Open/Close Menu Nowoczesne, wielospecjalistyczne placówki medyczne

Zapraszamy Państwa do skorzystania z promocji na pakiety Spa i Sauny!

Wizyty pierwszorazowe dzieci u lek. spec. Anny Piróg-Bednarskiej na Skoroszewskiej 7 z 20% rabatem. W naszych gabinetach dzieci czują się komfortowo i bezpiecznie. Dzięki profesjonalnemu podejściu lekarzy znika strach przed stomatologiem. Staramy się, aby wszystkie zabiegi były maksymalnie bezbolesne, jeśli wymaga tego zabieg, podajemy  bezpieczne znieczulenia dla najmłodszych pacjentów.

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz lekarz dentysta MBA Przemysław Kurpiel został wyróżniony przez szwajcarską firmę implantologiczną Thommen Medical ® oraz polskiego dystrybutora firmę C. Witt. Doktor Przemysław Kurpiel zajmuje się leczeniem implantologicznym od początku swojej kariery zawodowej. Swoją wiedzę zdobywał na licznych szkoleniach krajowych oraz międzynarodowych. Z zakresu implantologii posiada międzynarodowy tytuł…

Lek. dent.  dr n. med. Katarzyna Białoszewska od 1 maja nie będzie przyjmowała pacjentów w Przychodni Amodent przy ulicy Dzieci Warszawy. Zapraszamy na wizyty wyłącznie komercyjne do placówki przy ul. Skoroszewska 7 lok. U1. Telefon do rejestracji: 22 412 00 11 lub 412 00 22. Zakres usług: Stomatologia Zachowawcza Dzieci i Dorosłych Endodoncja Profilaktyka Stomatologia Estetyczna…

Promocja na wybrane produkty ze sklepu rehabilitacyjnego.

Od marca w Centrum Rehabilitacji Amodent dostępne są wizyty u lekarza ortopedy. Do dyspozycji pacjentów dostępne są konsultacje ortopedyczne dla dorosłych i dzieci, zabiegi USG a także możliwość założenia gipsu syntetycznego oraz podania czynnika wzrostu PRP. Cena konsultacji ortopedycznej wynosi 100 zł.

Od dziś otrzymają Państwo SMSa z przypomnieniem o terminie Państwa wizyty lub jej zmianie, czy anulacji. SMS dotrze do Państwa na dobę przed planowaną wizytą. Jeśli nie otrzymaliście Państwo powiadomienia, prosimy o sprawdzenie w czasie wizyty w placówce, czy podaliście Państwo aktualny i dobry numer telefonu komórkowego.

Szanowni Państwo, Nastąpiła zmiana numerów telefonów w Przychodni Amodent w Ursusie. Prosimy kontaktować się z nami pod numerami: 22 416 26 26 oraz 22 416 36 36. Zapraszamy!

Przy­chod­nia Amo­dent pod­pi­sała nowe umowy z NFZ dla świad­czeń w rodzaju Reha­bi­li­ta­cja Lecz­ni­cza i Lecze­nie Sto­ma­to­lo­giczne

Od paździer­nika w Przy­chodni Amo­dent przy ulicy Sko­ro­szew­skiej 7 jest dostępne pomiesz­cze­nie do hydro­te­ra­pii

W Przy­chodni Amo­dent w Pia­sto­wie i w Ursu­sie dostępne są już szcze­pionki przy­go­to­wane na nad­cho­dzący sezon zacho­ro­wań na grypę.

Rze­telna dia­gno­styka jest pod­stawą sku­tecz­nego lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­nego. Dla­tego w ciągu ostat­nich mie­sięcy inwe­sto­wa­li­śmy w jej roz­wój.

Ład­niej­sza, czy­telna, bar­dziej funk­cjo­nalna – liczymy, że z chę­cią będzie­cie Pań­stwo z niej korzy­stać!

ZABIEG WODNY I + SAUNA – 60 zł 50 zł Pacjent może wybrać jeden z zabie­gów wod­nych takich jak wirówka koń­czyn gór­nych, wirówka koń­czyn dol­nych, płaszcz wodny oraz dodat­kowo sko­rzy­stać z jed­nej z saun: fiń­ska, rzym­ska lub IR. Czas zabiegu wynosi 10–15 min i uza­leż­niony jest od wska­zań medycz­nych. Czas korzy­sta­nia z sauny do 30 minut. Pro­mo­cja obo­wią­zuje wg kolej­no­ści zapisu…

Od 20 stycznia 2016, przy ul. Dzieci Warszawy nie będą już udzielane świadczenia w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

Treść serwisu prawnie chroniona © Amodent Przychodnia 2017