Cennik badań diagnostycznych

 • Badania kardiologiczne

  Badania kardiologiczne

  Echo serca

  120 zł

  EKG spoczynkowe bez opisu

  30 zł

  EKG spoczynkowe z opisem i z konsultacją lekarza kardiologa

  150 zł

  Holter ciśnieniowy

  100 zł

 • Spirometria

  Spirometria

  Spirometria

  40 zł

 • Audiometria

  Audiometria

  Audiometria screeningowa

  40 zł

 • USG

  USG

  Echo serca

  120 zł

  USG ciąży do 10 Hbd

  100 zł

  USG ciąży powyżej 10 Hbd

  140 zł

  USG Doppler tętnic dogłowowych

  120 zł

  USG Doppler tętnice lub żyły kończyny dolnej (1 noga)

  120 zł

  USG Doppler tętnice lub żyły kończyny dolnej (2 nogi)

  200 zł

  USG jąder

  100 zł

  USG jamy brzusznej

  100 zł

  USG narządu rodnego (transwaginalne)

  110 zł

  USG nerek

  100 zł

  USG ortopedyczne

  150 zł

  USG piersi

  100 zł

  USG ślinianek

  100 zł

  USG stawów biodrowych u dzieci z konsultacją lekarską

  150 zł

  USG tarczycy

  100 zł

  USG tkanki podskórnej i węzłów chłonnych

  100 zł

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.

Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.

Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cen­nik obo­wią­zuje od 01.05.2017 r. do odwo­ła­nia.