Fizjoterapeuci

Personel rehabilitacyjny – Centrum Rehabilitacji

 

Izabela Zaborek

Magister fizjoterapii / Koordynator Poradni Rehabilitacyjnej

Koor­dy­na­tor reha­bi­li­ta­cji, magi­ster fizjo­te­ra­pii z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem. Absol­wentka wydziału Fizjo­te­ra­pii Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­nego we Wro­cła­wiu. Od wielu lat pełni funk­cje kie­row­ni­cze w pla­ców­kach medycz­nych. Spe­cja­li­zuje się w scho­rze­niach orto­pe­dycz­nych. W szcze­gól­no­ści inte­re­suje się lecze­niem dole­gli­wo­ści bólo­wych krę­go­słupa. Tera­peuta uwie­rzy­tel­niony metody Mecha­nicz­nej Dia­gnozy i Tera­pii bólów krę­go­słupa wg McKen­zie.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Lasery w medycynie,
 • Terapia energotonowa,
 • Kinesiology Taping,
 • PNF podstawowy,
 • Wykorzystanie Temperatur Kriogenicznych,
 • MDT zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego,
 • Medycyna ortopedyczna wg Cyriax’a.

Katarzyna Podsiadła

Magister fizjoterapii

Magi­ster fizjo­te­ra­pii, absol­wentka War­szaw­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego. Uczest­niczka wielu kon­fe­ren­cji nauko­wych o tema­tyce reha­bi­li­ta­cji, orto­pe­dii i medy­cyny spor­to­wej. Szcze­gól­nie inte­re­suje się fizjo­te­ra­pią orto­pe­dyczną i spor­tową oraz tre­nin­giem funk­cjo­nal­nym. Po pracy – instruk­torka fit­ness, entu­zjastka zdro­wego stylu życia, foto­graf-ama­tor.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • PNF podstawowy,
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną,
 • Diagnostyka obrazowa,
 • Instruktor sportu – specjalność: fitness,
 • Taping w rehabilitacji i sporcie,
 • Rehabilitacja w sporcie – punkt widzenia terapeuty sportowego,
 • Ocena funkcjonalna FMS.

Joanna Olenderek

Magister fizjoterapii

Absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego im. Karola Mar­cin­kow­siego w Pozna­niu, magi­ster fizjo­te­ra­pii. Inte­re­suję się głów­nie fizjo­te­ra­pią spor­tową oraz orto­pe­dyczną, wyko­rzy­stu­jąc do tego wie­dzę nabytą na stu­diach oraz z uczest­nic­twa w spe­cja­li­styczny kur­sach w któ­rych brała czynny udział. Inte­re­suję się spor­tem: piłką ręczną, piłką nożną, moto­cros­sem, kolar­stwem gór­skim. Lubi rów­nież moto­ry­za­cję, goto­wa­nie, elek­tro­nikę oraz maj­ster­ko­wa­nie. Uwiel­bia moty­wo­wać pacjen­tów do aktyw­no­ści fizycz­nej, dla­tego jej głów­nym miej­scem pracy jest sala gim­na­stycz­na­/ki­ne­zy­te­ra­pia. Z wła­snego doświad­cze­nia wie, że aktyw­no­ści fizycz­nej nie zastą­pią żadne pigułki.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • MTG – Masaż Tkanek Głębokich,
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (rozszerzony),
 • Kinesiotaping,
 • Anatomia palpacyjna.

Dominika Marzec

Magister fizjoterapii

Magi­ster fizjotera­pii, absol­wentka Wyż­szej Szkoły Reha­bi­li­ta­cji w War­sza­wie. Stale podnosi swoje kwa­li­fi­ka­cje zawo­dowe. Uczest­ni­czyła w kur­sach i szko­le­niach z zakresu Medy­cyny Orto­pe­dycz­nej wg Cyriax’a oraz tera­pii i edu­ka­cji dzieci z auty­zmem. Spe­cja­li­zuje się w pracy z pacjen­tami orto­pe­dycz­nymi.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem,
 • Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax`a (ETGOM) – moduł A i B.

Aleksandra Marchewa

Magister fizjoterapii

Absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Madycz­nego w Łodzi, magi­ster fizjo­te­ra­pii. W pracy inte­re­suje się meto­dami wspie­ra­nia pra­wi­dło­wego roz­woju dzieci oraz aktyw­no­ścią fizyczną kobiet w ciąży, stale podno­sząc swoje kwa­li­fi­ka­cje w tym kie­runku. Poza pracą pasjo­natka tury­styki pie­szej, goto­wa­nia i ksią­żek.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Kurs masażu klasycznego,
 • Kinesiology Taping,
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży i po porodzie,
 • Diagnostyka i terapia skolioz.

Piotr Krawiec

Technik masażysta

Dyplo­mo­wany tech­nik masażu lecz­ni­czego. Absol­went Medycz­nego Stu­dium Masażu Lecz­ni­czego dla osób nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych w Kra­ko­wie. Spe­cja­li­sta do spraw dre­nażu lim­fa­tycz­nego metodą pol­ską i nie­miecką w cho­ro­bach nowo­two­ro­wych. Posiada 16-let­nie doświad­cze­nie w dzie­dzi­nie neu­ro­lo­gii i reu­ma­to­lo­gii. Pra­co­wał w Szpi­talu J. Die­tla w Kra­ko­wie. Od 2005 roku zwią­zany z przy­chod­nią AMODENT.

Tomasz Porajski

Magister rehabilitacji ruchowej

Magi­ster reha­bi­li­ta­cji rucho­wej. Absol­went Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­nego w Pozna­niu – 1980 r. Posiada wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w reha­bi­li­ta­cji osób nie­peł­no­spraw­nych ruchowo i z głę­bo­kimi upo­śle­dze­niami umy­sło­wymi. Pro­wa­dził szko­le­nia dla nie­wi­do­mych w piłce dźwię­ko­wej min. na szcze­blu kadry naro­do­wej. Wyróż­nia go naj­więk­sze doświad­cze­nie zawo­dowe spo­śród całej kadry fizjo­te­ra­pu­etów. Zwią­zny z pla­cówką AMODENT od początku jej ist­nie­nia.

Grzegorz Lewandowski

Magister fizjoterapii

Magi­ster fizjo­te­ra­pii, absol­went Wyż­szej Szkoły Reha­bi­li­ta­cji w War­sza­wie, ponadto dyplo­mo­wany tech­nik masażu lecz­ni­czego. Stale podnosi swoje kwa­li­fi­ka­cje zawo­dowe uczest­ni­cząc w kur­sach i szko­le­niach. W swo­jej pracy zawo­dowej naj­bar­dziej lubi zaj­mo­wać się lecze­niem ura­zów spor­to­wych. Od mło­dzień­czych lat zwią­zany ze spor­tem, w szcze­gól­no­ści z piłką nożną, która jest jego naj­więk­szą pasją. Łączy funk­cje zawod­nika oraz fizjo­te­ra­peuty w klu­bie pił­kar­skim Milan Mila­nó­wek.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Fascial Distorsion Model wg Typaldosa (leczenie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi),
 • Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a (OMI) – moduł I.

Marta Sieroń

Magister fizjoterapii

Absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Łodzi. W prak­tyce wyko­rzy­stuje wie­dzę zdo­bytą na stu­diach i pod­czas wielu spe­cja­li­stycz­nych kur­sów. W szcze­gól­no­ści inte­re­suje się reha­bi­li­ta­cją dzieci i mło­dzieży. Poza pracą pasjo­natka zdro­wego stylu życia i aktyw­no­ści fizycz­nej. Jej hobby to sport i podróże.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Masaż anty-aging,
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży,
 • Elementy metody Pilates w rehabilitacji,
 • Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w rehabilitacji.

Personel rehabilitacyjny – Przychodnia Skorosze

 

Agata Trzonkowska

Magister fizjoterapii

Absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w War­sza­wie, magi­ster fizjo­te­ra­pii. Ukoń­czyła kurs Kine­sio­logy Taping oraz masaż bańka chiń­ską. Pra­cuje z pacjen­tami orto­pe­dycz­nymi i neu­ro­lo­gicz­nymi. Inte­re­suje sie tań­cem towa­rzy­skim, w wolnych chwi­lach lubi usiąść z dobrą książką.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Kinesiology Taping,
 • Masaż bańką chińską.

Iwona Kasjaniuk

Magister fizjoterapii

Absol­wentka stu­diów licen­cjac­kich i magi­ster­skich na Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Lubli­nie. Doświad­cze­nie zdo­by­wała w trak­cie kil­ku­let­niej pracy z pacjen­tami, a także w trak­cie prak­tyk zawo­do­wych na oddzia­łach orto­pe­dii, reha­bi­li­ta­cji, neu­ro­lo­gii, reu­ma­to­lo­gii, reha­bi­li­ta­cji dzie­cię­cej; na obo­zach orga­ni­zo­wa­nych przez Fun­da­cję Aktyw­nej Reha­bi­li­ta­cji oraz w trak­cie wolon­ta­riatu. Poza fizjo­te­ra­pią jej pasja to śpiew i muzyka. Lubi aktyw­nie spę­dzać czas w trak­cie gór­skich wędró­wek lub na base­nie.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Kurs masażu I i II stopnia,
 • Masaż bańką chińską,
 • Kinesiotaping KT1/KT2,
 • PNF podstawowy,
 • Masaż tkanek głębokich,
 • Certyfikat MEDFUTURE – Opieka Specjalistyczna nad Osobą Starszą.

Anna Łuczyńska

Magister fizjoterapii

Absol­wentka stu­diów licen­cjac­kich na Kra­kow­skiej Wyż­szej Szkole Pro­mo­cji Zdro­wia i stu­diów magi­ster­skich na Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­nego im. Bro­ni­sława Cze­cha w Kra­ko­wie. Posiada kil­ku­let­nie doświad­cze­nie zawo­dowe w masażu oraz w indy­wi­du­al­nej pracy z pacjen­tami z róż­nymi scho­rze­niami. Jej zain­te­re­so­wa­nia to nar­ciar­stwo zjaz­dowe, bie­gowe oraz książki kry­mi­nalne.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • PNF podstawowy,
 • Masaż tkanek głębokich.

Magdalena Kowalczyk

Licencjat fizjoterapii

Absol­wentka stu­diów licen­cjac­kich w Wyż­szej Szkole Reha­bi­li­ta­cji w War­sza­wie, obec­nie kon­ty­nu­uje naukę na stu­diach magi­ster­skich. Szcze­gól­nie inte­re­suje się fizjo­te­ra­pią orto­pe­dyczną. Jej pasje to podróże, cukier­nic­two, filmy i książki, jest także aktywna spor­towo.

Sylwia Wójciak

Magister fizjoterapii

Absol­wentka Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­nego w Pozna­niu (stu­dia licen­cjac­kie) oraz Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego im. Pia­stów Ślą­skich we Wro­cła­wiu (stu­dia magi­ster­skie). Chęt­nie uczest­ni­czy w kon­fe­ren­cjach i warsz­ta­tach nauko­wych z róż­nych dzie­dzin reha­bi­li­ta­cji. Oprócz fizjo­te­ra­pii inte­re­suje ją lite­ra­tura, sport, die­te­tyka i muzyka.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Rozszerzony kurs pierwszej pomocy,
 • Masaż „On-Site”,
 • Terapia punktów spustowych,
 • Masaż Tkanek Głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną,

Karolina Godlewska

Magister fizjoterapii

Absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Łodzi oraz stu­diów pody­plo­mo­wych na kie­runku Geria­tria i opieka dłu­go­ter­mi­nowa na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w Kra­ko­wie. Ma ogromne doświad­cze­nie w zakre­sie masażu oraz dzie­dzin pokrew­nych, które zdo­była nie tylko w szpi­ta­lach i przy­chod­niach, ale także uzdro­wi­skach. Praw­dziwa pasjo­natka swo­jej pracy.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Masaż klasyczny rozszerzony,
 • Masaż gorącymi kamieniami,
 • Masaż bambusami,
 • Masaż tajski stóp,
 • Masaż olejowy,
 • Terapie antycellulitowe,

Personel rehabilitacyjny – Przychodnia Piastów

 

Marcin Kmita

Magister fizjoterapii

Absol­went Wyż­szej Szkole Reha­bi­li­ta­cji w War­sza­wie. Wie­dzę prak­tyczną zdo­by­wał w war­szaw­skich szpi­ta­lach na oddzia­łach: orto­pe­dycz­nym, neu­ro­lo­gicz­nym i reu­ma­to­lo­gicz­nym. W pracy zawo­do­wej naj­więk­szy nacisk kła­dzie na indy­wi­du­alne podej­ście do pacjenta. Umie­jęt­no­ści fizjo­te­ra­peu­tyczne dosko­na­lił na kur­sie: Mecha­niczna Dia­gnoza i Tera­pia Bólów Krę­go­słupa wg Mc Ken­zie.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • McKenzie (moduł A–D),
 • Masaż głęboki tkanek miękkich.

Jakub Kowalik

Licencjat fizjoterapii/Technik masażysta

Licen­cjo­no­wany fizjo­te­ra­peuta i dyplo­mo­wany tech­nik masa­ży­sta. Absol­went Pod­ko­wiań­skiej Wyż­szej Szkoły Medycz­nej im. Zofii i Jona­sza Łyko w Pod­ko­wie Leśnej. Ukoń­czył ponadto stu­dia pody­plo­mowe na kie­runku fizjo­te­ra­pia w spo­rcie w Wyż­szej Szkole Reha­bi­li­ta­cji w War­sza­wie. Szcze­gól­nie inte­re­suje się ura­zami spor­to­wymi oraz tera­pią manu­alną. Czas wolny spę­dza aktyw­nie, hobby to sport, węd­kar­stwo i moto­ry­za­cja.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Masaż Tkanek Głebokich (MTG) 100h,
 • Kurs wstępny PNF wg Metody M. Knott,
 • Warsztat Thera-Band.

Karolina Ostrowska

Technik masażysta

Absol­wentka Col­le­gium Stu­dium Reha­bi­li­ta­cji i Poli­tyki Spo­łecz­nej w War­sza­wie, tech­nik masażu. Odbyła prak­tyki zawo­dowe w war­szaw­skich szpi­talach: Szpi­tal Pra­ski, Szpi­tal Woło­ski, Szpi­tal MSWiA. Spe­cja­li­zuje się w masażu kla­sycz­nym, seg­men­tar­nym, lim­fa­tycz­nym, izo­me­trycz­nym. Cie­szy się sym­pa­tią i uzna­niem wielu pacjen­tów.

Kacper Winiarczyk

Licencjat fizjoterapii

Absol­went Kra­kow­skiej Wyż­szej Szkoły Pro­mo­cji Zdro­wia. Doświad­cze­nie w zawo­dzie zdo­by­wane pod­czas prak­tyk i staży m.in. w war­szaw­skim Szpi­talu Bie­lań­skim. Z zami­ło­wa­nia spor­to­wiec upra­wia­jący Judo i Ju-Jitsu z suk­ce­sami na are­nie kra­jo­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Masaż funkcjonalny i poprzeczny wykorzystywany w fizjoterapii,
 • Masaż tkanek głębokich,
 • Masaż tkanek głębokich w redukcji bolesnych miesiączek,
 • Kinesiotaping I i II stopnia.

Katarzyna Olczak

Magister fizjoterapii

Absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Łodzi. Prak­tyki zawo­dowe i ćwi­cze­nia kli­niczne odby­wała w „STOCER-ze”, w Szpi­talu Zachod­nim w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim i w Woj­sko­wym Szpi­talu w Cie­cho­cinku. Jest osobą cier­pliwą, kul­tu­ralną i punk­tu­alną. Przez dotych­cza­sowe lata pracy poznała pod­stawy fizjo­te­ra­pii.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Kinesiology taping (podstawowy),
 • Terapia manualna (szkoła niemiecka modu OW 1),
 • Terapia neurorozwojowa dziecka,
 • Diagnostyka RTG, KT, MRI,
 • Terapia punktów spustowych,
 • Osteopatia strukturalna-techniki manipulacyjne HVLA.

Ewa Burzyńska

Magister fizjoterapii

Absol­wentka Wro­cław­skiej Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­nego, magi­ster fizjo­te­ra­pii. Ukoń­czyła kursy: PNF Basic, Neu­rac, McKen­zie, Thera Band z zakresu sen­so­mo­to­ryki i aqu­ate­ra­pii oraz ćwi­czeń opo­ro­wych i rów­no­waż­nych. Spe­cja­li­zuje się w pacy z pacjen­tami neu­ro­lo­gicz­nymi oraz pacjen­tami poura­zo­wymi.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • PNF Basic,
 • Neurac,
 • Thera Band,
 • McKenzie (A-D),
 • Terapia kobiet w ciąży.

Małgorzata Dołoszycka

Magister fizjoterapii

Stu­dia ukoń­czyła na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim. W pracy z pacjen­tami duży nacisk kła­dzie na pro­fi­lak­tykę wtórną, ergo­no­mię pracy oraz tre­ning funk­cjo­nalny. Spe­cja­li­zuje się w pracy z dziećmi.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • McKenzie (moduł A i B),
 • Kinesiotaping.

Sylwia Klepacka

Magister fizjoterapii

Absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Łodzi. W swo­jej codzien­nej prak­tyce, oprócz tera­pii manu­al­nej wyko­rzy­stuje tech­niki mię­śniowo – powię­ziowe oraz wiele tech­nik masażu. Pra­cuje z pacjen­tami z bólami krę­go­słupa, sta­wów i mię­śni. Poza tym zaj­muje się fizjo­te­ra­pią i ćwi­cze­niami dla kobiet w ciąży i po poro­dzie.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Medycyna Ortopedyczna wg dr James’a Cyriax’a,
 • Fascial Distortion Model (FDM),
 • PNF podstawowy,
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego,
 • Badanie i fizjoterapia w uszkodzeniach stawu barkowego,
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • Fizjoterapia kobiet w ciąży i po porodzie,
 • Kinezjotaping,
 • Masaż bańką chińską,
 • Masaż gorącymi kamieniami,
 • Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykonywane w fizjoterapii,
 • Masaż klasyczny o profilu rozszerzonym.

Dorota Ostasz

Magister fizjoterapii

Nazy­wam się Dorota Ostasz-Bor­suk jestem absol­wentką Wyż­szej Szkoły Zarzą­dza­nia i Admi­ni­stra­cji w Zamo­ściu na Kie­runku Fizjo­te­ra­pii. Od 2003 roku pra­cuje jako fizjo­te­ra­peutka. Jestem komu­ni­ka­tywna lubię pra­co­wać z ludźmi. Sta­ram się wyko­ny­wać swoje obo­wiązki rze­tel­nie, nie­ustan­nie posze­rzam swoją wie­dzę i umie­jęt­no­ści prak­tyczne. W wol­nych chwi­lach lubię prze­czy­tać dobrą książkę i lubię dłu­gie spa­cery po lesie.

Emilia Cackowska

Licencjat fizjoterapii

Absol­wentka AWF-u w Bia­łej Podla­skiej, gdzie zdo­była tytuł licen­cjata na kie­runku fizjo­te­ra­pii. Obec­nie zaczyna stu­dia magi­ster­skie na War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym. W trak­cie stu­diów uczęsz­czała do szkoły zawo­do­wej, gdzie zdo­była dyplom tech­nika masa­ży­sty. Zdo­była doświad­cze­nie w pracy z pacjen­tem na zaję­ciach w szpi­ta­lach w Bia­łej Podla­skiej, Lubli­nie oraz Łęcz­nej.