Open/Close Menu Nowoczesne, wielospecjalistyczne placówki medyczne

W Przy­chodni Amo­dent w Pia­sto­wie i w Ursu­sie dostępne są już szcze­pionki przy­go­to­wane na nad­cho­dzący sezon zacho­ro­wań na grypę.Ser­decz­nie zachę­camy wszyst­kich Pacjen­tów do sko­rzy­sta­nia ze szcze­pień prze­ciwko gry­pie w Przy­chodni Amo­dent. Szcze­pimy szcze­pion­kami Vaxi­grip Tetra oraz Influ­vac.
Szcze­pie­nie obej­muje:

  • wizytę kwa­li­fi­ka­cyjną u leka­rza Pod­sta­wo­wej Opieki Zdro­wot­nej
  • szcze­pionkę (w tro­sce o zapew­nie­nie wyso­kich stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa, nie wyko­nu­jemy szcze­pień szcze­pion­kami zaku­pio­nymi i dostar­czo­nymi przez Pacjen­tów)
  • szcze­pie­nie przez per­so­nel pie­lę­gniar­ski

Dla Pacjen­tów nale­żą­cych do Poradni Pod­sta­wo­wej Opieki Zdro­wot­nej Przy­chodni Amo­dent koszt szcze­pie­nia wynosi 39 zł. Dla pozo­sta­łych Pacjen­tów 55 zł.
Na szcze­pie­nia przyj­mu­jemy bez zapi­sów.
Warun­kiem szcze­pie­nia jest uzy­ska­nie zaświad­cze­nia od leka­rza Pod­sta­wo­wej Opieki Zdro­wot­nej o braku prze­ciw­wska­zań i dostar­cze­nie go do Przy­chodni Amo­dent tego samego dnia, któ­rego ma nastą­pić szcze­pie­nie.

CategoryAktualności

Treść serwisu prawnie chroniona © Amodent Przychodnia 2017