Braki zębowe to poważny problem nie tylko ze wzgledów estetycznych, ale także zdrowotnych. Brak zęba lub grupy zębów powoduje zmianę rozkładu sił zgryzowych oraz zaburza prawidłowe funkcje żucia i mowy. Pozostałe zęby są bardziej obciążonea co powoduje ich rozchwianie. Należy zawsze dążyć do jak najszybszego uzupełnienie braków zębowych.

W naszej Przychodni wykonujemy zarówno uzupełnienia protetyczne ruchome jak i stałe. Z punktu widzenia medycznego powinno się stosować wszędzie tam gdzie to możliwe uzupełnienia stałe ze względu na lepsze przenoszenie sił żucia. Zapobiega to zanikowi kości i daje lepsze możliwości w przyszłości do stosowania implantów.

Stosowanie nowoczesnych materiałów typu włókna szklane czy nowe tworzywa ceramiczne umożliwia nam eliminowanie metalu w odbudowie zębów z korzyścią dla ostatecznej estetyki.

 • Zakres prac protetycznych

  Wykonujemy pełny zakres prac protetycznych:

  • licówki,
  • korony porcelanowe,
  • mosty,
  • protezy szkieletowe,
  • protezy osiadające,
  • protezy typu ovendenture,
  • prace protetyczne na implantach,
  • protezy całkowite (bezzębie).

 

 

Cennik

 • Protetyka

  Protetyka

  Czyszczenie protezy całkowitej/częściowej/szkieletowej – jeden łuk

  150 zł

  Inley/Onley/Endokorona porcelanowa

  800 zł

  Inley/Onley/Endokorona kompozytowa

  500 zł

  Korona licowana porcelaną na stali

  od 700 zł

  Korona pełnoceramiczna

  od 1200 zł

  Korona tymczasowa wykonana przez technika akryl

  200 zł

  Korona tymczasowa wykonana przez technika kompozyt

  400 zł

  Licówka kompozytowa wykonana przez technika

  600 zł

  Licówka pełnoceramiczna

  1200 zł

  Licówka pełnoceramiczna PREMIUM z indywidualizacją pracy

  1600 zł

  Mikroproteza – 1 do 4 zębów

  500 zł

  Most adhezyjny na włóknie szklanym – korona kompozytowa

  1000 zł

  Naprawa protezy ruchomej bez wycisku – jeden punkt

  100 zł

  Naprawa protezy ruchomej ekspresowa do 24 godzin – jeden punkt

  250 zł

  Naprawa protezy ruchomej z wyciskiem – jeden punkt

  150 zł

  Proteza acetalowa

  1800 zł

  Proteza całkowita komplet – górna i dolna

  1800 zł

  Proteza górna lub dolna – brak 8 i więcej zębów

  1000 zł

  Proteza szkieletowa

  od 1700 zł

  Wkład koronowo – korzeniowy pojedynczy

  450 zł

  Wkład koronowo – korzeniowy złożony

  500 zł
 • Protetyka

  Protetyka

  Czyszczenie protezy całkowitej/częściowej/szkieletowej – jeden łuk

  150 zł

  Inley/Onley/Endokorona porcelanowa

  1200 zł

  Inley/Onley/Endokorona kompozytowa

  600 zł

  Korona licowana porcelaną na stali

  800 zł

  Korona pełnoceramiczna

  od 1400 zł

  Korona tymczasowa wykonana przez technika akryl

  200 zł

  Korona tymczasowa wykonana przez technika kompozyt

  600 zł

  Licówka kompozytowa wykonana przez technika

  800 zł

  Licówka pełnoceramiczna

  od 1400 zł

  Licówka pełnoceramiczna PREMIUM z indywidualizacją pracy

  1600 zł

  Mikroproteza – 1 do 4 zębów

  500 zł

  Most adhezyjny na włóknie szklanym – korona kompozytowa

  1000 zł

  Naprawa protezy ruchomej ekspresowa do 24 godzin – jeden punkt

  250 zł

  Naprawa protezy ruchomej z wyciskiem – jeden punkt

  150 zł

  Proteza acetalowa

  2000 zł

  Proteza całkowita komplet – górna i dolna

  1800 zł

  Proteza górna lub dolna – brak 8 i więcej zębów

  1000 zł

  Proteza szkieletowa

  od 1800 zł

  Wkład koronowo – korzeniowy pojedynczy

  450 zł

  Wkład koronowo – korzeniowy złożony

  500 zł
 • Protetyka

  Protetyka

  Czyszczenie protezy całkowitej/częściowej/szkieletowej – łuk

  150 zł

  Inley/Onley/Endokorona porcelanowa

  800 zł

  Inley/Onley/Endokorona kompozytowa

  500 zł

  Korona licowana porcelaną na stali

  od 700 zł

  Korona pełnoceramiczna

  od 1200 zł

  Korona tymczasowa wykonana przez technika – akryl

  150 zł

  Korona tymczasowa wykonana przez technika kompozyt

  350 zł

  Licówka kompozytowa wykonana przez technika

  600 zł

  Licówka pełnoceramiczna

  1200 zł

  Mikroproteza – 1 do 4 zębów

  450 zł

  Most adhezyjny na włóknie szklanym – korona kompozytowa

  1000 zł

  Naprawa protezy ruchomej bez wycisku – jeden punkt

  100 zł

  Naprawa protezy ruchomej ekspresowa do 24 godzin – jeden punkt

  250 zł

  Naprawa protezy ruchomej z wyciskiem – jeden punkt

  150 zł

  Proteza acetalowa

  1800 zł

  Proteza całkowita komplet – górna i dolna

  1400 zł

  Proteza górna lub dolna – brak 8 i więcej zębów

  700 zł

  Proteza szkieletowa

  od 1700 zł

  Wkład koronowo – korzeniowy pojedynczy

  400 zł

  Wkład koronowo – korzeniowy złożony

  450 zł

Wybrane pozycje z cennika stomatologicznego

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2021.04.01