Cennik badań analitycznych

Analityka

Albuminy

10 zł

AFP (Alfafetoproteina)

40 zł

Antygen Hbe

50 zł

Antygen Hbs

30 zł

CEA (Antygen karcinoembrionalny)

40 zł

Antytrombina III ilościowo

40 zł

Badanie bakteriologiczne nasienia

45–60 zł

Badanie mykologiczne z mykogramem

50 zł

Białko Bence-Jonesa

25 zł

Białko całkowite

10 zł

CRP (białko ostrej fazy)

15 zł

Bilirubina bezpośrednia

10 zł

Bilirubina całkowita

10 zł

CA 125 antygen raka jajnika

50 zł

CA 15.3 antygen raka sutka

45 zł

CA 19.9 antygen raka przewodu pokarmowego

38 zł

Ceruloplazmina

60 zł

Chlorki

10 zł

Cholesterol

10 zł

Cholesterol HDL

10 zł

Cholesterol LDL

10 zł

Cytologia

35 zł

APTT (czas koalinowo-kefalinowy)

15 zł

TT (czas trombinowy)

15 zł

INR (czas tromboplastynowy)

15 zł

DHEA

42 zł

DHEA-S

42 zł

Diastaza/amylaza we krwi

10 zł

Digoksyna – poziom w surowicy

45 zł

Estradiol

40 zł

Ferrytyna

40 zł

Fibrynogen

15 zł

ZAS (Fosfataza alkaliczna)

15 zł

Fosforany

15 zł

Fosfotaza kwaśna

15 zł

Fosfotaza sterczowa Kw

20 zł

FSH

30 zł

FT 3

33 zł

FT 4

33 zł

GGTP

15 zł

Glukoza

10 zł

Glukoza – glukometr

8 zł

Glukoza – krzywa cukrowa

24 zł

Grupa krwi i Rh

40 zł

Grzyby w moczu

55 zł

HCG (Gonadotropina) – z krwi

40 zł

HBA 1c (Hemoglobina glikowana we krwi)

40 zł

HIV

44 zł

IGE całkowite

35 zł

Immunoglobulina IgA

30 zł

Immunoglobulina IgG

30 zł

Immunoglobulina IgM

30 zł

Insulina

35 zł

Kał – badanie ogólne

15 zł

Kał – rotawirusy

50 zł

Kał – adenowirusy

50 zł

Kał na krew utajoną (1 próba)

18 zł

Test ELISA (Kał na lamblie)

35 zł

Kał na nosicielstwo (sanepid)

150 zł

Kał na pasożyty (3 próby)

35 zł

CPK (Kinaza kreatynowa)

18 zł

Kinaza kreatynowa (frakcja CK MB)

40 zł

Kortyzol

30 zł

Kreatynina

10 zł

Kwas foliowy

55 zł

Kwas moczowy

10 zł

LDH (Dehydrogenaza mleczanowa)

20 zł

LH

30 zł

Lipaza

15 zł

Lipidogram

30 zł

Lipoproteina a w surowicy LP(a)

65 zł

Magnez

15 zł

Tyreoglobulina (Marker nowotworu tarczycy)

40 zł

Miedź w surowicy

45 zł

ALA (ołów) – mocz

55 zł

Mocz – badanie mikroskopowe ogólne

10 zł

Mocz – badanie ogólne

10 zł

Mocz – białko

10 zł

Mocz – fosfor

15 zł

Mocz – glukoza

12 zł

Mocz – kreatynina

10 zł

Mocz – kwas moczowy

10 zł

Mocz – liczba Addisa

20 zł

Mocz – magnez

12 zł

Mocz – poziom diastazy/amylazy

15 zł

Mocz – wapń

15 zł

Mocznik

15 zł

Mononukleoza – test

44 zł

Morfologia krwi – płytki i rozmaz

12 zł

Morfologia rozmaz ręczny

12 zł

OB

12 zł

ASO (Odczyn antystreptolizynowy)

15 zł

RF (Odczyn latexowy)

20 zł

Odczyn Waalera-Rosego

20 zł

AAS (Ołów we krwi)

65 zł

Osteokalcyna

60 zł

Parathormon

40 zł

Posiew z antybiogramem

45 zł

Biocenoza pochwy (czystość pochwy)

45 zł

Potas

12 zł

Progesteron

30 zł

PRL (Prolaktyna)

30 zł

Proteinogram

30 zł

Próba ciążowa (z krwi)

40 zł

Próba ciążowa (z moczu) N dotyczy szybkich testów

30 zł

Przeciwciała anty-HAV

60 zł

Przeciwciała anty-Hbe

50 zł

Przeciwciała anty-Hbs

40 zł

Przeciwciała anty-HCV

40 zł

Przeciwciała borelioza IgG i IgM

60 zł

Przeciwciała borelioza IgG

33 zł

Przeciwciała borelioza IgM

33 zł

Przeciwciała chlamydia IgG i IgM/IgA

70 zł

Przeciwciała chlamydia IgG

57 zł

Przeciwciała chlamydia IgM/IgA

57 zł

Przeciwciała cytomegalia IgG i IgM

60 zł

Przeciwciała cytomegalia IgG

45 zł

Przeciwciała cytomegalia IgM

45 zł

Przeciwciała helicobacter pylori IgM

45 zł

Przeciwciała helicobacter pylori IgA

45 zł

Przeciwciała herpes IgG

55 zł

Przeciwciała herpes IgM

55 zł

Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej TPOAb

30 zł

Przeciwciała przeciw tyreoglobuliN TgAb

40 zł

Przeciwciała przeciw receptorowi hormonu tyreotropowego TRAb

30 zł

Przeciwciała RH (ciąża)

35 zł

Przeciwciała różyczka IgG i IgM

66 zł

Przeciwciała różyczka IgG

44 zł

Przeciwciała różyczka IgM

44 zł

Przeciwciała toxoplazmoza IgG i IgM

50 zł

Przeciwciała toxoplazmoza IgG

38 zł

Przeciwciała toxoplazmoza IgM

38 zł

PSA całkowity

35 zł

Reticulocyty

10 zł

Sód

12 zł

T3

22 zł

T4

22 zł

BTA/ PTA (Test antyglobulinowy/Test Coombsa)

33 zł

TTE (Testosteron)

35 zł

ALAT transaminaza

15 zł

ASPAT transaminaza

15 zł

Trójglicerydy (Tg)

15 zł

TSH (Tyreotropina)

30 zł

Wapń

12 zł

Wapń zjonizowany

26 zł

Witamina B 12

44 zł

WR/VDRL badanie serologiczne w kierunku kiły

20 zł

Wskaźnik protrombinowy Quick

15 zł

Żelazo (Fe)

15 zł

Żelazo krzywa wchłaniania

40 zł

TIBC Żelazo wiązane transferyny

15 zł

Transferyna

34 zł

Przeciwciała przeciwtarczycowe komplet (ATPO, ATG)

52 zł

Witamina D3

69 zł

D-dimery

30 zł

Cytologia moczu (badanie urologiczne)

35 zł

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.

Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.

Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cen­nik obo­wią­zuje od 01.05.2017 r. do odwo­ła­nia.