Konsultacje lekarskie

Zapraszamy na konsultacje medyczne do lekarzy rehabilitantów. Nasi lekarze specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenia zawodowe zdobyte w uznanych warszawskich szpitalach i uniwersyteckich klinikach.

Cennik

 • Konsultacje

  Konsultacje

  Konsultacja fizjoterapeuty

  80 zł

  Badanie i ustalenie planu terapii

  Konsultacja lekarska

  140 zł
 • Konsultacje

  Konsultacje

  Konsultacja fizjoterapeuty

  80 zł

  Badanie i ustalenie planu terapii

  Konsultacja lekarska

  140 zł
 • Konsultacje

  Konsultacje

  Konsultacja fizjoterapeuty

  60 zł

  Badanie i ustalenie planu terapii

  Konsultacja lekarska

  140 zł

Wybrane pozycje z cennika stomatologicznego

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2019.04.01