Ginekologia i położnictwo

W Przychodni AMODENT przyjmuję lekarze specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Posiadają oni wieloletnie doświadczenia zawodowe zdobyte w uznanych warszawskich szpitalach i uniwersyteckich klinikach. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Pacjentom najwyższą jakość i wysoki komfort świadczonych usług.

Zapewniamy Państwu:

 • Szybki dostęp do specjalistów zarówno w ramach ubezpieczenia NFZ jak i komercyjnie,
 • Kierujemy się tylko sprawdzonymi i aktualnymi metodami leczenia,
 • Nasi lekarze posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas codziennych praktyk oraz uczestnicząc w kursach i w kongresach naukowych,
 • Placówki posiadają gabinety zabiegowe oraz pracownię diagnostyczne
 • Możliwość konsultacji lekarskich z następujących dziedzin:
  • diabetologia
  • ginekologia i położnictwo
  • interna
  • kardiologia
  • laryngologia
  • medycyna pracy
  • okulistyka
  • rehabilitacja
  • urologia

Wszystkie Panie w ciąży zapraszamy również do prowadzonej w Przychodni Amodent Szkoły rodzenia.

Przychodnia Amodent (Ursus, Piastów i Skorosze) jest realizatorem podstawowego etapu Programu profilaktyki raka szyjki macicy. W związku z tym zapraszamy wszystkie Panie w wieku 25–59 lat na bezpłatne badania cytologiczne. Pozwalają one wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie, a zatem umożliwiają szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia.

Więcej informacji na Rejestracji wybranej Przychodni Amodent, a także na stronach internetowych:

Cennik

Ginekolog

Konsultacja lekarza ginekologa pacjentka ciężarna lub nie

100 zł

Konsultacja lekarza ginekologa pacjentka ciężarna powyżej 10Hbd (prowadzenie ciąży)

120 zł

Konsultacja lekarza ginekologa pacjentka ciężarna powyżej 10Hbd (prowadzenie ciąży) z badaniem USG

250 zł

Konsultacja lekarza ginekologa pacjentka nieciężarna lub do 10 Hbd

100 zł

Konsultacja lekarza ginekologa pacjentka nieciężarna lub do 10 Hbd z badaniem USG

180 zł

Konsultacji lekarska z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

100 zł

Założenie wkładki antykoncepcyjnej (wkładkę zakupuje Pacjentka w aptece)

350 zł

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.

Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.

Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cen­nik obo­wią­zuje od 01.05.2017 r. do odwo­ła­nia.