Regulamin korzystania ze świadczeń rehabilitacji leczniczej

W trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych pacjentów w Przychodni Amodent obowiązuje regulamin korzystania z konsultacji lekarza rehabilitacji medycznej oraz z zabiegów fizjoterapeutycznych. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim.

Zasady przyjęć:

 1. Przyjęcia w ramach refundacji NFZ odbywają się w sposób planowy zgodnie z listą oczekujących prowadzoną na podstawie:
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (tekst jednolity- DZ. U. z 2013 poz. 1447);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 250 poz. 1884);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DZ. U. z 2008 r. Nr 81 poz. 484);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 200 poz. 1661)
 2. Na podstawie skierowania od lekarza POZ do lekarza rehabilitacji medycznej lub lekarza ortopedy zostaną zlecone rodzaje zabiegów oraz czas ich trwania. Skierowanie od innego lekarza (nie ortopedy i rehabilitanta) wymaga wcześniejszej konsultacji lekarza rehabilitacji lub ortopedii.
  Na wizytę lekarską należy przygotować wyniki badań (RTG., USG i inne).
 3. Zapisy na zabiegi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dokonywane są indywidualnie lub za pośrednictwem osób trzecich na podstawie ważnego skierowania od uprawnionego lekarza. Skierowanie na zapis jest ważne 30 dni od daty wystawienia.
 4. Pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących, zgodnie z ustaloną przez lekarza kategorią medyczną „pilny” lub „stabilny” oraz otrzymuje pisemną informację z wyznaczonym terminem przyjęcia.
 5. Na zabiegi komercyjne (odpłatne) zapisu może dokonać bezpośrednio magister fizjoterapii, który po zapoznaniu się z wynikami badań oraz wywiadem chorobowym zaproponuje rodzaj i ilość zabiegów.

Zasady korzystania z zabiegów:

 1. Zabiegi wykonywane są tylko w wyznaczonym terminie o ustalonych godzinach.
 2. Pacjent (lub jego opiekun) wyraża zgodę na zaproponowane leczenie fizjoterapeutyczne i oświadcza, że ujawnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na przebieg i wynik leczenia.
 3. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i fizjoterapeutów dotyczących procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
 4. Pacjent powinien natychmiast poinformować fizjoterapeutę, jeśli poczuje się źle.
 5. Dzieci do 18 r. ż. (lub osoby ubezwłasnowolnione) korzystają z zabiegów w obecności opiekunów., chyba że opiekunowie wyrażą inną opinie na piśmie.
 6. Pacjent potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.
 7. Nieobecność Pacjenta w wyznaczonym terminie lub spóźnienie na zabiegi skutkuje brakiem możliwości zrealizowania niewykonanych zabiegów.
 8. Po drugiej nieodwołanej przez Pacjenta wizycie anulowane są następne zabiegi. Pacjent wraca do kolejki osób oczekujących.
 9. Pacjent, w okresie odbywania zabiegów w ramach refundacji NFZ, nie może korzystać ze świadczeń medycznych tego samego rodzaju udzielanych przez inne placówki.
 10. Płatność za zabiegi komercyjne odbywa się z góry za zabieg lub cały cykl.
 11. Pacjent powinien odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu.
 12. Do dyspozycji pacjentów pozostaje szatnia z szafkami oraz kompleks sanitarny.
 13. W trakcie odbywania zabiegów obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zmienne.
 14. Pacjent ma obowiązek zachować ład i porządek w Przychodni oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.
 15. Pacjent nie może manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych.
 16. Korzystanie z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów i nie może zakłócać działania aparatury medycznej.
 17. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków i innych środków odurzających.
 18. Na terenie pomieszczeń fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, masażu i sauny zabrania się: wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu (dotyczy sauny),
  • wykonywania zabiegów kosmetycznych,
  • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  • nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
 19. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu lub/i mienia Przychodni, Pacjent zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy bądź jego odkupienia.
 20. Pracownicy Przychodni mają prawo egzekwowania przestrzegania zapisów regulaminu.
 21. Data wdrożenia: 02.01.2016
  Regulamin zatwierdził: Kierownik Przychodni Amodent

  Pobierz jako PDF →