Braki zębowe to poważny problem nie tylko ze wzgledów estetycznych, ale także zdrowotnych. Brak zęba lub grupy zębów powoduje zmianę rozkładu sił zgryzowych oraz zaburza prawidłowe funkcje żucia i mowy. Pozostałe zęby są bardziej obciążonea co powoduje ich rozchwianie. Należy zawsze dążyć do jak najszybszego uzupełnienie braków zębowych.

W naszej Przychodni wykonujemy zarówno uzupełnienia protetyczne ruchome jak i stałe. Z punktu widzenia medycznego powinno się stosować wszędzie tam gdzie to możliwe uzupełnienia stałe ze względu na lepsze przenoszenie sił żucia. Zapobiega to zanikowi kości i daje lepsze możliwości w przyszłości do stosowania implantów.

Stosowanie nowoczesnych materiałów typu włókna szklane czy nowe tworzywa ceramiczne umożliwia nam eliminowanie metalu w odbudowie zębów z korzyścią dla ostatecznej estetyki.

 • Zakres prac protetycznych

  Wykonujemy pełny zakres prac protetycznych:

  • licówki,
  • korony porcelanowe,
  • mosty,
  • protezy szkieletowe,
  • protezy osiadające,
  • protezy typu ovendenture,
  • prace protetyczne na implantach,
  • protezy całkowite (bezzębie).

 

 

Cennik

 • Protetyka

 • Protetyka

  Protetyka

  Czyszczenie protezy całkowitej/częściowej/szkieletowej – jeden łuk

  200 zł

  Inley/Onley/Endokorona porcelanowa

  1400 zł

  Inley/Onley/Endokorona kompozytowa

  800 zł

  Korona pełnoceramiczna (cyrkonowa)

  1800 zł

  Korona porcelanowa na metalu

  1200 zł

  Korona tymczasowa wykonana przez technika akryl

  200 zł

  Korona tymczasowa wykonana przez technika kompozyt

  800 zł

  Licówka kompozytowa wykonana przez technika

  1200 zł

  Licówka pełnoceramiczna

  2000 zł

  Most adhezyjny na włóknie szklanym – korona kompozytowa

  1800 zł

  Proteza acetalowa

  2500 zł

  Proteza górna lub dolna – brak 8 i więcej zębów

  2000 zł

  Proteza szkieletowa

  2200 zł

  Wkład koronowo – korzeniowy

  500 zł
 • Protetyka

  Protetyka

  Czyszczenie protezy całkowitej/częściowej/szkieletowej – jeden łuk

  200 zł

  Inley/Onley/Endokorona porcelanowa

  1200 zł

  Inley/Onley/Endokorona kompozytowa

  800 zł

  Korona licowana porcelaną na stali

  1000 zł

  Korona pełnoceramicza (cyrkonowa)

  1400 zł

  Korona pełnoceramiczna

  1400 zł

  Licówka kompozytowa wykonana przez technika

  1000 zł

  Licówka pełnoceramiczna

  1400 zł

  Most adhezyjny na włóknie szklanym – korona kompozytowa

  1500 zł

  Naprawa protezy ruchomej bez wycisku – jeden punkt

  150 zł

  Proteza acetalowa

  2000 zł

  Proteza całkowita komplet – górna i dolna

  2800 zł

  Proteza górna lub dolna – brak 8 i więcej zębów

  1500 zł

  Proteza szkieletowa

  od 1800 zł

  Wkład koronowo – korzeniowy

  500 zł

Wybrane pozycje z cennika stomatologicznego

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2022.02.01