Cennik badań diagnostycznych

 • Badania USG

  Cennik badań USG bez kon. lek. - Ursus

  USG ciąży mnogiej do 10 Hbd

  150 zł

  USG ciąży mnogiej powyżej 10 Hbd

  200 zł

  USG ciąży pojedynczej do 10 Hbd

  120 zł

  USG ciąży pojedynczej powyżej 10 Hbd

  150 zł

  USG echo serca

  140 zł

  USG gruczołu krokowego, układu moczowego, prostaty

  120 zł

  USG jąder

  120 zł

  USG jamy brzusznej

  120 zł

  USG narządu rodnego – transwaginalne

  120 zł

  USG nerek

  120 zł

  USG piersi

  120 zł

  USG ślinianek

  100 zł

  USG tarczycy

  120 zł

  USG tkanki podskórnej i węzłów chłonnych

  100 zł

  W cenę badania USG nie jest wliczona konsultacja lekarska

 • Badania USG

  Cennik badań USG bez kon. lek. - CRA

  Konsultacja bioder u dzieci z USG

  150 zł

  USG stawów biodrowych – 1 okolica

  150 zł

  USG stawu barkowego – 1 okolica

  150 zł

  USG stawu kolanowego – 1 okolica

  150 zł

  USG stawu łokciowego – 1 okolica

  150 zł

  USG stawu skokowego – 1 okolica

  150 zł

  W cenę badania USG nie jest wliczona konsultacja lekarska

 • Badania USG

  Cennik badań USG bez kon. lek. - Skorosze

  USG ciąży mnogiej do 10 Hbd

  150 zł

  USG ciąży mnogiej powyżej 10 Hbd

  200 zł

  USG ciąży pojedynczej do 10 Hbd

  120 zł

  USG ciąży pojedynczej powyżej 10 Hbd

  150 zł

  USG piersi

  120 zł

  USG tkanki podskórnej i węzłów chłonnych

  100 zł

  USG w kierunku wad genetycznych związanych z wiekiem matki – trisomie

  250 zł

  W cenę badania USG nie jest wliczona konsultacja lekarska

 • Badania USG

  Cennik badań USG bez kon. lek. - Piastów

  USG narządu rodnego – transwaginalne

  120 zł

  W cenę badania USG nie jest wliczona konsultacja lekarska

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2019.06.01