Kinesiotaping medyczny

Kine­sio­ta­ping – to tak zwane pla­stro­wa­nie. Tera­peuta przy­kleja na ciele pacjenta kilka ela­stycz­nych pla­strów wspo­ma­ga­ją­cych lub odcią­ża­ją­cych pracę mię­śni, zwięk­sza­ją­cych miej­scowe krą­że­nie krwi lub chro­nią­cych nade­rwane albo prze­cią­żone wię­za­dła

Sto­su­jąc pla­ster na zmie­nione cho­ro­bowo mię­śnie, akty­wuje się jed­no­cze­śnie natu­ralny pro­ces rege­ne­ra­cji orga­ni­zmu. Szybko oka­zało się, iż korzy­ści sto­so­wa­nia Tapingu Medycz­nego są dużo więk­sze niż tylko pozy­tywne oddzia­ły­wa­nie na mię­śnie.

Pla­stry sto­so­wane w tej meto­dzie mają roz­cią­gli­wość i gru­bość zbli­żoną do skóry czło­wieka.

Elastyczność plastra w połączeniu z elastycznością skóry używana jest do unoszenia epidermy, co zwiększa przestrzeń w tkance podskórnej, gdzie ulokowane są wszystkie rodzaje receptorów, naczynia krwionośne oraz limfatyczne.

Po urazie tkanek dochodzi w nich do wytworzenia się zapalenia, pojawia się lokalny obrzęk zwiększający ciśnienie i nacisk na otaczające tkanki. Podwyższone ciśnienie utrudnia krążenie krwi i ogranicza sprawny przepływ limfy, co skutkuje zwiększonym uciskiem na receptory wywołując ból. Wcześniej wspomniany efekt podnoszenia skóry daje szybką ulgę, znosząc ucisk na receptory bólowe i przywracając prawidłowe krążenie krwi i limfy. Automatycznie zwiększa się zakres ruchu.

Działanie kinesiotapingu:

 • zmniejsza ból i nienaturalne odczucia skóry i mięśni,
 • usuwa zastoje i obrzęki limfatyczne,
 • wspomaga pracę mięśni,
 • koryguje niewłaściwą pozycje stawu.

Wpływ na funkcje mięśni:

 • redukcja zmęczenia mięśni,
 • poprawa funkcji mięśni nadmiernie rozciągniętych,
 • zmniejszenie wzmożonego napięcia mięśniowego,
 • zwiększenie zakresu ruchu,
 • usunięcie bólu.

Wpływ na funkcje układu limfatycznego:

 • usprawnienie krążenia krwi i chłonki,
 • zmniejszenie zastojów tkankowych,
 • zmniejszenie stanów zapalnych,
 • otwarcie drenażu limfatycznego pod skórą,
 • zmniejszenia nienaturalnego czucia skóry i mięśni.

Wpływ na funkcje stawów:

 • zmniejsza niewłaściwe ustawienie spowodowane dysbalansem mięśniowym,
 • zmniejsza odczucia bólowe,
 • normalizuje napięcie mięśniowe i powięziowe,
 • zwiększa zakres ruchu.

Dodatkowo wpływa na endogenny system znieczulenia.

Właściwości plastra:

 • elastyczność 130-140%,
 • rozciągliwość tylko na długość,
 • ciężar i grubość zbliżona do parametrów skóry,
 • nie zawiera leków i latexu,
 • jest wodoodporny.

Może być noszony od kilku do kilkunastu dni.