Braki zębowe to poważny problem nie tylko ze wzgledów estetycznych, ale także zdrowotnych. Brak zęba lub grupy zębów powoduje zmianę rozkładu sił zgryzowych oraz zaburza prawidłowe funkcje żucia i mowy. Pozostałe zęby są bardziej obciążonea co powoduje ich rozchwianie. Należy zawsze dążyć do jak najszybszego uzupełnienie braków zębowych.

W naszej Przychodni wykonujemy zarówno uzupełnienia protetyczne ruchome jak i stałe. Z punktu widzenia medycznego powinno się stosować wszędzie tam gdzie to możliwe uzupełnienia stałe ze względu na lepsze przenoszenie sił żucia. Zapobiega to zanikowi kości i daje lepsze możliwości w przyszłości do stosowania implantów.

Stosowanie nowoczesnych materiałów typu włókna szklane czy nowe tworzywa ceramiczne umożliwia nam eliminowanie metalu w odbudowie zębów z korzyścią dla ostatecznej estetyki.

Wykonujemy pełny zakres prac protetycznych:

  • licówki,
  • korony porcelanowe,
  • mosty,
  • protezy szkieletowe,
  • protezy osiadające,
  • protezy typu ovendenture,
  • prace protetyczne na implantach,
  • protezy całkowite (bezzębie).

Cennik

Protetyka

Bezbarwne podniebienie do protezy górnej

80 zł

Czyszczenie protezy całkowitej/częściowej/szkieletowej – łuk

100 zł

Inley kompozytowy

450 zł

Inley porcelanowy

700 zł

Korona licowana porcelaną na stali (chromo-kobalt)

750 zł

Korona licowana porcelaną na stali (chromo-nikiel)

700 zł

Korona licowana porcelaną na stopie szlachetnym

cena stopu + 750 zł

Korona licowana porcelaną PREMIUM

900 zł

Korona pełnoceramiczna Lava, E-max, Press

1500 zł

Korona pełnoceramiczna PREMIUM z indywidualizacją pracy

2000 zł

Korona teleskopowa

1000 zł

Korona tymczasowa wykonana przez lekarza

100 zł

Korona tymczasowa wykonana przez technika akryl

150 zł

Korona tymczasowa wykonana przez technika kompozyt

300 zł

Korona tymczasowa wykonana przez technika PMMA

250 zł

Licówka kompozytowa wykonana przez technika

500 zł

Licówka pełnoceramiczna

1400 zł

Licówka pełnoceramiczna PREMIUM z indywidualizacją pracy

2000 zł

Mikroproteza (1-4 zębów)

250–350 zł

Most adhezyjny na włóknie szklanym – korona kompozytowa

1000 zł

Onley kompozytowy

450 zł

Onley porcelanowy

700 zł

Opracowanie zęba pod wkład (mikroskop)

80–120 zł

Proteza acetalowa

1600 zł

Proteza całkowita komplet (górna i dolna)

1300–1500 zł

Proteza częściowa (brak 5-8 zębów)

500–600 zł

Proteza górna lub dolna (brak 8 i więcej zębów)

700–800 zł

Proteza szkieletowa

1500 zł

Proteza szkieletowa do freztechniki

1800 zł

Usunięcie wkładu

150-300 zł

Wkład koronowo – korzeniowy pojedynczy

400 zł

Wkład koronowo – korzeniowy ze stopu szlachetnego

cena stopu + 450 zł

Wkład koronowo – korzeniowy złożony

450 zł

Wkład z włókna szklanego

400-500 zł

Wkład z zatrzaskiem Rheina z matrycą w protezie

600 zł

Wzmocnienie metalowe lane – dół

250 zł

Wzmocnienie metalowe lane – góra

250 zł

Wzmocnienie metalowe standardowe w kolorze srebrnym – dół łuk

100 zł

Wzmocnienie metalowe standardowe w kolorze srebrnym – góra siatka

150 zł

Wzmocnienie metalowe standardowe w kolorze złotym – dół łuk

110 zł

Wzmocnienie metalowe standardowe w kolorze złotym – góra siatka

160 zł

Zdjęcie korony

100–150 zł

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.

Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.

Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cen­nik obo­wią­zuje od 01.05.2017 r. do odwo­ła­nia.