Open/Close Menu Nowoczesne, wielospecjalistyczne placówki medyczne

Od paździer­nika w Przy­chodni Amo­dent przy ulicy Sko­ro­szew­skiej 7 jest dostępne pomiesz­cze­nie do hydro­te­ra­piiOd paździer­nika w Przy­chodni Amo­dent na Sko­ro­szach, przy ulicy Sko­ro­szew­skiej 7, jest dostępne pomiesz­cze­nie do hydro­te­ra­pii. Pacjenci będą mogli korzy­stać z kąpieli wiro­wych koń­czyn gór­nych oraz koń­czyn dol­nych na naj­no­wo­cze­śniej­szym sprzę­cie reno­mo­wa­nej firmy BTL. Zabiegi są szcze­gól­nie dedy­ko­wane oso­bom po ope­ra­cjach i ura­zach.

CategoryAktualności

Treść serwisu prawnie chroniona © Amodent Przychodnia 2017