Główną przyczyną chorób zębów jest próchnica, która dotyka ludzi w każdym wieku. Jest to choroba, którą wywołują bakterie znajdujące się w jamie ustnej. Po spożyciu pokarmów (głównie węglowodanów) obniża się pH i bakterie zaczynają wytwarzać kwasy, które rozpuszczają szkliwo naszych zębów. W ten sposób powstaje ognisko próchnicy, które nieleczone zawczasu ulega powiększeniu. Jeśli bakterie dojdą do komory zęba powstaje zapalenie miazgi i staje się konieczne kanałowe leczenie zęba. Nieleczona próchnica doprowadza do utraty zęba oraz zapalenia tkanek otaczających ząb.

Dlatego tak ważne są regularne wizyty u stomatologa i leczenie próchnicy na jak najwcześniejszym etapie.

W naszej Przychodni wykorzystujemy najnowocześniejsze metody i materiały, które zyskały uznanie na całym świecie i są stosowane w najlepszych ośrodkach stomatologicznych. Dają one gwarancję nie tylko estetycznej odbudowy ale zapewniają odpowiednie zabezpieczenie przed nawrotem próchnicy w tym samym zębie. Stosowanie najlepszych materiałów daje możliwość jak najmniej traumatycznego opracowania zębów i zachowania zdrowej zębiny. Chcąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług, stworzyliśmy gabinety stomatologiczne wyposażone w najlepszy dostępny sprzęt.

Do dyspozycji lekarzy pozostaje pracownia radiowizjografi (cyfrowe zdjęcia RTG.), urządzenia do opracowywania i wypełniania kanałow zgodnie z nowymi trendami panującymi w światowej endodoncji. By sprostać ciągłemu postepowi w stomatologii, nasi lekarze uczestniczą w szkoleniach i międzynarodowych zjazdach dla specjalistów z danej dziedziny.

Czy powienienem zgłosić się do stomatologa?

Jeśli zauważyłeś jeden z wymienionych poniżej objawów nie zwlekaj i zgłoś się do lekarza stomatologa.

 • ból zęba na ciepło/zimno/na słodkie,
 • ból zęba przy nagryzaniu,
 • problemy z pełnym rozwarciem żuchwy,
 • nieprzyjemny zapach z ust,
 • wyczuwasz haczenie językiem lub przy stosowaniu nitki dentystycznej,
 • przebarwienie zęba,
 • rozchwianie zęba.
Cennik

 • Stomatologia zachowawcza

  Stomatologia zachowawcza

  Odbudowa estetyczna zęba kompozytem

  od 300 zł

  Opatrunek czasowy

  50 zł

  Podniesienie wysokości zwarcia kompozytem

  od 200 zł

  Włókno szklane do odbudowy zęba kompozytem

  od 200 zł

  Wypełnienie glassjonomer

  130 – 220 zł

  Wypełnienie kompozytem

  140 – 240 zł
 • Stomatologia zachowawcza

  Stomatologia zachowawcza

  Odbudowa estetyczna zęba kompozytem

  od 400 zł

  Opatrunek czasowy

  60 zł

  Podniesienie wysokości zwarcia kompozytem

  od 250 zł

  Włókno szklane do odbudowy zęba kompozytem

  od 250 zł

  Wypełnienie glassjonomer

  130 – 200 zł

  Wypełnienie kompozytem

  150 – 250 zł
 • Stomatologia zachowawcza

  Stomatologia zachowawcza

  Odbudowa estetyczna zęba kompozytem

  od 300 zł

  Opatrunek czasowy

  50 zł

  Podniesienie wysokości zwarcia kompozytem

  200 zł

  Włókno szklane do odbudowy zęba kompozytem

  od 220 zł

  Wypełnienie glassjonomer

  130 – 220 zł

  Wypełnienie kompozytem

  140 – 240 zł
Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 20189.12.01