Światłoterapia

LAMPA SOLLUX

Energia promieniowania pochłoniętego przez tkanki zwiększa energię kinetyczną ich cząsteczek, a tym samym podnosi stan cieplny tkanek, czyli wywołuje efekt cieplny.

Efekt terapeutyczny:

W wyniku promieniowania dochodzi do zwiększenia przepływu przez tkanki krwi tętniczej, zmniejszenia napięcia mięśni, wzmożenie przemiany materii, pobudzenie receptorów skóry oraz podwyższenie odczuwania progu bólu, a zatem działanie przeciwbólowe.

Stosowanie różnej barwy filtrów rozszerza skutecznie zakres możliwości leczniczych lampy.

Wskazania:

 • przewlekłe podostre stany zapalne,
 • przewlekłe zapalenie stawów i zapalenie okołostawowe,
 • nerwobóle i zespoły bólowe różnego pochodzenia,
 • stany po przebytym zapaleniu skóry i tkanek miękkich pochodzenia bakteryjnego,
 • zapalenie zatok.

LASER

Pre­cy­zyjne naświe­tla­nie tka­nek za pomocą świa­tła lase­rowego o para­me­trach bio­sty­mu­la­cyj­nych. Wyko­rzy­stu­jąc świa­tło lase­rowe o niskim natę­że­niu do tzw. bio­sty­mu­la­cji lase­rowej, możemy dostar­czyć do tka­nek i komó­rek dodat­kową ener­gię wspo­ma­ga­jąc natu­ralne pro­cesy rege­ne­ra­cyjne orga­ni­zmu i przy­spie­sza­jąc goje­nie. Dodat­kowo, poprzez zmiany w gospo­darce tle­no­wej komó­rek i pola­ry­za­cji błon komór­ko­wych uzy­sku­jemy wyraźne dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lowe.

Dzięki uży­ciu ska­nera pro­mień lasera dostar­czany jest rów­no­mier­nie do całej obję­tej zabie­giem oko­licy.

Laser punktowy – jest mody­fi­ka­cją apli­ko­wa­nia pro­mie­nio­wa­nia poprzez ści­śle okre­ślone punkty spu­stowe bólu. Wyko­nu­jąc zabieg na ści­śle okre­ślo­nych punk­tach możemy zwięk­szyć jego sku­tecz­ność, kon­cen­tru­jąc ener­gię lasera w miej­scach, w któ­rych efekt jego dzia­ła­nia będzie naj­więk­szy.

Zabieg stosowany w leczeniu:

 • zespołów bólowych kręgosłupa,
 • choroby zwyrodnieniowej stawów,
 • przewlekłych zapaleniach nerwów,
 • trudno gojących się ran,
 • blizn pooperacyjnych,
 • bólów korzeniowych i nerwobólów,
 • przykurczów mięśni.