Braki zębowe to poważny problem nie tylko ze wzgledów estetycznych, ale także zdrowotnych. Brak zęba lub grupy zębów powoduje zmianę rozkładu sił zgryzowych oraz zaburza prawidłowe funkcje żucia i mowy. Pozostałe zęby są bardziej obciążonea co powoduje ich rozchwianie. Należy zawsze dążyć do jak najszybszego uzupełnienie braków zębowych.

W naszej Przychodni wykonujemy zarówno uzupełnienia protetyczne ruchome jak i stałe. Z punktu widzenia medycznego powinno się stosować wszędzie tam gdzie to możliwe uzupełnienia stałe ze względu na lepsze przenoszenie sił żucia. Zapobiega to zanikowi kości i daje lepsze możliwości w przyszłości do stosowania implantów.

Stosowanie nowoczesnych materiałów typu włókna szklane czy nowe tworzywa ceramiczne umożliwia nam eliminowanie metalu w odbudowie zębów z korzyścią dla ostatecznej estetyki.

Wykonujemy pełny zakres prac protetycznych:

  • licówki,
  • korony porcelanowe,
  • mosty,
  • protezy szkieletowe,
  • protezy osiadające,
  • protezy typu ovendenture,
  • prace protetyczne na implantach,
  • protezy całkowite (bezzębie).

Cennik

Cennik w przygotowaniu.

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.

Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.

Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cen­nik obo­wią­zuje od 01.05.2017 r. do odwo­ła­nia.