Open/Close Menu Nowoczesne, wielospecjalistyczne placówki medyczne

Przy­chod­nia Amo­dent pod­pi­sała nowe umowy z NFZ dla świad­czeń w rodzaju Reha­bi­li­ta­cja Lecz­ni­cza i Lecze­nie Sto­ma­to­lo­giczne

Dzięki sta­ra­niom Dyrek­cji Przy­chodni Amo­dent i po pomyśl­nym przej­ściu sze­regu kon­kur­sów ofert, nasze pla­cówki będą w kolej­nych latach (do 2022 roku) ofe­ro­wały Pacjen­tom świad­cze­nia finan­so­wane przez Naro­dowy Fun­dusz Zdro­wia w rodzaju Reha­bi­li­ta­cja Lecz­ni­cza w zakre­sach:

  • Lekar­ska Ambu­la­to­ryjna Opieka Reha­bi­li­ta­cyjna
  • Fizjo­te­ra­pia Ambu­la­to­ryjna
  • Fizjo­te­ra­pia Domowa

oraz Lecze­nie Sto­ma­to­lo­giczne w zakre­sach:

  • Świad­cze­nia Ogólnosto­ma­to­lo­giczne
  • Świad­cze­nia Ogólnosto­ma­to­lo­giczne dla Dzieci i Mło­dzieży do 18 roku życia
  • Świad­cze­nia Orto­don­tyczne dla Dzieci i Mło­dzieży
  • Świad­cze­nia Pro­te­tyki Sto­ma­to­lo­gicznej

Cie­szymy się, że w dal­szym ciągu jeste­śmy w sta­nie zapew­nić miesz­kań­com Ursusa, Pia­stowa oraz oko­lic lecze­nie sto­ma­to­lo­giczne i reha­bi­li­ta­cję finan­so­wane przez NFZ i zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z naszej oferty.

Jed­no­cze­śnie infor­mu­jemy, że na­dal obo­wią­zują umowy pod­pi­sane przez Przy­chod­nię Amo­dent z NFZ na świad­cze­nia Pod­sta­wo­wej Opieki Zdro­wot­nej oraz Ambu­la­to­ryj­nej Opieki Spe­cja­li­stycz­nej, a w związku z tym zasady ich udzie­la­nia dla Pacjen­tów pozo­stają bez zmian.

W razie pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­camy do kon­taktu z Reje­stra­cją wybra­nej Przy­chodni, gdzie dowie­dzą się Pań­stwo, mię­dzy innymi, o cza­sie ocze­ki­wa­nia na wizyty do poszcze­gól­nych poradni.

CategoryAktualności

Treść serwisu prawnie chroniona © Amodent Przychodnia 2017