Fizjoterapeuci

Personel rehabilitacyjny:

Izabela Zaborek

Magister fizjoterapii / Koordynator Poradni Rehabilitacyjnej

Koor­dy­na­tor reha­bi­li­ta­cji, magi­ster fizjo­te­ra­pii z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem. Absol­wentka wydziału Fizjo­te­ra­pii Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­nego we Wro­cła­wiu. Od wielu lat pełni funk­cje kie­row­ni­cze w pla­ców­kach medycz­nych. Spe­cja­li­zuje się w scho­rze­niach orto­pe­dycz­nych. W szcze­gól­no­ści inte­re­suje się lecze­niem dole­gli­wo­ści bólo­wych krę­go­słupa. Tera­peuta uwie­rzy­tel­niony metody Mecha­nicz­nej Dia­gnozy i Tera­pii bólów krę­go­słupa wg McKen­zie.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Lasery w medycynie,
 • Terapia energotonowa,
 • Kinesiology Taping,
 • PNF podstawowy,
 • Wykorzystanie Temperatur Kriogenicznych,
 • MDT zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego,
 • Medycyna ortopedyczna wg Cyriax’a.

Aleksandra Marchewa

Magister fizjoterapii

Absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Madycz­nego w Łodzi, magi­ster fizjo­te­ra­pii. W pracy inte­re­suje się meto­dami wspie­ra­nia pra­wi­dło­wego roz­woju dzieci oraz aktyw­no­ścią fizyczną kobiet w ciąży, stale podno­sząc swoje kwa­li­fi­ka­cje w tym kie­runku. Poza pracą pasjo­natka tury­styki pie­szej, goto­wa­nia i ksią­żek.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Kurs masażu klasycznego,
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży i po porodzie,
 • Kinesiology Taping,
 • Diagnostyka i terapia skolioz.

Agata Trzonkowska

Magister fizjoterapii

Absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w War­sza­wie, magi­ster fizjo­te­ra­pii. Ukoń­czyła kurs Kine­sio­logy Taping oraz masaż bańka chiń­ską. Pra­cuje z pacjen­tami orto­pe­dycz­nymi i neu­ro­lo­gicz­nymi. Inte­re­suje sie tań­cem towa­rzy­skim, w wolnych chwi­lach lubi usiąść z dobrą książką.

Certyfikaty i ukończone kursy

 • Kinesiology Taping,
 • Masaż bańką chińską.