Regulamin bonów podarunkowych

Bony podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług oferowanych przez placówki Przychodni AMODENT w ramach Poradni Rehabilitacyjnej zgodnie z obowiązującym w nich cennikiem i wartością posiadanego Bonu.

 1. Przychodnia Lekarsko Stomatologiczna AMODENT (dalej: Przychodnia AMODENT) oferuje sprzedaż bonów podarunkowych, uprawniających klientów do korzystania z usług w jej placówkach na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przychodnia AMODENT posiada w ofercie bony podarunkowe wartości 100 zł, 200 zł i 300 zł.
 3. Termin ważności bonu podarunkowego to dwa miesiące od dnia jego sprzedaży, licząc od daty wskazanej na dokumencie bonu podarunkowego.
 4. Niewykorzystanie bonu podarunkowego w terminie dwóch miesięcy od jego sprzedaży oznacza utratę jego ważności.
 5. W sytuacji niewykorzystania pełnej wartości bonu podarunkowego w okresie jego ważności, pozostała do wykorzystania kwota nie podlega zwrotowi przez Przychodnię AMODENT.
 6. W sytuacji, gdy wartość usług, z których chce skorzystać klient przewyższa wartość bonu podarunkowego, istnieje możliwość dopłaty kwoty ponad tę wartość.
 7. W celu uzgodnienia terminu wizyty należy skontaktować się z recepcją wybranej placówki. Przy dokonywaniu zapisu należy poinformować przyjmującego zapis, iż płatność będzie dokonywana za pomocą bonu podarunkowego.
 8. Bon podarunkowy należy okazać i zostawić w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 9. W sytuacji braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście w placówce, na co najmniej 24 godziny przed umówioną wizytą, bon podarunkowy uznany zostanie za zrealizowany.
 10. W przypadku utraty lub zniszczenia bonu podarunkowego, Przychodnia AMODENT nie ponosi za to odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązana do rekompensaty jego wartości.
 11. Przychodnia AMODENT zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich autentyczności. W takiej sytuacji bon podarunkowy uznany zostanie za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
 12. Bon podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie podlega on wymianie na gotówkę, tak w całości, jak i częściowo.
 13. Zakupiony bon podarunkowy nie podlega zwrotowi.
 14. Bon podarunkowy może zostać zrealizowany wyłącznie przez jednego klienta. Przy jego zakupie należy podać imię i nazwisko osoby, która będzie z niego korzystała. W uzasadnionych przypadkach, gdy wykorzystanie nierozpoczętego Bonu podarunkowego przez klienta okaże się niemożliwe, może go on przekazać osobie trzeciej, pod warunkiem uzgodnienia tego z placówką, w której realizowane będą usługi.
 15. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt, w zależności od rodzaju i sposobu realizacji wybranych usług.
 16. Całą wartość Bonu należy zrealizować w ramach jednej placówki dowolnie wybranej przy dokonywaniu pierwszego zapisu.
 17. Przychodnia AMODENT zastrzega sobie prawo odmowy realizacji niektórych usług ze względu na ogólny stan zdrowia klienta lub stwierdzone przeciwskazania.
 18. Niniejszy Regulamin stanowi integralną częścią bonu podarunkowego. Na życzenie klienta może zostać udostępniony w recepcji Przychodni AMODENT. Złożenie zamówienia oraz zakup bonu podarunkowego jest równoznaczne z tym, iż kupujący zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

Przychodnia AMODENT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2016 roku i obowiązuje przez cały okres sprzedaży bonów.

Pobierz jako PDF →