Stomatologia

Szczegółowa diagnostyka

Po pierwsze należy poznać szczegółowo oczekiwania Pacjenta, jego problemy oraz powód zgłoszenia się. W tym celu niezbędna jest dobra i nowoczesna diagnostyka.

Zgodność z oczekiwaniami

Planowanie to najżmudniejszy i najważniejszy etap leczenia. Dzieje się ono poza obecnością pacjenta i wymaga niejednokrotnie współpracy wielu lekarzy z różnych dziedzin.

Jakość i precyzja wykonania

Kiedy mamy już plan, wiemy jaki efekt i w jakim czasie chcemy go uzyskać przechodzimy do punktu trzeciego, czyli jego realizacji.

Stomatologia w Przychodni Amodent to już dwa pokolenia doświadczenia, setki spędzonych godzin na wykładach krajowych oraz zagranicznych oraz zespól ludzi który wspólnie dąży do spełniania oczekiwań każdego pacjenta. Zawsze stawiamy na rozwój personalny jak i wysokiej klasy sprzęt, na którym pracujemy. Pracując zespołowo stworzyliśmy własny schemat działania, który pozwala spojrzeć nam na każdego Pacjenta indywidualnie. Dzisiejsza stomatologia to już nie tylko leczenie próchnicy i usuwanie zębów których nie można wyleczyć. To przede wszystkim przywrócenie harmonii pięknego i zdrowego uśmiechu. Zdrowe i ładne zęby poprawiają nasze samopoczucie i pozwalają poczuć się nam piękniej i pewniej siebie.

Nasze działania podzieliliśmy na 3 etapy. Po pierwsze należy poznać szczegółowo oczekiwania Pacjenta, jego problemy oraz powód zgłoszenia się. W tym celu niezbędna jest dobra i nowoczesna diagnostyka. Nasze placówki wyposażyliśmy w sprzęt światowego lidera w dziedzinie radiologii – firmy Carestream. To jedyne aparaty na świecie, które przy najmniejszej dawce promieniowania pozwalają uzyskać najwyższej jakości obraz.

W naszych pracowniach radiologicznych mogą Państwo wykonać następujące badania:

 • cyfrowe zdjęcie zęba
 • zdjęcie pantomograficzne
 • zdjęcie zatok czołowych i szczękowych
 • zdjęcie cefalometryczne
 • zdjęcie stawów
 • tomografię 3D żuchwy i szczeki

Jako nieliczni w kraju posiadamy System Cadiax®. Pozwala on na nowoczesną koncepcję diagnostyki i analizy, która bada ruchy kłykci stawowych i osi zawiasowej. Dzięki temu każda praca protetyczna może zostać zindywidualizowana o budowę anatomiczną stawów. Dzięki systemowi Cadiax® można wcześnie rozpoznać zaburzenia czynnościowe wykluczając ewentualne błędy wykonywanych prac laboratoryjnych. Wszystkie zaawansowane prace protetyczne związane z uzupełnieniem większej ilości zębów lub z przebudową zwarcia wykonywane są w artykulatorach (urządzenia, które w pracowni technicznej pozwalają odtworzyć ruchy żuchwy) programowanych indywidualnie w oparciu o wcześniejsze badania komputerowe.

Dzięki wywia­dowi, bada­niom kli­nicz­nym i radio­lo­gicz­nym oraz ana­li­zie modeli dia­gno­stycz­nych szczęki i żuchwy możemy przejść do dru­giego punktu, czyli pla­no­wa­nia lecze­nia. Pla­no­wa­nie to naj­żmud­niej­szy i naj­waż­niej­szy etap lecze­nia. Dzieje się ono poza obec­no­ścią pacjenta i wymaga nie­jed­no­krot­nie współ­pracy wielu leka­rzy z róż­nych dzie­dzin. Prze­ka­zu­jemy go pisem­nie, poda­jąc zarówno har­mo­no­gram jak i kosz­to­rys. Za nim roz­pocz­nie się lecze­nie, Pacjent musi dobrze zro­zu­mieć jego prze­bieg oraz go zaak­cep­to­wać. Dla tych, któ­rzy chcą poznać efekty wizu­alne swo­jego lecze­nia mamy System DSD (DIGITAL SMILE DESIGN). Na pod­sta­wie serii zdjęć i fil­mów, które wyko­nuje się Pacjen­towi, a także po zebra­nym wywia­dzie przy­go­to­wuje się ana­lizę uwzględ­nia­jącą cechy fizjo­no­miczne pacjenta i jego oso­bo­wość. Efek­tem jest czy­telna i zro­zu­miała pre­zen­ta­cja planu lecze­nia. Ostat­nim ele­men­tem metody jest przy­go­to­wa­nie przez pra­cow­nię pro­te­tyczną mock-upu (cza­so­wej odbu­dowy zębów), który nało­żony na zęby pacjenta uka­zuje wygląd jego uśmie­chu i twa­rzy po zakoń­cze­niu lecze­nia.

Kiedy mamy już plan, wiemy jaki efekt i w jakim czasie chcemy go uzyskać przechodzimy do punktu trzeciego, czyli jego realizacji. Ze względu, że każdy z nas najlepiej zna się na swojej dziedzinie stomatologii dlatego dzielimy się zadaniami i współpracujemy ze sobą.

W naszych placówkach przyjmują lekarze z następujących dziedzin stomatologii:

 • stomatologia ogólna dzieci i dorosłych
 • endodoncja
 • stomatologia estetyczna
 • higiena i profilaktyka
 • protetyka
 • ortodoncja
 • chirurgia stomatologiczna i szczękowo twarzowa
 • implantologia

Pracujemy w oparciu o aktualne kryteria i zalecenia podawane na corocznych konferencjach. Używamy wyłącznie materiałów sprawdzonych producentów. Współpracujemy z najlepszymi laboratoriami technicznymi, w celu zapewnienia najlepszych efektów estetycznych i funkcjonalnych. Wykorzystujemy systemy implantologiczne oraz ortodontyczne światowych liderów. Corocznie poddajemy się licznym kontrolą oraz audytom, które potwierdzają naszą jakość oraz bezpieczeństwo. O sprawne procesy sterylizacji i dezynfekcji dba wykwalifikowany personel asystencki.

Zapraszamy na leczenie stomatologiczne do Przychodni Amodent!