Szczepienia

Zachęcamy Państwa do szczepień, gdyż w ten sposób można wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko zapadalności na wiele groźnych chorób. Oprócz antybiotyków, rozwoju diagnostyki (promienie X) to jeden z najważniejszych czynników, dzięki któremu żyjemy dziś o wiele dłużej. W Placówkach AMODENT korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych producentów szczepionek.

  Kalendarz szczepień

 • Gruźlica

  • 24h narodziny (BCG)
 • WZW B

  • 24h narodziny (WZW B)
  • 2 miesiąc (WZW B)
  • 7 miesiąc (WZW B)
 • Błonica

  • 2 miesiąc (DTP)
  • 3 miesiąc do 4 miesiąc (DTP)
  • 5 miesiąc do 6 miesiąc (DTP)
  • 16 miesiąc do 18 miesiąc (DTP)
  • 6 lat (DTaP)
  • 14 lat (dTap)
  • 19 lat (dT)
 • Tężec

  • 2 miesiąc (DTP)
  • 3 miesiąc do 4 miesiąc (DTP)
  • 5 miesiąc do 6 miesiąc (DTP)
  • 16 miesiąc do 18 miesiąc (DTP)
  • 6 lat (DTaP)
  • 14 lat (dTap)
  • 19 lat (dT)
 • Krztusiec

  • 2 miesiąc (DTP)
  • 3 miesiąc do 4 miesiąc (DTP)
  • 5 miesiąc do 6 miesiąc (DTP)
  • 16 miesiąc do 18 miesiąc (DTP)
  • 6 lat (DTaP)
  • 14 lat (dTap)
 • Polio

  • 3 miesiąc do 4 miesiąc (IPV)
  • 5 miesiąc do 6 miesiąc (IPV)
  • 16 miesiąc do 18 miesiąc (IPV)
  • 6 lat (IPV)
 • Hib

  • 2 miesiąc (Hib)
  • 3 miesiąc do 4 miesiąc (Hib)
  • 5 miesiąc do 6 miesiąc (Hib)
  • 16 miesiąc do 18 miesiąc (Hib)
 • Odra

  • 13 miesiąc do 14 miesiąc (MMR)
  • 10 lat (MMR)
 • Świnka

  • 13 miesiąc do 14 miesiąc (MMR)
  • 10 lat (MMR)
 • Różyczka

  • 13 miesiąc do 14 miesiąc (MMR)
  • 10 lat (MMR)
 • Pneumokoki

  • 2 miesiąc (PCV)
  • 4 miesiąc (PCV)
  • 13 miesiąc (PCV)

Uwaga: Przedstawione dane są orientacyjne i nie mają mocy prawnie wiążącej.

Cennik

 • Szczepienia

  Cennik Szczepień Ursus

  Inne szczepienie

  cena szczepionki + iniekcja 0 zł

  Inne szczepienie 
z zaświadczeniem od lekarza POZ z AMODENTU

  Inne szczepienie

  cena szczepionki + iniekcja 30 zł

  Inne szczepienie z zaświadczeniem od lekarza POZ nie z AMODENTU lub z zaświadczeniem komercyjnym

  Szczepienie przeciw grypie sezonowej

  100 zł

  Szczepienie przeciw grypie sezonowej łącznie z kosztami kwalifikacji i szczepionki dorośli

  Szczepienie przeciw grypie sezonowej z kwalifikacją od lekarza POZ

  55 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B

  100 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B z zaświadczeniem od lekarza POZ z AMODENTU

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B

  100 + 30 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B z zaświadczeniem od lekarza POZ nie z AMODENTU lub z zaświadczeniem komercyjnym

 • Szczepienia

  Cennik Szczepień Skorosze

  Inne szczepienie

  cena szczepionki + iniekcja 30 zł

  Inne szczepienie z zaświadczeniem od lekarza POZ nie z AMODENTU lub z zaświadczeniem komercyjnym

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B

  100 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B z zaświadczeniem od lekarza POZ z AMODENTU

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B

  100 + 30 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B z zaświadczeniem od lekarza POZ nie z AMODENTU lub z zaświadczeniem komercyjnym

 • Szczepienia

  Cennik Szczepień Piastów

  Inne szczepienie

  cena szczepionki + iniekcja 0 zł

  Inne szczepienie 
z zaświadczeniem od lekarza POZ z AMODENTU

  Inne szczepienie

  cena szczepionki + iniekcja 30 zł

  Inne szczepienie z zaświadczeniem od lekarza POZ nie z AMODENTU lub z zaświadczeniem komercyjnym

  Szczepienie przeciw grypie sezonowej

  100 zł

  Szczepienie przeciw grypie sezonowej łącznie z kosztami kwalifikacji i szczepionki dorośli

  Szczepienie przeciw grypie sezonowej z kwalifikacją od lekarza POZ

  55 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B

  100 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B z zaświadczeniem od lekarza POZ z AMODENTU

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B

  100 + 30 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B z zaświadczeniem od lekarza POZ nie z AMODENTU lub z zaświadczeniem komercyjnym

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2021.04.01

   Zobacz przydatne informacje na temat szczepień przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny: