Cennik badań diagnostycznych

 • Badania USG – bez konsultacji lekarskiej

  Cennik badań USG bez kon. lek. - Ursus

  USG ciąży mnogiej do 10 Hbd

  240 zł

  USG ciąży mnogiej powyżej 10 Hbd

  300 zł

  USG ciąży pojedynczej do 10 Hbd

  200 zł

  USG ciąży pojedynczej powyżej 10 Hbd

  240 zł

  USG Doppler tętnic dogłowowych

  250 zł

  USG echo serca

  220 zł

  USG gruczołu krokowego, układu moczowego, prostaty

  220 zł

  USG jąder

  200 zł

  USG jamy brzusznej

  220 zł

  USG narządu rodnego – transwaginalne

  200 zł

  USG nerek

  200 zł

  USG piersi

  200 zł

  USG ślinianek

  200 zł

  USG tarczycy

  200 zł

  USG tkanki podskórnej i węzłów chłonnych

  200 zł

 • Badania USG – bez konsultacji lekarskiej

  Cennik badań USG bez kon. lek. - Skorosze

  USG ciąży mnogiej do 10 Hbd

  240 zł

  USG ciąży mnogiej powyżej 10 Hbd

  300 zł

  USG ciąży pojedynczej do 10 Hbd

  200 zł

  USG ciąży pojedynczej powyżej 10 Hbd

  240 zł

  USG piersi

  200 zł

  USG w kierunku wad genetycznych związanych z wiekiem matki – trisomie

  380 zł

   

 • Badania USG – bez konsultacji lekarskiej

  Cennik badań USG bez kon. lek. - Piastów

  USG narządu rodnego – transwaginalne

  200 zł
Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2022.02.01