Regulamin korzystania z promocji

Organizatorem promocji jest Przychodnia Lekarsko Stomatologiczna „AMODENT”,
ul. Dzieci Warszawy 29 lok. U10–12, 02-495 Warszawa.

Promocje dotyczą na tych samych zasadach wszystkie placówki medycznych według zakresu ich świadczeń, który może nie być tożsamy dla każdej placówki.

Uczestnikami Promocji mogą być osoby pełnoletnie, (osoby niepełnoletnie/ubezwłasnowolnione mogą korzystać z Promocji wyłącznie za zgodą i w obecności opiekunów), które po zapoznaniu się z Regulaminem Promocji, we wskazanych poniżej terminach wyrażą chęć wzięcia udziału w Promocji oraz zapłacą za zabiegi objęte Promocją.

Ilość miejsc na świadczenia objęte Promocją jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zapisu. W przypadku wykupienia Pakietu Sauny obowiązuje on w godzinach 16.00–20.00 (ostatnie wejście na 19.00) po wcześniejszej rezerwacji.

Jeden Pacjent może skorzystać wyłącznie dwa raz z danej Promocji Stałej (Pakietu Promocyjnego) w miesiącu i bez ograniczeń ilościowych z Promocji czasowych pod warunkiem, że są wolne miejsca.

Zabieg wykonywany jest przez wykwalifikowany personel medyczny, który może skrócić czas świadczenia ze wskazań medycznych.

Należy bezwzględnie poinformować swojego fizjoterapeutę o wszystkich schorzeniach oraz przebytych chorobach. Ze wskazań medycznych fizjoterapeuta może odmówić wykonania zabiegu np. wejścia do sauny.

Promocje organizowane przez Przychodnię AMODENT nie łączą się wzajemnie, należy wybrać jedną na dany zakres świadczeń. Pacjent może równocześnie skorzystać z kilku różnych promocji jeśli zakres świadczeń się nie pokrywa np. z pakietów rehabilitacyjnych i promocji stomatologicznych.

Promocje stałe obowiązują od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Promocje czasowe obowiązuję wg. określonej informacji zawartej w promocji. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie Promocji lub odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmian lub odwołaniem Promocji.

W przypadku korzystania z Pakietów Promocyjnych pacjent zobowiązany jest zapłacić za nie z góry.

Okres ważności Pakietu Promocyjnego wynosi maksymalnie 2 miesiąc od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na paragonie. Niewykorzystanie pakietu w terminie dwóch miesiąca od jego sprzedaży jest równoznaczne z utratą jego ważności. W przypadku gdy w okresie ważności Pakietu promocyjnego jego posiadacz nie wykorzysta go w pełnej wysokości, pozostała do wykorzystania kwota nie podlega zwrotowi przez Przychodnię AMODENT.

W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na dzień przed umówioną wizytą, świadczenie uznaje się za zrealizowane.

Pakiet Promocyjny nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w Przychodni AMODENT na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo lub wymieniony na inne świadczenia.

Zakupione świadczenie promocyjne nie podlega zwrotowi.

Pakiet promocyjny może zostać zrealizowany wyłącznie przez jednego klienta. Przy jego zakupie należy podać imię i nazwisko osoby, która będzie z niego korzystała.

Pakiet promocyjny może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług. Całą wartość Pakietu należy zrealizować w ramach jednej placówki w której został wykupiony Pakiet Promocyjny.

W celu przeprowadzenia Promocji, dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Regulamin Promocji Przychodni AMODENT dostępny jest na rejestracji w każdej z placówek Przychodni AMODENT. W tym miejscu będą też ogłaszane informacje o zmianach w Regulaminie Promocji lub o odwołaniu Promocji.

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane

przez Uczestników Promocji w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora Promocji. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora Promocji. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Promocji niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator Promocji opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

Przychodnia AMODENT zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, itp. zawarte w niniejszym dokumencie stanowią własność intelektualną AMODENT lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

Pobierz jako PDF →