Terapia laserem HIL

Laser wysokoenergetyczny (HIL) – to rewo­lu­cyjna tech­no­lo­gia oparta na spraw­dzo­nej tera­pii lase­ro­wej niskiej mocy (LLLT). Zasto­so­wa­nie wyso­kiej mocy – do 12 W, która jest 50 razy wyż­sza niż w zim­nej laserotera­pii pozwala na głę­boką pene­tra­cję, zapew­nia­jąc przy­czy­nową tera­pię bólu.

Laser wyso­ko­ener­ge­tyczny obej­muje sze­roki zakres wska­zań kli­nicz­nych od ura­zów i sta­nów zapal­nych przez zmiany zwy­rod­nie­niowe sta­wów. Daje moż­li­wość pracy w try­bie anal­ge­tycz­nym i bio­sty­mu­la­cyj­nym co w znacz­nym stop­niu zmniej­sza dole­gli­wo­ści bólowe oraz sty­mu­luje uszko­dzone struk­tury do szyb­szej rege­ne­ra­cji.