Open/Close Menu Nowoczesne, wielospecjalistyczne placówki medyczne

Rze­telna dia­gno­styka jest pod­stawą sku­tecz­nego lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­nego. Dla­tego w ciągu ostat­nich mie­sięcy inwe­sto­wa­li­śmy w jej roz­wój.
Dla pacjen­tów korzy­sta­ją­cych z usług sto­ma­to­lo­gicz­nych w Pia­sto­wie roz­bu­do­wa­li­śmy Pra­cow­nię RTG. o jeden z naj­no­wo­cze­śniej­szych pan­to­mo­gra­mów. Pacjenci mogą wyko­nać na miej­scu zdję­cie pan­to­mo­gra­ficzne, zdję­cia zatok szczę­ko­wych i czo­ło­wych czy zdję­cie sta­wów skro­niowo-żuch­wo­wych.
Nasza pra­cow­nia RTG. w Przy­chodni przy ul. Sko­ro­szew­skiej 7 także ule­gła moder­ni­za­cji. Prze­nie­śli­śmy ją do nowego pomiesz­cze­nia oraz udo­sko­na­li­li­śmy urzą­dze­nie o moż­li­wość robie­nia zdjęć cefa­lo­me­trycz­nych. Dzięki temu nasi Pacjenci mogą wyko­nać w jed­nym miej­scu: zdję­cia pan­to­mo­gra­ficzne, zdję­cia zatok szczę­ko­wych i czo­ło­wych, zdję­cia sta­wów skro­niowo-żuch­wo­wych, a także zdję­cia cefa­lo­me­tryczne oraz tomo­gra­fię 3D żuchwy i szczęki.
Dzięki inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii firmy Care­stream moż­liwe jest wyko­na­nie zdjęć o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści przy bar­dzo niskiej dawce pro­mie­nio­wa­nia. Dzięki cią­głym szko­le­niom oraz corocz­nym testom wyko­ny­wa­nym przez akre­dy­to­wane jed­nostki jeste­śmy w sta­nie zapew­nić Pacjen­tom naj­wyż­szy poziom bez­pie­czeń­stwa w ochro­nie radio­lo­gicz­nej potwier­dzony cer­ty­fi­ka­tami ISO oraz firmy Care­stream.

CategoryAktualności

Treść serwisu prawnie chroniona © Amodent Przychodnia 2017