Historia i misja

Przychodnia Amodent to zespół nowoczesnych, wielospecjalistycznych placówek medycznych. Pierwsza z nich powstała w 2003 roku w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy na jednym z pierwszych osiedli na Skoroszach w dzielnicy Ursus. Druga mieści się w Piastowie i funkcjonuje od początku 2007 roku. Kolejne dwie przychodnie również zostały zlokalizowane na Skoroszach, przy czym ostatnia, otwarta na początku 2016 roku została w całości poświęcona świadczeniom z zakresu Rehabilitacji.

Naszym celem jest zapewnienie Pacjentom – mieszkańcom warszawskiej dzielnicy Ursus, a także Piastowa i okolic – świadczeń medycznych na wysokim poziomie. W przychodniach Amodent mieszczą się poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarzy pierwszego kontaktu oraz pielęgniarek i położnych), lekarzy specjalistów, lekarzy stomatologów, lekarzy rehabilitantów oraz pracownie fizjoterapii. Udostępniamy również doskonale wyposażone gabinety diagnostyczne, umożliwiające pobranie materiałów do badań laboratoryjnych, a także wykonanie badań USG, EKG. (w tym metodą Holtera), spirometrii czy wreszcie kompleksowej diagnostyki stomatologicznej.

W Przychodni Amodent przyjmuje personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, pracujący w uznanych warszawskich szpitalach i klinikach. Nasze przychodnie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także matek z dziećmi.

W krótkim czasie placówki Amodent zaczęły się cieszyć dużym uznaniem wśród pacjentów, głównie ze względu na wysoką jakość świadczonych usług oraz możliwość korzystania z szerokiej oferty świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Październik 2017

Październik 2017

Jesie­nią, po wielu mie­sią­cach prac zespołu pro­gra­mi­stów, pro­jek­tan­tów i Dyrek­cji uru­cho­miono nową wer­sję strony inter­ne­to­wej Przy­chodni Amo­dent, która ma za zada­nie spro­stać wyma­ga­niom współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków. W tym celu nawią­za­li­śmy współ­pracę z zespo­łem ludzi z ogromną pasją i zaan­ga­żo­wa­niem. Ich doświad­cze­nie pozwo­liło stwo­rzyć stronę dopa­so­waną do potrzeb Pacjen­tów. Przede wszyst­kim w jed­nym miej­scu przed­sta­wiono w przej­rzy­sty spo­sób infor­ma­cje o godzi­nach przy­jęć wszyst­kich leka­rzy. Uła­twione zostało ponadto uma­wia­nie się na wizytę zarówno online jak i tele­fo­nicz­nie, jak też jej odwo­ły­wa­nie bądź przy­po­mi­na­nie ter­minu. Przy pro­jek­to­wa­niu nowej strony uwzględ­niono czerw­cowe zmiany w sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej Przy­chodni Amo­dent.

Czerwiec 2017

Czerwiec 2017

Przy­chod­nia Amo­dent prze­cho­dzi pro­ces zmiany i ujed­no­li­ce­nia sys­temu iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej, któ­rego naj­bar­dziej widocz­nym ele­men­tem jest nowe logo z sygne­tem przed­sta­wia­ją­cym czło­wieka stwo­rzo­nego z liter A-M-O, w któ­rym można rów­nież dostrzec kształt serca – nawią­za­nie do nazwy „Amo­dent” i sym­bol naszej tro­ski o Pacjenta. Zmiany nie omi­nęły rów­nież kolo­ry­styki i typo­gra­fii sto­so­wa­nych w naszych mate­ria­łach infor­ma­cyj­nych i mar­ke­tin­go­wych.

Maj 2017

Maj 2017

Rozbu­dowa Pra­cowni RTG. w Pia­sto­wie o jeden z naj­no­wo­cze­śniej­szych apa­ra­tów do zdjęć pan­to­mo­gra­ficz­nych. Zmo­der­ni­zo­wano rów­nież Pra­cow­nię RTG. w Przy­chodni przy ul. Sko­ro­szew­skiej 7 poprzez prze­nie­sie­nie jej do nowego pomiesz­cze­nia oraz udo­sko­na­le­nie urzą­dze­nia o moż­li­wość robie­nia zdjęć cefa­lo­me­trycz­nych.

Styczeń 2016

Styczeń 2016

Otwar­cie Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji Amo­dent przy ul. Sko­ro­szew­skiej 11 w War­sza­wie, w któ­rym udzie­lane są świad­cze­nia z zakresu Reha­bi­li­ta­cji Lecz­ni­czej zarówno odpłat­nie jaki i w ramach kon­traktu z Naro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia. Pla­cówka ta sta­nowi naj­no­wo­cze­śniej­sze cen­trum reha­bi­li­ta­cji w oko­licy, ofe­ru­jąc Pacjen­tom takie zabiegi jak: dia­ter­mia krót­ko­fa­lowa, tera­pia ultra­dź­wię­kami przy uży­ciu bez­ob­słu­go­wej gło­wicy, zabiegi falą ude­rze­niową i lase­rem wyso­ko­ener­ge­tycz­nym, czy tera­pię w podwie­sze­niu na urzą­dze­niu Levi­tas. Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji Amo­dent wyróż­nia rów­nież roz­bu­do­wana strefa hydro­te­ra­pii i saun, wspo­ma­ga­jące pro­ces przy­wra­ca­nia utra­co­nej spraw­no­ści.

Luty 2015

Luty 2015

W lutym 2015 roku prze­szli­śmy cer­ty­fi­ka­cję sys­temu zarzą­dza­nia śro­do­wi­sko­wego ISO 14001. Sta­no­wiło to natu­ralne roz­wi­nię­cie pro­ce­dur i zasad doty­czą­cych ochrony śro­do­wi­ska i zapo­bie­ga­nia zanie­czysz­cze­niom, które już funk­cjo­no­wały w Przy­chodni Amo­dent. Uję­cie ich w ramach sys­temu ISO 14001 pozwo­liło nam rów­nież na zin­te­gro­wa­nie go z posia­da­nym i spraw­nie dzia­ła­ją­cym od 8 lat sys­te­mem zarzą­dza­nia jako­ścią ISO 9001.

Wrzesień 2014

Wrzesień 2014

Od wrze­śnia 2014 roz­po­czę­li­śmy skom­pli­ko­wany pro­ces wdra­ża­nia w kolej­nych porad­niach Elek­tro­nicz­nej Doku­men­ta­cji Medycz­nej (EDM) zgod­nie z naj­wyż­szymi stan­dar­dami bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji. Wymaga to nie tylko inwe­sty­cji w infra­struk­turę infor­ma­tyczną, ale przede wszyst­kim opra­co­wa­nia i wdro­że­nia pro­ce­dur oraz prze­szko­le­nia całego per­so­nelu medycz­nego. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo danych pacjen­tów, zde­cy­do­wa­li­śmy się, mię­dzy innymi, na budowę wła­snej ser­we­rowni.

Maj 2010

Maj 2010

Od połowy maja w Ursu­sie została uru­cho­miona kolejna Przy­chod­nia Amo­dent na nowo­pow­sta­ją­cym Osie­dlu Sko­ro­sze przy ul. Sko­ro­szewskiej 7. Przy­chod­nia zapew­nia pacjen­tom naj­wyż­szy poziom usług i nie posiada umowy z Naro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia. Nowa Przy­chod­nia świad­czy usługi z zakresu: lekarz rodzinny, leka­rze spe­cja­li­ści, sto­ma­to­lo­gia, reha­bi­li­ta­cja, posiada naj­no­wo­cze­śniej­szy na rynku tomo­graf sto­ma­to­lo­giczny 3D wraz z pan­to­mo­gra­mem.

Styczeń 2008

Styczeń 2008

W poradni sto­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nano zabieg implan­ta­cji i podnie­sie­nia zatok w peł­nej nar­ko­zie. Suk­ces zabiegu oraz zado­wo­le­nie pacjenta spo­wo­do­wały, że zde­cy­do­wano się włą­czyć tego rodzaju zabiegi do sta­łego kata­logu świad­czeń. Roz­po­częto cykl szko­leń implan­to­lo­gicz­nych dla leka­rzy sto­ma­to­lo­gów. Uczest­nicy biorą udział w wykła­dach i zaję­ciach prak­tycz­nych. Od stycz­nia 2008 roku w Przy­chodni Amo­dent w Pia­sto­wie zaczyna dzia­łać Ośro­dek Reha­bi­li­ta­cji Dzien­nej. W jego ramach Pacjenci będą mogli korzy­stać z 5 zabie­gów fizjo­te­ra­peu­tycz­nych dzien­nie.

Listopad 2007

Listopad 2007

20 listopada 2007 Przychodnia Lekarsko Stomatologiczna Amodent uzyskuje certyfikat ISO 9001:2000 na obie przychodnie.

Marzec 2007

Marzec 2007

21 marca 2007 r. nastą­piło ofi­cjalne uro­czy­ste otwar­cie NZOZ Amo­dent z sie­dzibą w Pia­sto­wie. Wśród zapro­szo­nych gości byli mię­dzy innymi przed­sta­wi­ciele Naro­do­wego Fun­du­szu Zdro­wia, pro­bosz­czo­wie miej­sco­wych para­fii, bur­mistrz Pia­stowa Pan Zdzi­sław Brze­ziń­ski oraz … Mar­cin Mro­czek znany z tele­wi­zyj­nego serialu „M jak miłość”.

Grudzień 2005

Grudzień 2005

Pod koniec 2005 roku w Przy­chodni przy ul. Dzieci War­szawy otwarta zostaje nowa pra­cow­nia fizjo­te­ra­pii, w któ­rej udzie­lane są zabiegi z zakresu reha­bi­li­ta­cji lecz­ni­czej.

Czerwiec 2005

Czerwiec 2005

21 czerwca 2005 rozpoczynają się prace przy budowie nowej przychodni w Piastowie przy ul. Paderewskiego 13

2004

2004

Przychodnia Amodent podpisuje pierwszy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie bezpłatnych usług z zakresu okulistyki, otolaryngologii, ginekologii oraz rehabilitacji.

Maj 2003

Maj 2003

21 marca 2003 roku, w obec­no­ści przed­sta­wi­cieli władz dziel­nicy War­szawa Ursus oraz ducho­wień­stwa oko­licz­nych para­fii, odbyło się uro­czy­ste otwar­cie pierw­szej przy­chodni Amo­dent – przy ul. Dzieci War­szawy 29. Sta­no­wiło ono roz­wi­nię­cie dzia­łal­no­ści medycz­nej pro­wa­dzo­nej do tej pory przez zało­ży­cielkę – lekarz sto­ma­to­log z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem i renomą. Przy­chod­nia była jedną z pierw­szych pla­có­wek, która zapew­niała oko­licz­nym miesz­kań­com dostęp do pod­sta­wo­wej i spe­cja­li­stycz­nej opieki zdro­wot­nej, dia­gno­styki, sto­ma­to­logii i reha­bi­li­ta­cji – i to wszystko w jed­nym miej­scu!