• Poradnia Internistyczna

  Poradnia Internistyczna

  Konsultacja lekarza internisty

  180 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Konsultacja lekarza internisty

  80 zł

  zaświadczenie do szczepienia

 • Gabinet Zabiegowy

  Cennik usług zabiegowych - Ursus

  EKG spoczynkowe badanie bez konsultacji lekarskiej

  50 zł

  Holter EKG 24h badanie bez konsultacji lekarskiej

  250 zł

  Holter ciśnieniowy 24h badanie bez konsultacji lekarskiej

  200 zł

  Iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne

  30 zł

  Spirometria badanie bez konsultacji lekarskiej

  50 zł

  Zdjęcie szwów tylko po małych zabiegach chirurgicznych

  50 – 80 zł

  Zmiana opatrunku

  50 – 80 zł
 • Szczepienia

  Cennik Szczepień Ursus

  Inne szczepienie

  cena szczepionki + iniekcja 0 zł

  Inne szczepienie 
z zaświadczeniem od lekarza POZ z AMODENTU

  Inne szczepienie

  cena szczepionki + iniekcja 30 zł

  Inne szczepienie z zaświadczeniem od lekarza POZ nie z AMODENTU lub z zaświadczeniem komercyjnym

  Szczepienie przeciw grypie sezonowej

  100 zł

  Szczepienie przeciw grypie sezonowej łącznie z kosztami kwalifikacji i szczepionki dorośli

  Szczepienie przeciw grypie sezonowej z kwalifikacją od lekarza POZ

  55 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B

  100 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B z zaświadczeniem od lekarza POZ z AMODENTU

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B

  100 + 30 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B z zaświadczeniem od lekarza POZ nie z AMODENTU lub z zaświadczeniem komercyjnym

 • Gabinet Zabiegowy

  Cennik usług zabiegowych - Skorosze

  Zdjęcie szwów tylko po małych zabiegach chirurgicznych

  50 – 80 zł

  Zmiana opatrunku

  50 – 80 zł
 • Szczepienia

  Cennik Szczepień Skorosze

  Inne szczepienie

  cena szczepionki + iniekcja 30 zł

  Inne szczepienie z zaświadczeniem od lekarza POZ nie z AMODENTU lub z zaświadczeniem komercyjnym

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B

  100 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B z zaświadczeniem od lekarza POZ z AMODENTU

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B

  100 + 30 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B z zaświadczeniem od lekarza POZ nie z AMODENTU lub z zaświadczeniem komercyjnym

 • Poradnia Internistyczna

  Poradnia Internistyczna

  Konsultacja lekarza internisty

  80 zł

  zaświadczenie do szczepienia

  Konsultacja lekarza internisty

  180 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

 • Gabinet Zabiegowy

  Cennik usług zabiegowych - Piastów

  EKG spoczynkowe badanie bez konsultacji lekarskiej

  50 zł

  Spirometria badanie bez konsultacji lekarskiej

  50 zł

  Zdjęcie szwów tylko po małych zabiegach chirurgicznych

  50 – 80 zł

  Zmiana opatrunku

  50 – 80 zł
 • Szczepienia

  Cennik Szczepień Piastów

  Inne szczepienie

  cena szczepionki + iniekcja 0 zł

  Inne szczepienie 
z zaświadczeniem od lekarza POZ z AMODENTU

  Inne szczepienie

  cena szczepionki + iniekcja 30 zł

  Inne szczepienie z zaświadczeniem od lekarza POZ nie z AMODENTU lub z zaświadczeniem komercyjnym

  Szczepienie przeciw grypie sezonowej

  100 zł

  Szczepienie przeciw grypie sezonowej łącznie z kosztami kwalifikacji i szczepionki dorośli

  Szczepienie przeciw grypie sezonowej z kwalifikacją od lekarza POZ

  55 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B

  100 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B z zaświadczeniem od lekarza POZ z AMODENTU

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B

  100 + 30 zł

  Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B z zaświadczeniem od lekarza POZ nie z AMODENTU lub z zaświadczeniem komercyjnym

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2023.03.01