Open/Close Menu Nowoczesne, wielospecjalistyczne placówki medyczne

Ład­niej­sza, czy­telna, bar­dziej funk­cjo­nalna – liczymy, że z chę­cią będzie­cie Pań­stwo z niej korzy­stać!
Jesie­nią, po wielu mie­sią­cach prac zespołu pro­gra­mi­stów, pro­jek­tan­tów i Dyrek­cji, została uru­cho­miona nowa wer­sja strony inter­ne­to­wej Przy­chodni Amo­dent, która ma za zada­nie spro­stać wyma­ga­niom współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków.
Przede wszyst­kim w jed­nym miej­scu dostępne będą w przej­rzy­sty spo­sób infor­ma­cje o godzi­nach przy­jęć wszyst­kich leka­rzy. Uła­twione zosta­nie ponadto uma­wia­nie się na wizytę zarówno online jak i tele­fo­nicz­nie. Z łatwo­ścią będzie można rów­nież wizytę odwo­łać lub przy­po­mnieć jej ter­min.
Na stro­nie głów­nej a także w poszcze­gól­nych dzia­łach stwo­rzono sek­cje „Dla Pacjenta”, w któ­rych można zna­leźć wiele przy­dat­nych infor­ma­cji, regu­la­mi­nów i odpo­wie­dzi na czę­sto zada­wane pyta­nia. Tak jak do tej pory, na stro­nie poja­wiać się będą aktu­al­no­ści, ważne infor­ma­cje oraz pro­mo­cje.
Nasza strona będzie w dal­szym ciągu roz­wi­jana i uzu­peł­niana o dodat­kowe infor­ma­cje i mate­riały. Dla­tego zachę­camy do jej regu­lar­nego odwie­dza­nia. W przy­padku uwag co do jej funk­cjo­no­wa­nia, zachę­camy do infor­mo­wa­nia nas o tym poprzez for­mu­larz znaj­du­jący się w zakładce „Kon­takt”.

CategoryAktualności

Treść serwisu prawnie chroniona © Amodent Przychodnia 2017