bólu zęba),
 • choroby weneryczne, jaskra, padaczka,
 • nadużywanie alkoholu, kokainy, kac.

Cennik

 • Sauny

  Sauny

  Sauna fińska (40 minut) – 10 zabiegów

  400 zł

  Sauna fińska (40 minut) – 5 zabiegów

  225 zł

  Sauna fińska (40 minut) – jeden zabieg

  50 zł

  Sauna IR (40 minut) – 10 zabiegów

  400 zł

  Sauna IR (40 minut) – 5 zabiegów

  225 zł

  Sauna IR (40 minut) – jeden zabieg

  50 zł

  Sauna parowa (40 minut) – 10 zabiegów

  400 zł

  Sauna parowa (40 minut) – 5 zabiegów

  225 zł

  Sauna parowa (40 minut) – jeden zabieg

  50 zł

  Strefa Saun (50 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Strefa Saun (50 minut) – 5 zabiegów

  425 zł

  Strefa Saun (50 minut) – jeden zabieg

  90 zł

  Fińska, Parowa, IR

 • Pakiet sauny

  Pakiet sauny

  Sauna – fińska, parowa lub IR (40 minut) – 10 wizyt

  400 zł

  Sauna – fińska, parowa lub IR (40 minut) – 5 wizyt

  225 zł

  Sauna – fińska, parowa lub IR (40 minut) – jedna wizyta

  50 zł

  Strefa Sauna – fińska, parowa lub IR (55 minut) – 10 wizyt

  800 zł

  Strefa Sauna – fińska, parowa lub IR (55 minut) – 5 wizyt

  425 zł

  Strefa Sauna – fińska, parowa lub IR (55 minut) – jedna wizyta

  90 zł
 • Pakiet odnowa biologiczna

  Pakiet odnowa biologiczna

  Masaż wirowy kręgosłupa lędźwiowego – 10 wizyt

  700 zł

  Masaż wirowy kręgosłupa lędźwiowego – 5 wizyt

  375 zł

  Masaż wirowy kręgosłupa lędźwiowego – jedna wizyta

  80 zł

  Masaż wyszczuplający części ciała + płaszcz wodny – 10 wizyt

  2000 zł

  Masaż wyszczuplający części ciała + płaszcz wodny – 5 wizyt

  1100 zł

  Masaż wyszczuplający części ciała + płaszcz wodny – jedna wizyta

  250 zł
 • Pakiet spa

  Pakiet spa

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny
 + Sauna – 10 wizyt

  800 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny
 + Sauna – 5 wizyt

  450 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny
 + Sauna – jedna wizyta

  90 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny
 + Sauna + Płaszcz wodny – 10 wizyt

  1200 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny
 + Sauna + Płaszcz wodny – 5 wizyt

  650 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny
 + Sauna + Płaszcz wodny – jedna wizyta

  130 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny 
+ Sauna + Masaż ręczny całościowy – 10 wizyt

  1600 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny 
+ Sauna + Masaż ręczny całościowy – 5 wizyt

  850 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny 
+ Sauna + Masaż ręczny całościowy – jedna wizyta

  170 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny 
+ Sauna + Masaż ręczny częściowy – 10 wizyt

  1400 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny 
+ Sauna + Masaż ręczny częściowy – 5 wizyt

  750 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny 
+ Sauna + Masaż ręczny częściowy – jedna wizyta

  150 zł

  Masaż podwodny ręczny + Sauna – 10 wizyt

  800 zł

  Masaż podwodny ręczny + Sauna – 5 wizyt

  450 zł

  Masaż podwodny ręczny + Sauna – jedna wizyta

  90 zł
Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2022.02.01